U nás máte vždy dopravu zdarma!

edicni-rada-dominicana

Dominicana

seznamuje čtenáře s dominikánským řádem, s jeho světci, významnými osobnostmi, historií, spiritualitou…

wagner ob
Život podle Augustinovy řehole
125 Kč

Walter Wagner OP, překlad Ivan Bok, brož., 104 str., rok vydání 2020   Walter Wagner z dominikánské Provincie sv. Josefa v USA přináší v sedmnácti rekolekčních přednáškách pro dominikánské sestry svůj pohled na Řeholi sv. Augustina, na níž je – kromě jiných – vystavěn i dominikánský řád. Moudře a vtipně odkrývá skryté poklady této prastaré řehole a aplikuje je na konkrétní problémy současného řeholního života, s nimiž se potýkají nejen tisíce kněží, bratří, mnišek a sester, ale i laická společenství. Kniha je bohatým zdrojem inspirace a zároveň „zpovědním zrcadlem“ pro každou komunitu.   Fr. Walter Wagner vstoupil do Řádu kazatelů v roce 1987, kněžství přijal v roce 1993, své provincii sloužil jako profesor teologie na Providence College a jako magistr noviců v Ohiu. Dnes působí jako farář u sv. Vincence Ferrerského na newyorském Manhattanu.

Detail
1328
Haban ob
Metoděj Habáň Učitel, filosof a svědek dvacátého století
260 Kč

Petr Macek, brož., 232 str., rok vydání 2019 Metoděj Habáň OP (1899–1984) byl jednou z významných osobností českého dominikánského řádu minulého století. Kniha sleduje jeho životní osudy od vstupu do řádu, přes zapojení do dominikánského „intelektuálního apoštolátu“ v meziválečné době až po zápolení s komunistickým režimem v druhé polovině života. Všímá si jeho vnitrořádového i veřejného působení, zejména v roli duchovního učitele řady českých dominikánů a univerzitních studentů, a podílu na četných filozofických a teologických diskuzích, které procházely napříč celým jeho životem.

Detail
1244
Proc ob
Proč chodit do kostela?
300 Kč

Timothy Radcliffe, z angličtiny přeložila Marcela Koupilová, brož., 256 str., rok vydání 2018 „Tato kniha není komentářem eucharistické liturgie. Ani to není striktně řečeno teologie eucharistie, jako kdyby člověk byl zastáncem např. určité teologie manželství nebo křtu. Je to spíše velmi nedokonalé zkoumání toho, jak se eucharistie týká všeho. Všechny naše zkušenosti s tím, co to znamená být živí, nacházet i ztrácet smysl, mít z něčeho požitek i trpět, jsou eucharistií osvětlovány a samy ji také osvětlují. Je to svátost naší radosti, svobody a naděje,“ vysvětluje autor v úvodu své knihy, jež volně navazuje na knihu Proč být křesťan?

Detail
1148
marnost ob
Marnost
50 Kč

Karel Šimon, sešit, 32 str., rok vydání 2018 Kniha fotografií br. Šimona Karla Hlavatého OP, jejíž motivem je 3. kapitola knihy Kazatel.

Detail
1074
psi pane2
Psi páně aneb Sněz ten film
150 Kč

Jonáš Vacek, DVD, ČR 2017, 70 min, anglické titulky Dominikáni. Nebo-li Psi Páně. Snímek Psi páně je nejnovějším kouskem režiséra Jonáše Vacka, rodáka z Lipníku nad Bečvou. Dokument se na řád dominikánů dívá z trochu jiného pohledu. Co v dnešní době znamená oblékat dominikánské roucho? Kdo to jsou dominikáni a co tady v 21. století vůbec dělají? Jejich hlavním posláním je hlásat křesťanskou víru. A být s člověkem dnešní doby. Zajímá to ale ještě člověka dnešní doby?

