Doprava zdarma od 750 Kč

Knižní salón

Dominikánský knižní salón je diskuzní klub čtenářů nakladatelství Krystal OP, pořádaný ve spolupráci s platformou Dominikánská 8. Můžete se zde seznámit s novými knihami našeho vydavatelství a setkat se s jejich autory, překladateli, editory, s bratry dominikány a především s ostatními čtenáři. Všichni přítomní jsou aktivními spolutvůrci večera, dělí se o své zážitky z četby, o myšlenky, k nimž je kniha inspirovala, a společně se potýkají s otázkami, ke kterým je kniha či diskuse nad knihou dovedla.


• koná se obvykle druhou středu v měsíci v dominikánském klášteře v Praze

• začátek vždy v 19:30 ve foyer barokního refektáře, vchod z Jilské ulice 5

aktuální program naleznete na našem Facebooku a na stránkách Dominikánské 8

 

 

Nejbližší knižní salón:

Další knižní salón bude v říjnu. Program na příští školní rok zveřejníme na konci prázdnin. Přejeme Vám léto plné dobrého čtení!

 

 

Archiv:

O Božím bytí v Teologické sumě | Tomáš Akvinský

středa 12. 6. 2024 v 19:30 hod.

Host: Metoděj Němec OP

Lze dokázat Boha? A je možné vystihnout povahu jeho bytí? Přijďte si spolu s námi připomenout pět Tomášových cest, jimiž lze dojít k poznání Boží existence, a osm atributů charakterizujících, jaký Bůh je, či spíše jaký není.

Co je u Boha neviditelné – jeho věčná moc a jeho božské bytí – to je možné už od počátku světa poznat světlem rozumu z toho, co stvořil. (Řím 1, 19)

Metoděj Němec OP je dominikánský kněz a teolog, v loňském roce získal licenciát z posvátné teologie na Fribourské univerzitě. Spolupracuje na novém překladu Teologické sumy Tomáše Akvinského.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam

 

O fanatismu | Adrien Candiard

středa 15. 5. 2024 v 19.30 hod.

Host: Lukáš Fošum OP

Fanatismus není jen psychickou úchylkou či důsledkem sociálních nerovností. Za každým fanatismem stojí chybná teologie, která odsunula Boha stranou, falešná víra, která skutečného živého Boha nahradila modlou. Fanatismus hrozí nám všem, když si uděláme Boha z přikázání, z Bible, z liturgie, ze svatých, ba i z vlastního náboženství. Jak odolávat pokušení k modloslužbě, jak se bránit uzavírání Boha do našich omezujících představ?
 
Lukáš Fošum OP je dominikán a teolog. Vystudoval všeobecné lékařství na LF UK v Plzni, teologii nejprve na dominikánském studijním centru v Bordeaux a Toulouse, doktorskou práci psal ve Fribourgu o etice Elizabeth Anscombové. Přednáší morální teologii a bioetiku na KTF UK, organizuje Letní školu Tomáše Akvinského. Je provinciál českých dominikánů.
 
 

Přátelství a reforma | Terezie z Ávily a Jeroným Gracián

středa 10. 4. 2024 v 19.30 hod.

Host: Jan Poříz OCD

Jaké místo má přátelství v životě člověka? Může se člověk přátelit s Bohem? A nejsou lidská přátelství překážkou vztahu k Bohu? Ve svých úvahách se necháme inspirovat přátelstvím Terezie od Ježíše a Jeronýma Graciána, význačných osobností karmelitánského řádu, které stály na počátku řádové reformy a jejichž ryzí a hluboký vztah jim byl oporou na cestě k Bohu a posilou při uskutečňování jejich poslání.

Povoláním člověka je být přítelem – Boha i lidí –, avšak božským, či spíše boholidským či lidsko-božským způsobem.

Jan Poříz OCD je kněz, člen řádu bosých karmelitánů. Působí ve farní pastoraci ve Slaném a je kaplanem a vyučujícím na ZŠ Maltézských rytířů v Kladně.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam

 

O pokání | Svatý Ambrož

středa 13. 3. 2024 v 19.30 hod.

Host: Karolína Štauberová, David Vopřada

Bůh není krutě trestající Soudce, ale milosrdný Otec, jenž má stále otevřenou náruč pro své marnotratné syny. Jeho odpuštění však není automatické, předpokládá naše pokání. To ovšem nemá být jakési úzkoprsé „má dáti – dal“, ale celoživotní postoj pravdivého nahlížení sebe sama a otevírání se uzdravující Boží lásce. Spis svatého Ambrože nám k tomuto očišťování pohledu a srdce nabízí spoustu cenných podnětů.

Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. (Mt 11, 28)

Karolína Štauberová je dominikánská terciářka, doktorandka na KTF UK, specializuje se na patristiku a dějiny dogmatu.

David Vopřada je kněz a teolog, vyučuje patrologii a církevní dějiny starověku na KTF UK, je editorem čísla Salve o penězích.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam

 

O stvoření v Teologické sumě | Tomáš Akvinský

středa 21. 2. 2024 v 19.30 hod.

Host: Tomáš Machula

Člověk se nikdy nepřestane ptát, odkud vyšel a kam směřuje. Kde má původ řád vesmíru a co je příčinou mnohosti věcí a bytostí a rozdílů mezi nimi. Zda svět je pouze jeden, či zda jich existuje nepřeberné množství. A konečně také, odkud se bere dobro a zlo ve stvoření a které z nich nakonec převáží. Jak na tyto otázky odpovídá Tomáš Akvinský?

Z něho a skrze něho a pro něho je všecko. (Řím 11, 36)

Tomáš Machula je český katolický teolog a filosof, děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity v letech 2008 až 2016 a rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v letech 2016 až 2020. Od roku 2022 též trvalý jáhen v českobudějovické diecézi. Podílí se na vydávání nového českého překladu Teologické sumy Tomáše Akvinského.

 

Teologická suma Tomáše Akvinského | Jean-Pierre Torrell OP

středa 10. 1. 2024 v 19.30 hod.

