U nás máte vždy dopravu zdarma!

edicni-rada-filosofie

Filosofie

zaměřuje se na aristotelsko-tomistickou filosofii, která si svým realismem znovu získává staronovou přízeň. Kromě jiného poskytla terminologii i myšlenkové vzorce nauce církve. Bez tohoto filosofického rámce se lze jen těžko orientovat v učení o stvoření, o Trojici, o Vtělení, o eucharistii.

Stesti ob
Štěstí a kontemplace
130 Kč

Josef Pieper, z němčiny přeložil Jan Frei brož., 96 str., rok vydání 2021     Každý člověk touží po štěstí, zakouší ve svém nitru žízeň, která volá po utišení. Co to ovšem znamená být šťastný? Co nás činí šťastnými? A existuje něco jako nejvyšší štěstí? Svrchované utišení? Autor ukazuje, že touha po štěstí je člověku přirozená, vychází z nejvnitřnějšího jádra lidské bytosti, kam byla vepsána už při stvoření. A tato touha musí nakonec dojít naplnění, má-li mít lidský život vůbec nějaký smysl. Kdyby neexistovala naděje na utišení, byl by člověk odsouzen k zoufalství. Lidskou touhu po štěstí ovšem nemůže utišit nic stvořeného. I kdyby člověk získal celý svět, nenasytí se, nepřestane prahnout po něčem víc. Onu nejhlubší žízeň může utišit jedině „dobro v úplnosti“, Bůh sám. Plnosti štěstí tedy dosáhneme až v cíli své cesty, ve věčném životě, kdy Boha uvidíme tváří v tvář. V tom totiž spočívá definitivní štěstí, v blaženém patření na toho, koho milujeme, v kontemplaci. Znamená to tedy, že štěstí nám bude dopřáno až na věčnosti? Že pozemský život není nic než trápení? Nikoli. Už zde můžeme okoušet předchuť věčného štěstí, v milujícím patření, v pozemské kontemplaci. Ta ovšem není, jak by se snad mohlo zdát, vyhrazena pouze mystikům či světcům, ale každému, kdo se dokáže zastavit, ztišit, žasnout a s láskou pohlížet i na ty nejnepatrnější věci.

Detail
1548
O vire
O víře. O naději. O lásce.
290 Kč

Josef Pieper, z němčiny přeložil Jan Frei, brož., 244 str., rok vydání 2018 Josef Pieper, významný německý tomistický filosof 20. století, pojednává ve svých filosofických traktátech o víře, naději a lásce. Ukazuje, jak tyto teologální ctnosti souvisejí s existenciální situací člověka a s jeho směřováním k plnosti bytí.

Detail
1091
metafyzika vztahu
Metafyzika vztahů: Tomáš Akvinský a vybraní autoři tomistické tradice
265 Kč

David Svoboda, brož., 224 str., rok vydání 2017   Vše, co existuje, se k něčemu vztahuje. Co to je vztah? Jaké jsou podmínky jeho existence? Jakým způsobem ho lze dělit? Proč je každé jsoucno zaměřené k jinému? Opravdu jsou vztahy i v Bohu? A je skutečně osoba vztahem? V knize se můžeme seznámit s tím, jak na tyto (a mnohé další) otázky odpovídal Tomáš Akvinský a vybraní autoři tomistické tradice od 15. století až do současnosti. Kniha vychází v roce 2017 v řadě Filosofie.

Detail
594
Kapitoly z epist
Kapitoly z epistemologie a noetiky
320 Kč

Lukáš Novák, Vlastimil Vohánka, brož., 282 str., rok vydání 2015 Cílem této knihy je zmapovat nejdůležitější pojmové a problémové souvislosti mezi tradiční realistickou aristotelsko-scholastickou teorií poznání a současnou analytickou epistemologií, pokusit se alespoň v některých bodech tradiční koncepci obhájit proti typickým námitkám a poskytnout hlubší výklad některých konkrétních a podle autorů klíčových problémů teorie poznání, který by k této koncepci otevíral cestu. Autoři se nepokoušejí vyčerpávajícím zůsobem vyrovnat s každou relevantní námitkou, ale spíše načrtnout jistý fi losofi cky relevantní obraz, hodný dalšího rozpracování a obhajoby.