Detail
855
ponor se
Ponoř se!
330 Kč

Timothy Radcliffe, z angličtiny přeložila Marcela Koupilová, brož., 288 str., rok vydání 2017 „Naší víře se bude dobře dařit jedině tehdy, když znovu objevíme hluboký smysl krásy prostého obřadu křtu. Křest se dotýká nejhlubších dramat lidského života: narození, zamilování se, odvahy vydat se druhým lidem, hledání smyslu, dospívání, vyrovnávání se s utrpením a selháním, a konečně smrti. Kdybychom křest zkoumali náležitě, osvětlil by se tím každý aspekt našeho lidství, naše nejhlubší naděje a touhy,“ říká v předmluvě autor. Kniha pak prochází krok za krokem obřad křtu a ukazuje, že je v něm jako v semínku obsažen náš celoživotní program i cíl. Nabízíme rovněž jako e-knihu  

Detail
270
dialog
Dialog
420 Kč

Kateřina Sienská, překlad Ivana Hlaváčová 4. vyd., váz., 368 str., rok vydání 2017   Čtvrté vydání klasického díla dominikánské duchovní školy, v níž se protíná teologie s mystikou. Překlad byl revidován podle kritického vydání J. Cavallini. Učitelka církve dochází k věčným pravdám, které až podivuhodně souznějí se scholastickou naukou, a to nikoli cestou vědeckého zkoumání, ale vlitým darem moudrosti.   Nabízíme rovněž jako e-knihu

Detail
267
Torrel ob
Svatý Tomáš Akvinský, osoba a dílo
320 Kč

J.-P. Torrell OP, z francouzštiny přeložila Marie Benáková, brož., 264 str., rok vydání 2017 Studie jednoho z nejuznávanějších badatelů v oboru života a díla Tomáše Akvinského objasňuje a zpřesňuje předchozí výzkumné závěry o Tomášových životopisných a pracovních datech. Objevuje zajímavé souvislosti událostí jeho života s učením a duchovním vývojem tohoto velikána křesťanského myšlení.

Detail
264
Proc byt krestan
Proč být křesťan?
290 Kč

Timothy Radcliffe, z angličtiny přeložil Daniel Soukup, brož., 264 str., rok vydání 2017 Je-li křesťanství pravdivé, mělo by to být vidět i na životech křesťanů – měly by být prodchnuté svébytnou nadějí, svobodou, štěstím a odvahou. To je základní myšlenka knihy bývalého magistra dominikánského řádu Timothyho Radcliffa. V tomto moudrém a brilantně napsaném „úvodu do křesťanství“ autor jedinečně propojuje hluboké znalosti teologie a literatury, zkušenosti z cest po celém světě i vnímavost pro palčivé problémy dneška. Nabízíme rovněž jako e-knihu  

Detail
258
9tvari
9 tváří dominikánské svatosti
185 Kč

Guy Bedouelle, překlad Markéta Štěpánková, brož., 152 str., rok vydání 2016 V návaznosti na Devět způsobů modlitby svatého Dominika představuje francouzský dominikánský teolog a historik Guy Bedouelle (1940–2012) devět cest dominikánského života a svatosti. Tak jako Dominikova modlitba nabývá viditelných podob v jeho postojích a gestech, tak se bohatství jeho charismatu zviditelňuje v jednotlivých světcích řádu.

Detail
255
kristus v getsemanech
katalog Kristus v Getsemanech
200 Kč

Editor: Norbert Schmidt, brož., 72 str., rok vydání 2017 Kristus v Getsemanech. Nově objevený gotický reliéf v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Katalog vydaný pro Akademickou farnost Praha ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae.

Detail
252
sv mari
Svatá Maří Magdalena
175 Kč

Henri-Dominique Lacordaire OP, překlad Dagmar a František X. Halasovi, brož., 144 str., rok vydání 2016 Druhou nejznámější ženou z okruhu nejbližších přátel Ježíše z Nazareta je bezesporu Maří Magdalena, velká světice, kterou církevní tradice nazvala apoštolkou apoštolů. A její hrob v Provence se podle autora knihy řadí svým významem hned za hrob našeho Pána v Jeruzalémě a za hrob svatého Petra v Římě.