Host: Irenej Šiklar OP

Teologická suma je mistrovským dílem středověké teologie, dodnes udivujícím propracovanou architekturou a pronikavostí vhledu. Kdo byl její autor, z jakých zdrojů při svém bádání vycházel a jak ovlivnil vývoj poznání a teologie dalších staletí? Přijďte strávit večer s Andělským učitelem, prohrabat se v jeho myšlenkách a traktátech a třeba i zažít radost z nalezení dalšího střípku pravdy.

K četbě Sumy je třeba se znovu a stále vracet, protože je to kniha dokonalá.

Irenej Šiklar OP je dominikán, vystudoval teologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a morální teologii na univerzitě ve Fribourgu (Švýcarsko).

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam 

 

Listy | Kateřina Sienská

středa 13. 12. 2023 v 19.30 hod.

Host: Ludvík Grundman OP

Jakou pravdu poznáme? Kde ji nalezneme? Kdo nám ji ukázal a vysvětlil? To vše Kateřina objasňuje ve svých listech, adresovaných papežům, kardinálům, biskupům, významným světským představitelům, svým duchovním vůdcům, přátelům, členům své duchovní skupiny, ale třeba také jisté pomlouvačné ženě či jedné prostitutce. S jedinou touhou: vidět, jak jsou duše osvěcovány pravým a dokonalým světlem, jak se uzdravují a posilují v Kristově kříži a zůstávají v milosrdné Boží lásce. Přijďte se zaposlouchat do podmanivých a moudrých slov této velké kazatelky a učitelky církve.

Já Kateřina, služebnice a otrokyně služebníků Ježíše Krista, píši vám v jeho drahocenné krvi s touhou vidět vás pevně zakořeněné v pravém světle, abyste osvíceným okem svého intelektu mohli poznat a vidět pravdu. Jakmile ji totiž poznáte, zamilujete si ji…

Ludvík Grundman OP je je dominikán, je členem redakční rady revue Salve, v současnosti působí jako spirituál Církevního gymnázia v Plzni.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam 

 

Bůh a jeho obraz | Dominique Barthélemy OP

středa 8. 11. 2023 v 19.30 hod.

Host: Hyacint Ullman OP

Bůh se v Písmu postupně dává svému lidu poznat. Nezjevuje se však tak, že by každý rok předložil jednu stránku katechismu, ale sám vstupuje do lidských dějin, a to jen natolik, aby bázlivého člověka, který se jej od okamžiku prvotního hříchu děsí, nevystrašil. Člověk totiž uvěřil lži, že jeho milující Otec je zrůdný a žárlivý Tyran… Přijďte poodhalit fascinující biblický příběh o Bohu, který postupně očišťuje svůj obraz v srdcích lidí a obnovuje s nimi společenství lásky.

Aby člověk zůstal sám sebou, musí objevit svou svobodu, a to dokáže jedině tak, že zůstane v rukou toho, který jej podřídí jen svému stvořitelskému zalíbení.

Hyacint Ullman OP je dominikán a kněz. Vystudoval filosofii a teologii v Bordeaux a Toulouse. V letech 2015–2023 působil jako kaplan na Arcibiskupském gymnáziu v Praze, pracuje s mládeží v rámci hnutí Světlo-Život (Oáza). V současné době se připravuje na postgraduální studia biblických věd.

 

Láska k literatuře a touha po Bohu | Jean Leclercq

středa 11. 10. 2023 v 19.30 hod.

Host: Ondřej Koupil

Hledat Boha, quaerere Deum – tato jediná podstatná touha středověkých mnichů křesťanského Západu stála u zrodu západní monastické kultury a teologie. Hledání Boha, který lidem daroval své Slovo, nutně vyžaduje kulturu slova, a zahrnuje tedy i lásku k literatuře, ke slovu. Přenesme se na chvíli do středověkých klášterů, škol a knihoven, jež utvářely rozum a prohlubovaly víru, poskytovaly slova pro modlitbu a umožňovaly zahlédnout Slovo uprostřed slov.

Středověcí mniši měli důležitou roli, kterou nikdo jiný takovou měrou nesehrál: roli spojovacího článku mezi dvěma kulturními epochami, mezi dobou církevních otců a dobou ‚moderní‘. Starobylé texty neuchovávali pro potěšení, ale proto, že z nich žili, a proto, že pro jejich duchovní život bylo nutné, aby kult a kultura tvořily jednotu.

Ondřej Koupil je bohemista a klasický filolog, působí v Ústavu pro jazyk český AV ČR. Je editorem knižní řady Pietas benedictina benediktinského arciopatství v Praze-Břevnově. Překládá Augustina Aurelia, Cassiana, Bernarda nebo Benedikta.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam 

 

Být živí v Bohu | Timothy Radcliffe

středa 14. 6. 2023 v 19.30 hod.

Host: Marie Kašparová OP

„Naše slova musejí být součástí nepořádku a chaosu životů lidí, součástí toho, čím trpí a z čeho se radují; jinak budou prázdná. Nebudou odrážet Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi (srov. Jan 1, 14) a které nás zve, abychom měli podíl na jeho životě v plnosti. Když budeme pravdiví vůči složitostem lidského zápasu o to, jít stále dál, když budeme dělat ta nejméně špatná rozhodnutí, když budeme pravdiví ve svém nemotorném vyjadřování lásky, tak možná lidé zpozorní a všimnou si toho, co k tomu máme my křesťané říci.“

Křesťanská víra je pozváním k plnosti života v přátelství s Bohem a lidmi. Jak toto pozvání tlumočit lidem dnešního světa? Jak novým způsobem uchopit a předávat „starou“ dobrou zprávu, udržet vše podstatné a zároveň odstranit nepravdivé, zkreslující nánosy a předsudky?

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam 

 

Kázání během roku | Bernard z Clairvaux

středa 10. 5. 2023 v 19.30 hod.

Host: Markéta Koronthályová 

„Nehledejte nic jiného tolik jako jeho, ani cokoli jiného po něm. Hledejte jeho. Snáze pomine nebe i země, než abychom hledali a nenacházeli, prosili a nedostali, klepali a neviděli přitom, jak se dveře otvírají.“

Nakloňme své uši a naslouchejme slovům svatého Bernarda, která k nám pronáší z kazatelny během liturgického mezidobí.

