Doprava zdarma od 750 Kč

Obchodní podmínky


Krystal OP, s.r.o.

sídlo: Husova 8, 110 00 Praha 1

IČ 48537063

DIČ: CZ48537063

Společnost Krystal OP, s.r.o. je zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 19180

 

Dodací podmínky

 • Knihy zasíláme poštou do 7 pracovních dnů od obdržení objednávky.
 • Platbu převodem proveďte co nejdříve na účet 2105992658/2700, variabilní symbol 6010 (knihy) nebo 6020 (e-knihy). Pokud objednáváte fyzické knihy a zvolili jste platbu složenkou, bude přiložena k zásilce. Platbu očekáváme do 10 dnů od převzetí zásilky.
 • Zákazníci ze Slovenska: knihy si prosím objednejte na martinus.sk nebo zaex.sk nebo zachej.sk. Neplatí pro e-knihy. E-knihy objednávejte přímo u nás, krystal.op.cz
 • E-knihy dodáváme ve formátu epub a mobi. Zasíláme je e-mailem do 2 dnů po obdržení platby.

 

 

Obchodní podmínky

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ A VÝKLAD POJMŮ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Krystal OP, s.r.o., se sídlem Husova 8, Praha 1, 110 00, IČ 48537063 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod provozuje prodávající na webové stránce umístěné na internetové adrese www.krystal.op.cz.
2. Kupujícím může být podnikatel nebo spotřebitel.
3. Spotřebitelem je myšlen každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
4. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobe se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je dále považována ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
5. Předmět koupě – předmětem koupě ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek může být:


- hmotný předmět koupě obsažený v nabídce prodávajícího (tištěná kniha)


- elektronická kniha (dále jen „e-kniha“) – e-knihou se rozumí digitální ekvivalent tištěné knihy, časopisu, sborníku apod.


6. NOZ je v těchto všeobecných obchodních podmínkách zkratka používaná pro označení zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku.
7. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil s obsahem všeobecných obchodních podmínek a jejich obsah považuje za jasný a srozumitelný. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
8. Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením všeobecných obchodních podmínek.
9. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou vyhotovena v českém jazyce a stejně tak kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
10. Prodávající může znění všeobecných obchodních podmínek měnit či doplňovat.


II. HMOTNÝ PŘEDMĚT KOUPĚ (tištěná kniha apod.)

Uzavření kupní smlouvy


1. Kupující má možnost objednat předmět koupě formou odeslání elektronické objednávky prodávajícímu. Při uzavírání kupní smlouvy distančním způsobem, tedy elektronickou formou, kupující na webu prodávajícího učiní elektronickou objednávku tak, že označí předmět koupě na objednávkovém formuláři a doplní veškeré údaje na formuláři uvedené. Před odesláním závazné objednávky má kupující možnost do objednávky uvedené údaje zkontrolovat a případně je opravit. Odesláním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky, cenu za předmět koupě, náklady spojené s dodáním zboží.
2. Řádně učiněná objednávka odeslaná prodávajícímu je považována za návrh smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, které prodávající odešle na e-mail kupujícího uvedený v objednávce. Součástí objednávky je potvrzení se strany kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
3. Kupující si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny.

Způsob platby, způsob dodání, náklady na dodání


1. Kupující se může s podrobnými informacemi týkajícími se možností způsobů platby, způsobů dodání a nákladů na dodání seznámit na webové stránce
http://www.krystal.op.cz.

2. Prodávající akceptuje tyto platební podmínky, podle kterých může zaplatit následujícími způsoby: GoPay, bankovním převodem, složenkou.

Dodací podmínky


1. K odevzdání předmětu koupě kupujícímu, které je zasíláno kupujícímu prostřednictvím dopravce, dojde v okamžiku, kdy mu ho dopravce předá.
2. Není-li výslovně ujednáno, jak má být předmět koupě zabalen, zabalí prodávající předmět koupě podle zvyklostí, případně způsobem potřebným pro ochranu věci. Stejným způsobem zabalí prodávající předmět koupě pro přepravu.
3. V případě, že se vyskytnou jakékoliv problémy s doručením zásilky, případně nebylali zásilka doručena kupujícímu vůbec, může kupující kontaktovat prodejce telefonicky 770 600 580 nebo e-mailem krystal@op.cz.
4. Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít. V případě, že bude zboží z důvodu na straně kupujícího nutno doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo v kupní smlouvě dohodnuto, je kupující povinen zaplatit náklady spojené s opakovaným, či náhradním doručením.
5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat, že je obal zboží neporušený. V případě, že kupující zjistí závady, oznámí toto přepravci. Kupující není povinen zboží převzít, jedná-li se o poškození obalu většího rozsahu.


