U nás máte vždy dopravu zdarma!

edicni-rada-filosofie

Filosofie

zaměřuje se na aristotelsko-tomistickou filosofii, která si svým realismem znovu získává staronovou přízeň. Kromě jiného poskytla terminologii i myšlenkové vzorce nauce církve. Bez tohoto filosofického rámce se lze jen těžko orientovat v učení o stvoření, o Trojici, o Vtělení, o eucharistii.

O vire
O víře. O naději. O lásce.
290 Kč

Josef Pieper , z němčiny přeložil Jan Frei, brož., 244 str., rok vydání 2018 Josef Pieper, významný německý tomistický filosof 20. století, pojednává ve svých filosofických traktátech o víře, naději a lásce. Ukazuje, jak tyto teologální ctnosti souvisejí s existenciální situací člověka a s jeho směřováním k plnosti bytí.

Detail
metafyzika vztahu
Metafyzika vztahů: Tomáš Akvinský a vybraní autoři tomistické tradice
265 Kč

David Svoboda , brož., 224 str., rok vydání 2017   Vše, co existuje, se k něčemu vztahuje. Co to je vztah? Jaké jsou podmínky jeho existence? Jakým způsobem ho lze dělit? Proč je každé jsoucno zaměřené k jinému? Opravdu jsou vztahy i v Bohu? A je skutečně osoba vztahem? V knize se můžeme seznámit s tím, jak na tyto (a mnohé další) otázky odpovídal Tomáš Akvinský a vybraní autoři tomistické tradice od 15. století až do současnosti. Kniha vychází v roce 2017 v řadě Filosofie.

Detail
Kapitoly z epist
Kapitoly z epistemologie a noetiky
320 Kč

Lukáš Novák ,  Vlastimil Vohánka , brož., 282 str., rok vydání 2015 Cílem této knihy je zmapovat nejdůležitější pojmové a problémové souvislosti mezi tradiční realistickou aristotelsko-scholastickou teorií poznání a současnou analytickou epistemologií, pokusit se alespoň v některých bodech tradiční koncepci obhájit proti typickým námitkám a poskytnout hlubší výklad některých konkrétních a podle autorů klíčových problémů teorie poznání, který by k této koncepci otevíral cestu. Autoři se nepokoušejí vyčerpávajícím zůsobem vyrovnat s každou relevantní námitkou, ale spíše načrtnout jistý fi losofi cky relevantní obraz, hodný dalšího rozpracování a obhajoby.

Detail
Novovek ustni disput
Novověká ústní disputace
210 Kč

Lukáš Kotala , brož., 172 str., rok vydání 2014 Ústní disputace byla po dlouhá staletí neodmyslitelným jádrem univerzitního kurikula. Je až s podivem, že se na něco tak elementárního a stěžejního mohlo zapomenout natolik, že se nyní jen s velkými obtížemi skládá mozaika pravidel a procesů kdysi tak slavné praxe.

Detail
Tomist filos antrop
Tomistická filosofická antropologie
230 Kč

David Peroutka , brož., 200 str., rok vydání 2012   Studie si klade za cíl systematicky poznat lidskou bytost a její základní struktury z ryze filosofických hledisek.

Detail
uvod do log arist trad
Úvod do logiky aristotelské tradice
240 Kč

Dvořák Petr ,  Novák Lukáš , brož., 220 str., rok vydání 2011 Kniha pojednává o aristotelské logice tak, jak ona reflektovala sama sebe. Cílem autorů je představit aristotelskou logiku „zevnitř“: nikoliv jako překonanou historickou fázi vývoje, nýbrž jako svébytný propracovaný systém, který je vybudovaný na vlastních filosofických předpokladech a který nelze dobře pochopit, bude-li interpretován z hlediska logiky moderní. Kniha obsahuje rejstřík, příklady a praktická cvičení.

Detail
metafyz
Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského
325 Kč

David Svoboda , brož., 280 str., rok vydání 2012 Metafyzickému myšlení Tomáše Akvinského byla v posledních desetiletích věnována značná pozornost. Přesto dosud zůstávají některá významná témata stranou patřičné pozornosti. Jedním z nich je problematika celku a části, jinak řečeno mereologie, která se promítá do mnoha klíčových metafyzických témat.

Detail
Zaklady arist tom filos
Základy aristotelsko-tomistické filosofie
550 Kč

Joseph Gredt , brož., 584 str., rok vydání 2009 O Gredtových Základech aristotelsko-tomistické filosofie lze říci, že jsou vyváženým shrnutím nejvýznamnějších výsledků, jichž dosáhla obnovená, „třetí“ scholastika v 19. století. Po té stránce se jedná o dílo standardní, jak se všeobecně uznává, ačkoliv reprezentuje pouze jeden z jejích směrů, tzv. tradiční tomismus. Tato varianta třetí scholastiky je díky své staleté tradici po systematické stránce nejlépe propracována a terminologicky přesně vyjádřena, a tak představuje nejdůslednější podobu myšlenkové alternativy k novověké, subjektivismem poznamenané filosofické tradici. Tento typ scholastiky je po určité stránce plodem své doby a pro budoucnost je významný jen jako zárodek nových myšlenek ve shodě základních principů. Čtenář si v Gredtových „Základech“ povšimne mnohého, co je podmíněno zejména přírodovědeckými názory doby, kdy dílo vzniklo; protože ho však vydáváme jako historický dokument, ponechali jsme tato místa většinou bez komentáře. Překlad Gredtova díla je míněn též jako pokus o ustálení z největší části již užívané české scholastické terminologie. Vyšlo v dubnu 2009 Nabízíme jako e-knihu