Předkládaná kázání jsou sice určena k různým příležitostem, ale všechna spojuje jedno základní a jasné nasměrování: mají v nás prohloubit touhu po Bohu a seznámit nás s prostředky, jak se s Bohem v pravdě a lásce sjednocovat a jak vést život prosté vroucí modlitby a odevzdanosti do Božích rukou. Nechme se inspirovat slovy i příkladem svatého Bernarda a spolu s ním přijměme naše povolání stát se Božími dětmi. Nebojme se růst v poznání a milování Boha směrem k blaženému patření na jeho tvář.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam 

 

Vtělené Slovo I | Tomáš Akvinský

středa 12. 4. 2023 v 19.30 hod.

Host: Metoděj Němec OP

„Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.“ (Flp 2, 6–11)

Vtělil by se Bůh, kdyby člověk nezhřešil? Je osoba Krista složená? Je jednota božské a lidské přirozenosti něčím stvořeným? Je jednota totéž co přijetí? Přijal Syn Boží osobu, pravé tělo, duši a lidskou mysl?

Pronikejme se svatým Tomášem do nejhlubších tajemství vtěleného Slova a s vděčností a úžasem stopujme Boží kroky. Boží Syn k nám totiž přišel nám blízkým způsobem, přišel jako ten, ve kterém vidíme nejjasnější vzor pro náš život a nejdokonalejší uskutečnění jeho cíle, totiž sjednocení s Bohem tváří v tvář.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam 

 

Postní promluvy | Augustin

středa 15. 3. 2023 v 19.30 hod.

Host: David Vopřada

„Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít? Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi?“ (Iz 58, 6–7)

Svatý Augustin nás svými promluvami provází obdobím kvadragesimy, čtyřicetidenním obdobím před Velikonocemi vyznačujícím se námahou a odříkáním a tak představujícím dosud nevykoupenou situaci člověka. Není to však doba, kterou je třeba jen přetrpět, naopak je záhodno ji slavit.

Od plochého odříkání se něčeho jsme vedeni k samotné podstatě věci – k vlastnímu obrácení a k růstu v křesťanské lásce, k prohloubení modlitby, k odpuštění sobě i druhým a k velkorysosti vůči všem, kdo ji mají zapotřebí. Odhoďme stud, neuražme se a přiznejme si, že každý z nás je žebrákem před Bohem, který prosí o věčný život pro sebe i pro druhé.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam

 

Zlo | Charles Journet

středa 8. 2. 2023 v 19.30 hod. 

Host: Oldřich Selucký

„Víme, že zlo je vidět více, než dobro; avšak dobro je trvanlivější, než zlo, podkopává stavby zla, které se jedna po druhé hroutí. Věříme, že kdyby zlo mělo v jistém okamžiku dějin zvítězit nad dobrem, Bůh by stroj světa zničil.“

Tajemství zla – existuje naléhavější a pro křesťany nevyhnutelnější otázka? Kardinál Charles Journet nás ve své knize vybízí k odvážnému hledání odpovědí na otázky týkající se hloubky a zrůdnosti zla.

Toto riskantní a nebezpečné tázání však nemá být samoúčelné, ale postupně nám má odhalit, že zkušenosti zla může odolat jen zkušenost Boha a že pouze tajemství Boží umožní člověku utkat se s celým tajemstvím zla. Charles Journet, coby mistrný průvodce po lánech světa, nás provádí po polích, kde koukol i pšenice, zlo i dobro, rostou v dějinách společně, ale dobro je silnější než zlo a Kristus je silnější než ďábel. Máme dost odvahy vydat se na tyto polní cesty?

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam 

 

O teologii | Tomáš Akvinský

středa 11. 1. 2023 v 19.30 hod.

Host: Tomáš Machula

„Mléko jsem vám dával pít, nikoli tuhou stravu; tu jste ještě nedokázali snést.“ (1 Kor 3, 2)

Postup Sumy teologie Tomáše Akvinského je v jistém smyslu kruhový: vychází od Boha jako Stvořitele a směřuje k Bohu jako k cíli stvoření a naplnění dějin.

Pochopit přesně stvoření, pád do hříchu i jeho nápravu vykoupením můžeme nyní jen částečně. V plnosti, jíž je naše lidství schopné, dojdeme i k plnějšímu poznání toho, co dnes známe jen částečně. I první otázka v sobě skrývá řadu otazníků. Je teologie vůbec vědou? Může být založena na důkazech? Má nějaký předmět? Ponořme se spolu se svatým Tomášem Akvinským do hledání subjektu teologie, kterým je sám Bůh, z jehož rukou jsme vyšli a do jehož náruče směřujeme.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam 

 

Bůh , Kristus a my | Herbert McCabe

středa 14. 12. 2022 v 19.30 hod.

Host: Lukáš Fošum OP

Víra není něco, co bychom vlastnili. Naopak, je to něco, co vlastní nás. Je to Duch Kristův vedoucí nás k tomu, k čemu jsme byli stvořeni: k věčné lásce, jíž je Otec.“

Zaposlouchejme se do kázání irského dominikána Herberta McCabea OP. Jeho promluvy jsou plné otázek, argumentů a solidního filosofického i teologického obsahu, zakotvené v Písmu a inspirované naukou Tomáše Akvinského.

Boří námi vytvořené hloupé, děsivé či triviální modely, abychom se mohli stát sami sebou ve světle a moci samotného Boha. Nezatajují praktické a intelektuální zádrhele a jsou věrné ústřednímu tajemství víry. Srozumitelnou formou vyjadřují vděk za milost a jsou vynikajícím průvodcem po křesťanské a v nejplnějším smyslu slova katolické realitě.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam 

 

Křestní katecheze | Quodvultdeus

středa 9. 11. 2022 v 19.30 hod.