III. ELEKTRONICKÉ KNIHY


1. Tato část všeobecných obchodních podmínek upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím jako poskytovatelem služby a kupujícím jako uživatelem, která souvisejí s poskytováním a využíváním digitálního obsahu v nehmotné formě, zejména stažené z http://www.krystal.op.cz/
2. Uživatelem může být jen právnická nebo fyzická osoba způsobilá k právnímu jednání.
3. Službou se rozumí úplatné zpřístupnění obsahu tzv. „e-knihy“ poskytovatelem služby uživatelům pro jejich osobní potřebu prostřednictvím internetu, případně jinou elektronickou cestou a poskytnutí práv a služeb s tím souvisejících v rozsahu těchto všeobecných obchodních podmínek.
4. E-kniha je specifikována výše v obecných ustanoveních a výkladech pojmů těchto všeobecných obchodních podmínek.
5. Poskytovatel služby nabízí a poskytuje službu na webových stránkách http://www.krystal.op.cz (dále jen „web“), které provozuje.

Stahování elektronických knih


1. Stažením elektronické knihy se rozumí úplatné zhotovení rozmnoženiny díla v elektronické podobě za použití uživatelského účtu v souladu s udělenou licencí pro konkrétní dílo.
2. Uživatel bere na vědomí, že čtení e-knih je podmíněno existencí konkrétního software a hardware. Poskytovatel služby není odpovědný za nemožnost stažení díla způsobené nedostatečným technickým a softwarovým vybavením uživatele k jeho
stažení.
3. Uživatel bere na vědomí a zavazuje se respektovat skutečnost, že e-knihy nabízené poskytovatelem služby jsou šifrované s ochranou Adobe DRM nebo nešifrované s vodoznakem. Jakýkoliv zásah či pouhý pokus o zásah do uvedených či obdobných způsobů ochrany je považován v souladu s platnými právními předpisy za porušení zákona ze strany uživatele a poskytovatel služby užije veškerých dostupných právních prostředků k vyvození důsledků z takového jednání.
4. Uživatel je oprávněn při využívání služeb poskytovatele postupovat pouze smluveným způsobem, a to zejména tak, aby nedocházelo k zásahům do programového vybavení poskytovatele služeb, aby nebylo zasahováno do práv ostatních uživatelů, jakož i do práv duševního vlastnictví vztahujících se k webu. Nedovoleným jednáním ze strany uživatele je zejména užívání postupů, mechanismů či programů, které by mohly ovlivnit existenci a fungování webu poskytovatele služby.
5. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za provoz veřejné datové sítě ani stav jeho programového či hardwarového vybavení.

Uzavření smlouvy a platební podmínky (e-knihy)


1. Smluvní strany berou na vědomí, že k uzavření smlouvy, na základě které poskytovatel služby poskytne za smluvených podmínek včetně podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách uživateli výše specifikovanou službu, dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena za stažení objednané e-knihy na účet poskytovatele služby. Uživatel je oprávněn stáhnout e-knihu až po připsání ceny na účet poskytovatele služby.
2. Uživatel zaplatí cenu za objednanou e-knihu na účet poskytovatele služby nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla objednávka doručena poskytovateli služby. V případě, že nebude v uvedené lhůtě připsána částka na účet poskytovatele služby, objednávka bude poskytovatelem služby považována za zrušenou, s čímž uživatel výslovně souhlasí.
3. Výše ceny včetně DPH vztahující se k jednotlivým e-knihám je uvedena vždy u každého díla.
4. Cena za stažení díla zahrnuje poplatek za jeho užití v závislosti na rozsahu poskytnuté licence.

Autorská práva – licence (e-knihy)


1. Uživatel bere na vědomí, že e-knihy nabízené na webu poskytovatele služby jsou díla ve smyslu autorského zákona a jako taková podléhají ochraně tohoto zákona. Uživatel bere na vědomí, že zejména v této souvislosti není oprávněn staženou e-knihu užít jiným způsobem, než který je uveden v udělené licenci vymezené vždy konkrétně u každé stahované e-knihy. Uživatel zejména není oprávněn užívat e-knihu jinak než pro svoji osobní potřebu, tj. nesmí ji dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, půjčovat, sdělovat veřejnosti či jakkoliv poskytovat třetím osobám, není-li v licenci uvedeno jinak. Poskytovatel služby uděluje licenci bez územního omezení, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.
2. Uživatel dále bere na vědomí, že při jakémkoliv užívání webu jakož i stahovaných děl je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.
3. Uživatel bere na vědomí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.