Detail
591
Novovek ustni disput
Novověká ústní disputace
210 Kč

Lukáš Kotala, brož., 172 str., rok vydání 2014 Ústní disputace byla po dlouhá staletí neodmyslitelným jádrem univerzitního kurikula. Je až s podivem, že se na něco tak elementárního a stěžejního mohlo zapomenout natolik, že se nyní jen s velkými obtížemi skládá mozaika pravidel a procesů kdysi tak slavné praxe.

Detail
588
Tomist filos antrop
Tomistická filosofická antropologie
230 Kč

David Peroutka, brož., 200 str., rok vydání 2012   Studie si klade za cíl systematicky poznat lidskou bytost a její základní struktury z ryze filosofických hledisek.

Detail
585
uvod do log arist trad
Úvod do logiky aristotelské tradice
240 Kč

Dvořák Petr, Novák Lukáš, brož., 220 str., rok vydání 2011 Kniha pojednává o aristotelské logice tak, jak ona reflektovala sama sebe. Cílem autorů je představit aristotelskou logiku „zevnitř“: nikoliv jako překonanou historickou fázi vývoje, nýbrž jako svébytný propracovaný systém, který je vybudovaný na vlastních filosofických předpokladech a který nelze dobře pochopit, bude-li interpretován z hlediska logiky moderní. Kniha obsahuje rejstřík, příklady a praktická cvičení.

Detail
582
metafyz
Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského
325 Kč

David Svoboda, brož., 280 str., rok vydání 2012 Metafyzickému myšlení Tomáše Akvinského byla v posledních desetiletích věnována značná pozornost. Přesto dosud zůstávají některá významná témata stranou patřičné pozornosti. Jedním z nich je problematika celku a části, jinak řečeno mereologie, která se promítá do mnoha klíčových metafyzických témat.

Detail
579
Zaklady arist tom filos
Základy aristotelsko-tomistické filosofie
550 Kč

Joseph Gredt, brož., 584 str., rok vydání 2009 O Gredtových Základech aristotelsko-tomistické filosofie lze říci, že jsou vyváženým shrnutím nejvýznamnějších výsledků, jichž dosáhla obnovená, „třetí“ scholastika v 19. století. Po té stránce se jedná o dílo standardní, jak se všeobecně uznává, ačkoliv reprezentuje pouze jeden z jejích směrů, tzv. tradiční tomismus. Tato varianta třetí scholastiky je díky své staleté tradici po systematické stránce nejlépe propracována a terminologicky přesně vyjádřena, a tak představuje nejdůslednější podobu myšlenkové alternativy k novověké, subjektivismem poznamenané filosofické tradici. Tento typ scholastiky je po určité stránce plodem své doby a pro budoucnost je významný jen jako zárodek nových myšlenek ve shodě základních principů. Čtenář si v Gredtových „Základech“ povšimne mnohého, co je podmíněno zejména přírodovědeckými názory doby, kdy dílo vzniklo; protože ho však vydáváme jako historický dokument, ponechali jsme tato místa většinou bez komentáře. Překlad Gredtova díla je míněn též jako pokus o ustálení z největší části již užívané české scholastické terminologie. Vyšlo v dubnu 2009 Nabízíme jako e-knihu

Vyprodáno 
Detail
576
Filos prirody
Filosofie přírody
110 Kč

Tomáš Machula, brož., 112 str., rok vydání 2007 Filosofie přírody je jednou z filosofických disciplín, které se v minulém století dostaly do krize. Oblast přírody je jakoby rezervována výhradně vědám speciálním – biologii, fyzice, chemii apod. V současnosti tato disciplína tápavě hledá novou identitu. Tato studijní příručka zachovává tradiční témata, která jsou pro současné myšlení udržitelná a smysluplná, ale věnuje se také aktuálním otázkám. Snahou není představit určitou dějinně filosofickou pozici, ale promýšlet současným způsobem současné problémy.