Host: David Vopřada

Každý, kdo touží po Kristově křtu, prahne po novém životě. Ať tedy přejde od starého k novému.“

Promluvy kartaginského biskupa Quodvultdea, přítele a žáka svatého Augustina, v sobě odráží dramatičnost doby hroucení a proměn antického světa. V této napjaté atmosféře ještě více vynikají otázky, které si křesťané kladou napříč staletími až do dnešních dní.

Ptáme se, co se s námi stalo, když jsme přijali svátost křtu? Co jsme dostali a co jsme slíbili? A jak žít, abychom v sobě křestní milost neudusili, ale rozvíjeli ji ke stále intimnějšímu spojení s naším Spasitelem, Snoubencem a Přítelem? Jak obstát v náročných životních a společenských situacích, abychom došli cíle našeho života, totiž spásy a věčného života? Nechme si při hledání odpovědí inspirovat biskupem Quodvultdeem.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam  

 

Trojice | Gilles Emery OP

středa 12. 10. 2022 v 19.30 hod.

Host: Benedikt Mohelník OP

„Miluje-li mě někdo, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a uděláme si u něho příbytek.“ (Jan 14, 23)

Teolog a dominikán Gilles Emery nás ve svém díle uvádí do nauky o Trojici, která nepředstavuje jen jedno z témat k přemýšlení, nýbrž je srdcem křesťanské víry, jež nalézáme v centru evangelia.

Záměrem autora je ukázat význam a pravdu toho, co trojjediný Bůh zjevil ze svého tajemství. Nezastavuje se však jen na úrovni základních otázek ohledně rozlišení a soupodstatnosti božských osob, jejich vzájemných vztahů a vlastností či jejich konání ve světě. Směřuje až k podstatě věci, k poslednímu cíli veškeré božské ekonomie: aby tvorové vstoupili do dokonalé jednoty s Nejsvětější Trojicí a došli k blaženému patření na Trojici v životě věčném. Najdeme odvahu k tomu vydat se po této cestě?

Benedikt Mohelník OP je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam   

 

O křtu a biřmování | Tomáš Akvinský

středa 15. 6. 2022 v 19.30 hod.

Host: Benedikt Mohelník OP 

Co je to křest a co znamená být pokřtěn? Může být nepokřtěný člověk spasen? Je lepší pokřtít člověka v dětském věku, nebo počkat do jeho dospělosti, až se bude moci rozhodnout sám? K čemu je dobré biřmování a pocítím na sobě nějak jeho účinky? Sledujme společně tahy brkem na pergamenu zachycující slova Tomáše Akvinského o duchovním znovuzrození a o posile Ducha svatého.

Co je to křest a co znamená být pokřtěn? Je struktura obřadu zásadní pro jeho platnost? Kdo může křtít a koho je křest vlastně dílem? Může být nepokřtěný člověk spasen? Je lepší pokřtít člověka v dětském věku, nebo počkat, až dospěje a bude se moci sám rozhodnout? Jaké účinky má křest a mění něco v lidském životě? Otázkami se to v našich hlavách jen hemží a přesuneme-li se ke druhé části traktátu, nebudeme na tom o moc lépe… K čemu je dobré biřmování? Pocítím na sobě nějak jeho účinky? Udělují ho pouze biskupové? Tyto a mnohé další otázky nejsou dnes o nic méně palčivé, než tomu bylo ve 13. století. Sledujme společně tahy brkem na pergamenu zachycující slova Tomáše Akvinského o duchovním znovuzrození a o posile Ducha svatého.

Benedikt Mohelník OP je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam   

 

O kněžství | Jan Chrysostomos

středa 25. 5. 2022 v 19.30 hod.

Host: Jiří Pavlík

Kněžství nebylo a není radno brát na lehkou váhu. Je třeba hovořit o jeho hodnotě a důležitosti, stejně jako o jeho nárocích a rizicích. Je krize kněžství vyvolaná až moderní dobou, nebo k němu patří už od počátku jeho formování? Jak dostát všem nárokům a přitom se vyhnout číhajícím pokušením, nám nastíní zkušený kněz a biskup Jan Chrysostomos.

Nepopiratelný význam má pastorační péče, vyžadující od nositelů kněžství vysoké morální, osobnostní a intelektuální kvality spojené s odpovědností nejen za sebe, ale i za druhé. Jak však odolat pokušením, která kněze obklopují? Jak se vyhnout nebezpečí klerikalismu, neprahnout po tom, stát se rétorickou hvězdou, plnit očekávání publika, získávat si jeho pozornost a potlesk? A jakým způsobem se vůbec formovaly církevní autority v prvních staletích křesťanství?

Jiří Pavlík je teolog a klasický filolog, pracuje na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, kde v současnosti (2022) působí jako proděkan. Věnuje se ranému křesťanství a antické filozofii a kultuře, překládá zejména z řečtiny a je členem redakční rady Salve. Zabývá se také otázkami sexuality a genderu.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam   

 

O počátcích Řádu kazatelů | Jordán Saský

středa 13. 4. 2022 v 19.30 hod.

Host: Vincenta Vodáková OP

Mnozí bratři se ptají a chtějí vědět, jak došlo k založení Řádu kazatelů, o jehož vznik se v těchto posledních nebezpečných časech postarala Boží Prozřetelnost. Spojme se v hledání odpovědi s bratry dominikány žijícími v první třetině 13. století a ptejme se přímo blahoslaveného Jordána Saského, prvního nástupce svatého Dominika v čele Řádu bratří kazatelů.
 
Při vytváření obrazu vzniku Řádu bratří kazatelů nejsme odkázáni jen na legendy. K dispozici je i řada písemných pramenů úřední povahy, jejichž záměry sledovaly ryze praktické cíle. Mezi oběma póly stojí zcela zásadní pramen – svědectví blahoslaveného Jordána Saského, které v sobě snoubí hagiografické prvky odkazující na život svatého Dominika s až „kronikářsky“ pojatým pojednáním o dějinách řádu. Ne náhodou se dílo O počátcích Řádu kazatelů stalo podkladem celé řady legend o svatém Dominikovi a inspirovalo a dodnes inspiruje další generace jeho následovníků. Přijměme pozvání od blahoslaveného Jordána a vydejme se spolu s ním na putování k pramenům řádu.
 