Vyprodáno 
Detail
249
o formaci kazatelu
O formaci kazatelů
300 Kč

Humbert z Romans, váz., 240 str., rok vydání 2016 Českému čtenáři se dostává do rukou nejen překlad zajímavého středověkého díla dominikánské tradice, ale spis, který nepřestává být aktuální ani dnes. Budou jistě místa, nad kterými se pousměje pro jejich archaičnost. Mnohem víc však bude těch, kde čtenář snadno pochopí, že Humbertovy analýzy, postřehy a rady neztratily pod nánosem staletí nic ze své pravdivosti a svěžesti. Kazatelům i jejich posluchačům může být útěchou vědomí, že problémy, se kterými se potýkáme dnes, nejsou nepodobné těm, které řešil v polovině 13. století představený dominikánského řádu. To dodá Humbertovým radám věrohodnosti pro naši současnost.

Detail
246
Kratka rozmluva
Krátká rozmluva o získání pravé dokonalosti
65 Kč

Kateřina Sienská, překlad Reginald Dacík, 3. vyd., sešit, 20 str., rok vydání 2016 Dílko svaté Kateřiny o křesťanské dokonalosti, jehož překlad podáváme svým přátelům, se nezachovalo v krásné toskánštině sienské světice. Nejstarší rukopis je latinský.

Vyprodáno 
Detail
243
pruvodce
Farní a klášterní kostel sv. Jiljí v Praze, umělecký průvodce
150 Kč

kolektiv autorů, brož., 48 str., rok vydání 2013 Umělecký průvodce klášterním kostelem sv. Jiljí nás na 48 stranách většího formátu seznamuje s architekturou kostela, s jeho vnitřní uměleckou výzdobou a s ostatními zajímavostmi. Čtenář zde mimo jiné nalezne podrobné popisy fresek V. v. Reinera, oltářů, soch či dřevořezeb a pochopí jejich umístění v ikonografickém programu kostela. Díky barevným fotografiím se lze podrobně seznámit s kostelem sv. Jiljí i z pohodlí čtenářského křesla.

Detail
240
zemrit laskou
Zemřít láskou. Život a dílo P. Ambrože Svatoše OP
145 Kč

Augustin Prokop, brož., 132 str., rok vydání 2012 Drobná knížka vypráví životní příběh dominikána, který se zapsal do dějin naší provincie dvěma důležitými momenty: službou provinciála během celého období komunistické diktatury (1948-1986) a neúnavným úsilím o svatořečení paní Zdislavy z Lemberka v téže neblahé době. Jeho nakažlivý optimismus a neúnavná mladistvá horlivost tak nemohly pramenit z ničeho jiného než z hlubokých duchovních zdrojů.

Vyprodáno 
Detail
237
Kuzela
Dní sypký suchopár
85 Kč

Patrik Kužela, brož., 68 str., rok vydání 2012 Patrik Kužela byl jáhnem dominikánského řádu, který zahynul během II. světové války v Osvětimi. Jeho životní běh byl krátký, ale stačil k tomu, aby bratr Patrik dosáhl lidské i duchovní zralosti, onoho "mužného věku", o němž mluví svatý Pavel a který můžeme směle nazvat svatostí. Publikace sestavená převážně z jeho dopisů a básní nám dává zahlédnout hlubiny jeho zápasů i konečného vítězství. Dominikánský řád v Čechách v něm má svého mučedníka, který by se měl právem stát předmětem beatifikačního procesu.

Detail
234
ceska domin provincie
Česká dominikánská provincie v raném novověku (1435-1790)
320 Kč

Jakub Zouhar, brož., 280 str., rok vydání 2010 V obsáhlé disertační práci autor zasazuje dějiny dominikánské provincie do širších souvislostí dané doby.

Vyprodáno 
Detail
231
Nahoru
Další produkty
37 položek celkem