Reklamace, práva z vadného plnění


1. Uživatel je oprávněn reklamovat e-knihy dle reklamačního řádu dostupného na http://www.krystal.op.cz/


IV. ODPOVĚDNOST ZA JAKOST PŘI PŘEVZETÍ A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


1. Odpovědnost prodávajícího za jakost je stanovena zákonem. Upravují ji zejm. ust. § 2165 a násl. NOZ a dále též podpůrně (tj. není-li některá otázka přednostně upravena v rámci zvláštních ustanovení o prodeji zboží v obchodě) některá z obecnějších ust. § 2099 a násl. NOZ ohledně práv z vadného plnění.
2. Dle § 2161 NOZ prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
a. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával
s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
e. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
4. Dle § 2165 NOZ je kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
5. Ustanovení § 2165 se nepoužije
a. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d. vyplývá-li to z povahy věci.
6. Dle § 2169 NOZ platí, že:
a. nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale
pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem
k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
b. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
c. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc
opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.“
7. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil.
8. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy krystal@op.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
9. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
10. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


V. UKONČENÍ SMLOUVY


1. Kupující - spotřebitel (dle definice uvedené v článku I. těchto všeobecných obchodních podmínek), má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostředkem
komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů. Toto právo nemá kupující v případě dodání eknih, jelikož se jedná o dodání digitálního obsahu (§ 1837 písm. l) NOZ).
2. Kupující je tímto informován, že není oprávněn odstoupit od smlouvy (dle § 1837 NOZ), , jedná-li se o smlouvu:
a. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
b. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
3. Lhůta na odstoupení od smlouvy běží
a. v případě kupní smlouvy ode dne převzetí zboží
b. v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí (tj.v případě kdy je předmět kupní smlouvy objednán jednou objednávkou, ale dodáván v několika zásilkách), ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
c. případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
4. Kupující - spotřebitel musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy vyrozumět prodávajícího formou písemného oznámení o odstoupení od smlouvy. Kupující může použít vzor prohlášení, který nalezne na http://www.krystal.op.cz/. Prohlášení doručí kupující prodávajícímu poštou nebo e-mailem na adresu Krystal OP, s.r.o., Husova 8, 110 00, Praha 1, krystal@op.cz . V případě využití vzorového formuláře potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu v textové podobě kupujícímu jeho přijetí.
5. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, je povinen prodávajícímu předmět koupě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy doručit osobně nebo zaslat na adresu: Krystal OP, s.r.o., Husova 8, Praha 1, 110 00.
6. Vracené zboží je kupující povinen zabalit tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození.
7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle mu prodávající přijaté peněžní prostředky na určený bankovní účet, složenkou, nebo v případě, že kupující zboží uhradil kartou, vrátí je prodávající na kartu kupujícího, a to nejpozději do 14-ti dnů od doručení předmětu koupě prodávajícímu.
8. V případě, kdy je kupující – podnikatel, lze odstoupit od smlouvy, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon.


VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. Kupující (uživatel) bere na vědomí, že akceptací těchto obchodních podmínek vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Uživatel souhlasí s tím, aby poskytovatel služby zpracovával osobní údaje sám, případně pověřil zpracováním třetí osobu – zpracovatele.
3. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím (uživatelem).
4. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že byl dle §11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle §5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi:
5. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo kupujícího v elektronické podobě. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterou má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Kupující má právo přístupu k vlastním osobním údajům a právo na jejich opravu.
6. Uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele služby.


VII. SDĚLENÍ PRODÁVAJÍCÍHO KUPUJÍCÍMU PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY


1. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že ve smyslu § 1810 a následující NOZ obdržel od prodávajícího před uzavřením smlouvy jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:
a. totožnost prodávajícího, popř. telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj
b. označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností;
c. cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků;
d. způsob platby a způsob dodání plnění;
e. náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány;
f. údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv;
g. údaje o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou;
h. údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření;
i. údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou prodávajícímu známy, nebo u nichž lze očekávat, že by mu mohly být známy.
2. Kupující odesláním objednávky dále potvrzuje, že ve smyslu § 1820 a následující NOZ obdržel od kupujícího před uzavřením smlouvy distančním způsobem jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:
a. náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby
b. údaje o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována
c. v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat
d. v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná
e. v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou, nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby
f. podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, lze-li ho využít, jakož i formulář na odstoupení od smlouvy
g. údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady na vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou,
h. údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,
i. jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele, údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení zanikne,
j. údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.


VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (uživatelem) se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může kupující obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.
2. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
3. Pro prodávajícího i kupujícího je závazné znění obchodních podmínek uvedené na webových stránkách prodávajícího v den, kdy kupující učiní objednávku.

 

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Krystal OP, s.r.o., IČ 48537063, se sídlem Husova 8, 110 00 Praha 1 (dále jen: „správce“).

   

 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Krystal OP, s.r.o., Husova 8, 110 00 Praha 1

email: krystal@op.cz

telefon: +420 770 600 508

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

   

 2. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Jana Valentová, adresa: Husova 8, 110 00 Praha 1, email: krystal@op.cz, telefon: +420 770 600 508.

   

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

   

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje.

   

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

   

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

   

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

   

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

   

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby: zasílatelé zboží, účetní.

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

   

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

   

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

   

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

   

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

   

 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

 

reklamační řád

reklamační list

obchodní podmínky

podmínky ochrany osobních údajů