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam   

 

O křtu | Tertulián

středa 9. 3. 2022 v 19.30 hod.

Host: David Vopřada

Křest je branou, jíž se vstupuje ze smrti do života. Při naslouchání Tertuliánovým slovům o křtu si můžeme připomenout naše znovuzrození a žasnout nad tím, jak Bůh využívá hmotného světa ke spáse lidského těla i duše.

Tertuliánův spis O křtu je nejstarší dochovanou písemností věnovanou tomuto tématu – může vůbec ještě něco říci dnešnímu člověku? I přes několikasetletou propast je Tertulián schopen obohatit nás o náhledy do prostoru spásy, který nám Kristus ve křtu otevřel. Vždyť křest je dnes, stejně jako ve starověku, chápán jako příslib spásy a věčného života, k nimž nás Kristus volá. Tertulián nabízí i řadu odpovědí na zásadní otázky týkající se autentické křesťanské tradice křtu včetně konkrétní podoby křestní koupele, významu vody a její účinnosti ve křtu a dává nám tak nahlédnout až do doby apoštolů a samotného Ježíše Krista.

David Vopřada je kněz a teolog, vyučuje patrologii a církevní dějiny starověku na KTF UK, je editorem čísla Salve o penězích.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam   

 

Cesta za štěstím | Servais Pinckaers

středa 9. 2. 2022 v 19.30 hod.

Host: Irenej Šiklar OP

Všichni chceme šťastně žít. Co je však pravé štěstí a kde ho hledat? Na cestu za štěstím vytyčenou samotným Bohem v Horském kázání – cestu blahoslavenství – nás uvede Servais Pinckaers. Odvážíme se uvěřit slovu toho, jenž řekl: „blahoslavení…“ a může nám jakoby průlomem ve zdi otevřít cestu ke štěstí?

Servais Pinckaers nás na stránkách své knihy uvádí na cestu za štěstím – je to cesta evangelia, cesta, kterou nám ukázal sám Bůh v Horském kázání, cesta blahoslavenství. V blahoslavenstvích nacházíme veškeré problémy, jež hýbají naším světem, shrnutí celého lidského života s jeho radostmi a starostmi. A tento život stavějí do světla Kristova slova, jež přichází osvítit naše temnoty.

Irenej Šiklar OP je dominikán, vystudoval teologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a morální teologii na univerzitě ve Fribourgu (Švýcarsko).

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam   

 

O stvoření člověka | Tomáš Akvinský

středa 12. 1. 2022 v 19.30 hod.

Host: Tomáš Machula 

Bůh stvořil člověka jako svůj obraz, stvořil je jako muže a ženu. Požehnal jim slovy: „Ploďte a množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji! Vládněte nade všemi živočichy.“ (srov. Gn 1, 27–28)

Jak vznikl první člověk? Co si představit pod učiněním těla z bláta země? A pod utvořením ženy z mužova žebra? Co to znamená, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu? Spolu se svatým Tomášem se ohlédneme za ztraceným rájem a zkusíme alespoň částečně porozumět sami sobě.

Viděl první člověk Boha? Měl vědění všeho? A vládu nade vším stvořením? Je člověk opravdu vrcholem tělesného světa? Nebo duchovní bytostí existující v těle? – Možná nám takovéto ohlížení za ztraceným rájem z pera člověka 13. století může připadat pošetilé. Ale třeba nám něco řekne o nás samých. O našem životě tady a teď, o vztahu k Bohu, k druhým lidem a ke světu. A o našem povolání, našem cíli…

Tomáš Machula je český katolický teolog a filosof, děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity v letech 2008 až 2016 a rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v letech 2016 až 2020. Od roku 2022 též trvalý jáhen v českobudějovické diecézi. Podílí se na vydávání nového českého překladu Teologické sumy Tomáše Akvinského.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam   

 

Dominik, bratr kazatel

středa 8. 12. 2021 v 19.30 hod.

Host: Lukáš Fošum OP

Světlo církve a učitel pravdy. Tak je titulován svatý Dominik, jehož 800. výročí úmrtí si v tomto roce připomínáme. Jaký byl tento kazatel Páně, jenž se zcela odevzdal do služby pro spásu druhých? A na jakých základech vystavěl svůj řád? Na tyto a mnohé další otázky budeme hledat odpovědi v řádových pramenech.

O svatém Dominikovi se nedochovaly pouze legendy, ale také množství autentických pramenů, od papežských dokumentů, přes nejstarší stanovy řádu až po svědectví z procesu svatořečení. Umožňují nám sestavit realistický obraz světce a nahlédnout do jeho nitra: co bylo jeho motivací, co ho pohánělo, odkud čerpal sílu a inspiraci, na jakých základech vystavěl svůj život a svůj řád. Svatý Dominik dodnes inspiruje zástupy bratří a sester po celém světě, napříč národnostmi i životními stavy, a to především svým soucitem s druhými, potřebou hlásat Boží milosrdenství, svojí vírou v sílu pravdy a hlubokou radostí zakotvenou v Bohu.

Lukáš Fošum OP je dominikán a teolog. Vystudoval všeobecné lékařství na LF UK v Plzni, teologii nejprve na dominikánském studijním centru v Bordeaux a Toulouse, doktorskou práci psal ve Fribourgu o etice Elizabeth Anscombové. Přednáší morální teologii a bioetiku na KTF UK, organizuje Letní školu Tomáše Akvinského. Je provinciál českých dominikánů.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam   

 

Štěstí a kontemplace | Josef Pieper

středa 10. 11. 2021 v 19.30 hod.

Host: Irenej Šiklar OP

Každý člověk touží po štěstí, zakouší ve svém nitru žízeň, která volá po utišení. Co to ovšem znamená být šťastný? A existuje něco jako nejvyšší štěstí? Průvodcem krajinou nejhlubších otázek nám bude filosof Josef Pieper.