Vyprodáno 
Detail
Filos prirody
Filosofie přírody
110 Kč

Tomáš Machula , brož., 112 str., rok vydání 2007 Filosofie přírody je jednou z filosofických disciplín, které se v minulém století dostaly do krize. Oblast přírody je jakoby rezervována výhradně vědám speciálním – biologii, fyzice, chemii apod. V současnosti tato disciplína tápavě hledá novou identitu. Tato studijní příručka zachovává tradiční témata, která jsou pro současné myšlení udržitelná a smysluplná, ale věnuje se také aktuálním otázkám. Snahou není představit určitou dějinně filosofickou pozici, ale promýšlet současným způsobem současné problémy.

Detail
osoba
Osoba a bytí
147 Kč

W. Norris Clarke , překlad Tomáš Machula, brož., 120 str., rok vydání 2007 V knize „Osoba a bytí“ se Clarke stručným, ale čtivým a srozumitelným způsobem zabývá pojmem lidské osoby. Jeho pojednání není povrchním referátem, ale hluboce promyšlenou syntézou zasazenou do širších souvislostí. Vychází z metafyzických základů (osoba jako nejvyšší způsob bytí) a poté dospívá k důsledkům osobního pojetí člověka. Pro českého čtenáře je tato kniha ukázkou takového přístupu k filosofické antropologii, který v naší původní ani překladové literatuře dosud nemá obdobu.

Detail
buh ve svetle
Bůh ve světle filosofie
230 Kč

Roman Cardal , brož., 240 str., rok vydání 2001 Systematická učebnice theodicey nejen pro studenty teologických fakult.

Detail
theologicke traktaty
Teologické traktáty
54 Kč

Boethius , brož., 48 str., rok vydání 2004 Ačkoli Boethius (480-cca 526) není pro veřejnost příliš známou postavou, patří mezi nejvýznamnější osobnosti své doby. Jeho dílo ovlivnilo celé následující dějiny filosofie a teologie. Kromě jiného je mu připisováno pět teologických traktátů: autor v nich řeší především trinitární a christologické problémy, které souvisejí s nově se objevujícími herezemi (arianismem, monofysitismem, nestorianismem).

Detail
tomas o lidskem duchu
Tomáš o lidském duchu
117 Kč

Anthony Kenny , překlad Karel Šprunk, brož., 152 str., rok vydání 1997 Autor je velký znalec Tomášovy filosofie a zasvěceně ji přibližuje současným čtenářům. Kniha nemá přísně systematickou formu, spíše sleduje ty části Teologické sumy, jež obsahují nejvyzrálejší formulaci Tomášovy filosofické psychologie. Výklad je doprovázen rozsáhlými citáty z Tomášových děl.

Detail
filos1
1. Úvod do filosofie, Filosofická logika
100 Kč

Jiří Fuchs , brož., 192 str., rok vydání 1997 Rozvržení celého cyklu klasické filosofie, která vychází z aristotelských inspirací, a předběžnou orientaci v této disciplíně poskytuje první část knihy - Úvod do filosofie. Tradiční logika jakožto filosofická disciplína se neredukuje na pouhý návod správného myšlení. Zpracovává i teoretická témata a klade důraz na odůvodnění svých poznatků, čímž rozptyluje domněnky o jejím překonání. Nabízíme jako e-knihu  

Vyprodáno 
Detail
filos2
2. Kritický problém pravdy (noetika)
70 Kč

Jiří Fuchs , brož., 176 str., rok vydání 1995 Kniha není koncipována jako klasická učebnice a nezachycuje kompletně téma poznání. Klade důraz především na noetický aspekt teorie poznání v opozici vůči historicky převládajícímu psychologizujícímu aspektu. Nabízíme jako e-knihu  

Vyprodáno 
Detail
filos3
3. Návrat k esenci (ontologie)
137 Kč

Jiří Fuchs , 2. vyd., brož., 152 str., rok vydání 2004 Třetí svazek z řady klasické filosofie je věnován ontologii, která reflexí pojmu jsoucna zkoumá vše, co je či může být.

Detail
filos4
4. Bůh filosofů (theodicea)
137 Kč

Jiří Fuchs , brož., 152 str., rok vydání 1997 Dnes je metafyzika o Bohu obtížena silnou nedůvěrou. Proto je celému výkladu předřazena kritická reflexe některých moderních filosofických i teologických směrů, které ústí v agnosticismu.

Detail
filos5
5. Problém duše (1. část antropologie)
137 Kč

Jiří Fuchs , brož., 152 str., rok vydání 1999 V prostředí, které je určováno novověkými reflexemi, se stává naléhavou potřeba zbavit úvahy o lidském bytí a životě neblahého redukcionismu.

Detail
Nahoru
Další produkty
23 položek celkem