Detail
573
osoba
Osoba a bytí
147 Kč

W. Norris Clarke, překlad Tomáš Machula, brož., 120 str., rok vydání 2007 V knize „Osoba a bytí“ se Clarke stručným, ale čtivým a srozumitelným způsobem zabývá pojmem lidské osoby. Jeho pojednání není povrchním referátem, ale hluboce promyšlenou syntézou zasazenou do širších souvislostí. Vychází z metafyzických základů (osoba jako nejvyšší způsob bytí) a poté dospívá k důsledkům osobního pojetí člověka. Pro českého čtenáře je tato kniha ukázkou takového přístupu k filosofické antropologii, který v naší původní ani překladové literatuře dosud nemá obdobu.

Detail
570
buh ve svetle
Bůh ve světle filosofie
230 Kč

Roman Cardal, brož., 240 str., rok vydání 2001 Systematická učebnice theodicey nejen pro studenty teologických fakult.

Detail
567
theologicke traktaty
Teologické traktáty
54 Kč

Boethius, brož., 48 str., rok vydání 2004 Ačkoli Boethius (480-cca 526) není pro veřejnost příliš známou postavou, patří mezi nejvýznamnější osobnosti své doby. Jeho dílo ovlivnilo celé následující dějiny filosofie a teologie. Kromě jiného je mu připisováno pět teologických traktátů: autor v nich řeší především trinitární a christologické problémy, které souvisejí s nově se objevujícími herezemi (arianismem, monofysitismem, nestorianismem).

Detail
564
tomas o lidskem duchu
Tomáš o lidském duchu
117 Kč

Anthony Kenny, překlad Karel Šprunk, brož., 152 str., rok vydání 1997 Autor je velký znalec Tomášovy filosofie a zasvěceně ji přibližuje současným čtenářům. Kniha nemá přísně systematickou formu, spíše sleduje ty části Teologické sumy, jež obsahují nejvyzrálejší formulaci Tomášovy filosofické psychologie. Výklad je doprovázen rozsáhlými citáty z Tomášových děl.

Detail
561
filos1
1. Úvod do filosofie, Filosofická logika
100 Kč

Jiří Fuchs, brož., 192 str., rok vydání 1997 Rozvržení celého cyklu klasické filosofie, která vychází z aristotelských inspirací, a předběžnou orientaci v této disciplíně poskytuje první část knihy - Úvod do filosofie. Tradiční logika jakožto filosofická disciplína se neredukuje na pouhý návod správného myšlení. Zpracovává i teoretická témata a klade důraz na odůvodnění svých poznatků, čímž rozptyluje domněnky o jejím překonání. Nabízíme jako e-knihu  

Vyprodáno 
Detail
558
filos2
2. Kritický problém pravdy (noetika)
70 Kč

Jiří Fuchs, brož., 176 str., rok vydání 1995 Kniha není koncipována jako klasická učebnice a nezachycuje kompletně téma poznání. Klade důraz především na noetický aspekt teorie poznání v opozici vůči historicky převládajícímu psychologizujícímu aspektu. Nabízíme jako e-knihu  

Vyprodáno 
Detail
555
filos3
3. Návrat k esenci (ontologie)
137 Kč

Jiří Fuchs, 2. vyd., brož., 152 str., rok vydání 2004 Třetí svazek z řady klasické filosofie je věnován ontologii, která reflexí pojmu jsoucna zkoumá vše, co je či může být.

Detail
552
filos4
4. Bůh filosofů (theodicea)
137 Kč

Jiří Fuchs brož., 152 str., rok vydání 1997 Dnes je metafyzika o Bohu obtížena silnou nedůvěrou. Proto je celému výkladu předřazena kritická reflexe některých moderních filosofických i teologických směrů, které ústí v agnosticismu.   Nabízíme jako e-knihu  

Vyprodáno 
Detail
549
Nahoru
Další produkty
24 položek celkem