Touha po štěstí je člověku přirozená. A má-li mít lidský život vůbec nějaký smysl, musí tato touha nakonec dojít naplnění. Onu nejhlubší žízeň ovšem nemůže utišit žádné dílčí dobro, pouze „dobro v úplnosti“, Bůh sám. Plnosti štěstí tedy dosáhneme až na věčnosti, kdy Boha uvidíme tváří v tvář. Ale už zde můžeme předchuť onoho věčného štěstí okoušet. V milujícím patření, v pozemské kontemplaci. Ta ovšem není vyhrazena pouze mystikům či světcům, ale každému, kdo se dokáže zastavit, ztišit, žasnout a s láskou pohlížet i na ty nejnepatrnější vě­ci.

Irenej Šiklar OP je dominikán, vystudoval teologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a morální teologii na univerzitě ve Fribourgu (Švýcarsko).

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam   

 

O eucharistii | Tomáš Akvinský

středa 13. 10. 2021 v 19.30 hod.

Host: Benedikt Mohelník OP

Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. (Jan 6, 54–55)

Oběť přinášející věčnou spásu. Hostina, při níž požíváme Krista. Nejdokonalejší ze všech svátostí, největší tajemství naší víry… Spolu s Tomášem můžeme nahlédnout do tajemství eucharistie a to málo, co lze, pochopit.

Jak se obecný pojem svátosti vztahuje právě na eucharistii, jaká je její materie a forma? Jakým způsobem je Kristus v eucharistii přítomen? Jaké jsou účinky eucharistie? Spolu s Tomášem můžeme do tajemství eucharistie nahlédnout a to málo, co lze, pochopit. A třeba se přitom dozvíme, jak ji lépe slavit a jak z ní žít, aby nesla plody.

Benedikt Mohelník OP je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam   

 

Rozpravy o křtu, biřmování a eucharistii 

středa 10. 6. 2020 v 19.30 hod.

Host: Radek Tichý, Petr Soukal

Křest, biřmování a eucharistie. Tři iniciační svátosti, jež nás uvádějí do plnosti křesťanského života. Jak je dobře slavit a jak z nich s užitkem žít?

Mluvit o svátostech znamená mluvit o Ježíši Kristu. Vždyť každá svátost byla Kristem ustanovena a má v něm svůj původ. Při slavení každé svátosti jedná sám Kristus a zároveň se znovu a nově naplňují jeho slova: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28, 20).

Téma si přiblížíme prostřednictvím knihy Radka Tichého a Petra Soukala „Křest, biřmování, eucharistie. Rozpravy o liturgii I“, v níž autoři předkládají úvod do teologie svátostí, souhrnné dějiny křesťanské iniciace a systematický výklad jednotlivých etap křesťanské iniciace od prekatechumenátu až po mystagogii. Pro každý jednotlivý prvek obřadů odhalují autoři jeho kořeny, ukazují, jak se proměňoval v dějinách, a naznačují aktuální význam pro toho, kdo liturgii slaví.

Radek Tichý a Petr Soukal jsou čeští kněží a teologové se zaměřením na liturgiku.

 

O víře a o naději | Sv. Tomáš Akvinský

středa 13. 5. 2020 v 19.30 hod.

Host: Tomáš Machula

Víra a naděje. Dvě ze tří božských ctností, jež jsou duší mravního jednání křesťana, uschopňují nás jednat jako Boží děti a dojít do cíle – do věčné blaženosti. Spolu s Tomášem se zamyslíme nad jejich podstatou, jejich vzájemným vztahem a jejich místem v životě člověka.

Společenství s Bohem je pro člověka samotného nedosažitelným dobrem. Bůh ale přichází člověku na pomoc a vlévá mu nadpřirozené (božské neboli teologické) ctnosti, které ho uzpůsobují pro účast na božském životě. Cílem víry je dosažení blaženosti, která spočívá ve vidění Boha, jenž je první pravdou. Naděje nám pak umožňuje doufat v dosažení tohoto přirozeně nedosažitelného nejvyššího dobra. Ve víře tedy intelekt uchopuje první pravdu, v níž je obsažena blaženost, v kterou doufáme.

Traktáty o víře a o naději se nacházejí na začátku Secunda secundæ Teologické sumy (STh II-II, q. 1–22). Přeložil je a okomentoval Tomáš Machula – je český katolický teolog a filosof, děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity v letech 2008 až 2016 a rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v letech 2016 až 2020. Od roku 2022 též trvalý jáhen v českobudějovické diecézi. Podílí se na vydávání nového českého překladu Teologické sumy Tomáše Akvinského.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam    

 

Postní a velikonoční kázání| Sv. Bernard z Clairvaux

středa 8. 4. 2020 v 19.30 hod.

Host: Benedicta Hübnerová OP, Markéta Koronthályová

Tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna… Drama hříchu, smrti a vítězství života pohledem svatého Bernarda.

Kristus nám ukazuje trpělivost, doporučuje pokoru, uskutečňuje poslušnost, přivádí k dokonalosti lásku. Těmito drahokamy ctností jsou ozdobeny čtyři konce kříže: nejvýš je láska, napravo poslušnost, nalevo trpělivost a u paty, jako základ ctností, je pokora. Jimi Pán ozdobil vítězné znamení kříže, když byl vůči urážkám pokorný, vůči ranám trpělivý, uvnitř byl bodán slovy a navenek hřeby. Láska v něm dosáhla dokonalosti, protože svůj život položil za přátele, a poslušnost byla přivedena k vrcholu, když naklonil hlavu a skonal a tak se stal poslušným až k smrti. „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“ (Jan 15, 13)
 
podívejte se na fotky | poslechněte si záznam 
 
 

Sedm Kristových slov na kříži| Charles Journet

středa 11. 3. 2020 v 19.30 hod.

Host: Filip Boháč OP

Poslední Ježíšova slova na kříži. Vtahují nás do dramatu Boha, jenž byl ukřižován za svět. A odhalují jedinečné tajemství, přesahující všechna slova a schopné prozářit všechny agónie lidí a národů. Tajemství Božího milosrdenství, které rozdává spásu.

Kříž je tajemstvím světla spíš než tajemstvím utrpení. Utrpení není to podstatné, pomine. Pod ním je skryté světlo. Chvílemi prosvítá závojem bolesti a září ven. Světlo je tím podstatným, potrvá navždy. Tím, že prošlo utrpením, se však zahalí podivnou krásou a pojme do své záře vše, co je v osudech světa a lidí důstojného a vznešeného. „Nynější lehké břemeno utrpení zjednává nám nad každou míru věčnou tíhu slávy, protože nám neleží na srdci věci viditelné, ale neviditelné. Věci viditelné přece pominou, ale neviditelné budou trvat věčně.“ (2 Kor 4, 17–18)

Filip Boháč je dominikán a převor pražského dominikánského kláštera.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam 

 

Zbožštění v Kristu| Sv. Tomáš Akvinský

středa 12. 2. 2020 v 19.30 hod.

Host: Metoděj Němec OP 

Být milostí tím, čím je Slovo svou přirozeností. Odhalme spolu s Tomášem krásu dědictví, které je nám určeno, a vznešenost a důstojnost společného povolání každé lidské osoby.

Zbožštění představuje jakýsi neuskutečnitelný sen smrtelného lidství, ale také podivuhodný příslib předávaný od věků křesťanstvím. První lidi přivedlo k tragickému oddělení od Stvořitele to, že chtěli být jako bohové, sami ze sebe určující dobro a zlo. Nárokování autonomie jim ovšem přineslo nejhorší odcizení, otroctví hříchu. Ale to, co jejich pýcha rozvrátila, bylo Božím milosrdenstvím zase napraveno. Syn Boží se stal člověkem. Svou pokorou, poslušností a obětí překonal smrt, svým vzkříšením zjednal ztracenou neporušitelnost. Od té doby je život Boží, život věčný, nabízen a předáván lidem tak, že jsou Bohem přijímáni za jeho syny.

Do tématu nás uvede kniha Luca-Thomase Sommeho OP „Zbožštění v Kristu v textech Tomáše Akvinského“, kterou přeložil Metoděj Němec OP - je dominikánský kněz a teolog.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam 

 

Tomáš a jeho Sumy | Představení nové knihy Tomáše Machuly

úterý 28. 1. 2020 v 19.30 hod.

Host: Tomáš Machula

Pro každé velké období lidských dějin můžeme najít nějakou zásadní knihu, která charakterizovala a představovala příklad toho nejlepšího, co se v dané době najde. Ve středověku to bude rozhodně Suma teologie Tomáše Akvinského. Jde o velké dílo, které mělo význam a vliv nejen v době svého vzniku, ale i v dobách následujících, a má význam dodnes.

Přestože se slovo Suma stalo skoro synonymem Sumy teologie, ve středověku bylo různými autory sepsáno sum více. Sám Tomáš Akvinský je autorem hned dvou: vedle Sumy teologie je to Suma proti pohanům. Kniha Tomáš a jeho sumy je koncipována jako výklad těchto dvou Tomášových sum. Jejím cílem je čtenářsky přijatelný text nezatížený poznámkovým aparátem, ale doplněný o schematická či tabulková vyjádření Tomášových úvah, exkursy objasňující některé v textu zmíněné pojmy, osobnosti či události a především o co nejvíce úryvků z Tomášových sum, které čtenáře vedou od četby o Tomášovi k četbě Tomáše. Důležitý rozměr dává knize obrazový doprovod, který staví do souvislosti pravdu a dobro (o které v Sumách jde) s krásou, která je vždy, ať už viditelně či skrytě, doprovází.

Tomáš Machula je český katolický teolog a filosof, děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity v letech 2008 až 2016 a rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v letech 2016 až 2020. Od roku 2022 též trvalý jáhen v českobudějovické diecézi. Podílí se na vydávání nového českého překladu Teologické sumy Tomáše Akvinského.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam 

 

Promluvy o Modlitbě Páně | Sv. Augustin

středa 8. 1. 2020 v 19.30 hod.

Host: David Vopřada 

Jak se máme modlit? A o co v modlitbě prosit? A proč vůbec prosit, když Bůh ví, co potřebujeme? Svatý Augustin nám skrze své promluvy o otčenáši nabídne odpovědi na všechny tyto otázky.

Augustin si otčenáše velmi cenil jako „každodenní modlitby za naši spásu“, „modlitby celé Boží obce, která putuje na zemi“. Otčenáš podle něj představuje pravidlo, jak se má křesťan obracet k Otci, a dokonce vzor veškeré křesťanské modlitby, takže se křesťané nemají modlit nic jiného než to, co je v otčenáši obsaženo.

Kniha Promluvy o modlitbě Páně, jež vyšla jako sedmý svazek edice Patristika, obsahuje pět Augustinových promluv o otčenáši. Přeložil je, okomentoval a úvodní slovo napsal David Vopřada.

David Vopřada je kněz a teolog, vyučuje patrologii a církevní dějiny starověku na KTF UK, je členem redakční rady revue Salve.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam 

 

O svátostech obecně v Teologické sumě| Sv. Tomáš Akvinský

středa 11. 12. 2019 v 19.30 hod.

Host: Benedikt Mohelník OP

Co jsou to vlastně svátosti? Potřebujeme je vůbec ke spáse? A odkud se bere jejich moc? Odpovědi budeme hledat v Teologické sumě svatého Tomáše Akvinského.

Další ze svazků Teologické sumy je věnován traktátu o svátostech obecně (STh III, q. 60–65). Poté co Tomáš probral otázky týkající se tajemství vtěleného Slova, přistupuje k tématu svátostí, protože právě od vtěleného Slova mají svátosti svou účinnost. Tomáš nejprve předkládá definici pojmu svátost a poté pojednává o povaze svátostí a jejich úloze v různých etapách dějin spásy. Pak se věnuje otázkám o účincích svátostí, tedy o milosti a charakteru, a o příčinách svátostí, kde pojednává o tom, jak se ve svátostech uplatňuje Boží moc posvěcovat. V posledním oddílu pak předkládá teologické zdůvodnění počtu sedmi svátostí, objasňuje vztahy mezi nimi, jejich uspořádání a význam.

Trakrát o svátostech přeložil, opatřil poznámkami a úvodní studii vypracoval Benedikt Mohelník OP - katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam 

 

Rozmluvy 11–14 | Jan Cassianus

středa 13. 11. 2019 v 19.30 hod.

Host: Ondřej Koupil

Starověká křesťanská literatura je stále mladá a svěží. A takové jsou i Cassianovy Rozmluvy, plné moudrosti a inspirace pro každou dobu. Jejich prostřednictvím se můžeme zaposlouchat do vyprávění mistrů egyptského mnišství o duchovním životě a Boží milosti.

Jan Cassianus (nar. kolem r. 360) výrazně ovlivnil podobu západního mnišství. Jeho spis Rozmluvy patří k pokladům starověké křesťanské literatury. Český překlad vydává na pokračování Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v edici Pietas benedictina. V tomto roce vycházejí rozmluvy 11–14 věnované tématům duchovní dokonalosti, neposkvrněnosti, Boží milosti a duchovního porozumění Bibli. Probírají se zde základní motivace v duchovním životě, intimní otázky i teologicky závažná nauka o milosti a intelektuálně přitažlivá symbolická interpretace Písma.

Z latiny přeložil a komentář sestavil Ondřej Koupil, úvod napsal Vít Hušek.

Ondřej Koupil je bohemista a klasický filolog, působí v Ústavu pro jazyk český AV ČR. Je editorem knižní řady Pietas benedictina benediktinského arciopatství v Praze-Břevnově. Překládá Augustina Aurelia, Cassiana, Bernarda nebo Benedikta.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam 

 

Metoděj Habáň – učitel, filosof a svědek 20. století| Petr Macek

středa 9. 10. 2019 v 19.30 hod.

Host: Petr Macek

„Pravda je sama o sobě nejkrásnější, nejvznešenější radostí pro člověka.“ – Jak se toto motto otisklo do života a díla Metoděje Habáně OP, významného českého dominikána, filosofa a duchovního učitele?

11. září jsme si připomněli 120. výročí narození fr. Metoděje Habáně OP (1899–1984), významné osobnosti českého dominikánského řádu minulého století. Kniha Petra Macka sleduje jeho životní osudy od vstupu do řádu, přes zapojení do dominikánského „intelektuálního apoštolátu“ v meziválečné době až po zápolení s komunistickým režimem v druhé polovině jeho života. Všímá si jeho vnitrořádového i veřejného působení, zejména v roli duchovního učitele řady českých dominikánů a univerzitních studentů, a zapojení do četných filosofických a teologických diskuzí, na nichž se podílel v průběhu celého svého života.

Petr Macek je absolventem doktorského studia v oboru církevních a obecných dějin na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Ve svém studiu se věnoval osobnosti českého filosofa a teologa Metoděje Habáně a dějinám české novotomistické filosofie. Odborně se zaměřuje na problematiku moderních českých církevních dějin a vztahu církve a sekulární společnosti. Působí na PdF UHK.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam 

 

O Trojici | Tomáš Akvinský

středa 12. 6. 2019 v 19.30 hod.

Host: David Svoboda

Pojednání o Nejsvětější Trojici patří k nejobtížnějším místům Teologické sumy svatého Tomáše. Je vystavěno na pojmech, které běžně nepoužíváme: esence, hypostaze, perichoreze… Co znamenají a především – co říkají o našem praktickém duchovním životě?

David Svoboda je český filosof. Působí na KTF UK. 

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam  

 

Monastický pokoj| Thomas Merton

středa 15. 5. 2019 v 19.30 hod.

Host: Dom Samuel Lauras OSCO

„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám.“ Kristova slova jsou adresována každému křesťanu. Přesto pořád toužebně vzhlížíme k těm, kteří jako by k němu byli lépe disponováni. Jak je to ve skutečnosti s mnišským pokojem? Liší se podstatně od toho, který můžeme zakoušet v našich světských životech? Vedou k němu jiné cesty?

Dom Samuel Lauras OSCO je opat kláštera Nový Dvůr.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam 

 

Promluvy o vykoupení| Charles Journet

středa 10. 4. 2019 v 19.30 hod.

Host: Štěpán Filip OP

Bůh, sám o sobě absolutně nezranitelný, je nevýslovně zranitelný v lásce, kterou k nám chová. Jak často slyšíme výhrady vůči Bohu, který se lhostejně dívá z nebe na zlo a není ochoten zasáhnout. Kristus na kříži ukazuje tvář Boha, který „trpí“ s námi – a mnohem víc než my – vším tím zlem, které na nás doléhá.

Štěpán Filip OP je český dominikán, filosof a teolog.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam 

 

O rovnosti lidí| Jacques Maritain

středa 13. 3. 2019 v 19.30 hod.

Host: Metoděj Němec OP

Ačkoli je mnoho lidí, kteří uznávají, že lidská přirozenost je společná všem dvojnožcům bez peří, není to pro ně fakticky nic víc než pouhé slovo. Je neviditelná, příliš abstraktní, na rozdíl od všech evidentních nerovností, které můžeme vnímat svými smysly. Tři Maritainovy úvahy na toto téma jsou čím dál aktuálnější.
 
Metoděj Němec OP je dominikánský kněz a teolog. Spolupracuje na novém překladu Teologické sumy Tomáše Akvinského.
 

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam 

 

Proč chodit do kostela? | Timothy Radcliffe

středa 13. 2. 2019 v 19.30 hod.

Host: Marcela Koupilová

Tato kniha nabízí mnohem víc než pár dobrých důvodů, proč vstát v neděli ráno z postele a jít do kostela na mši, která (většinou) nepřináší žádné velké vzruchy či dramata. Jen zdánlivě! Ve skutečnosti se zde ve třech dějstvích odvíjí dramatická proměna našeho lidství v to, co Bůh zamýšlel projektem „člověk“.

Marcela Koupilová je překladatelka.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam 

 

Prameny křesťanské morálky | Servais Pinckaers

středa 9. 1. 2019 v 19.30 hod.

Host: Lukáš Fošum OP

Zpět k morálce Nového zákona, zpět k blahoslavenstvím – tak by se dalo stručně charakterizovat poselství této knihy, která zahájila proces „obnovy katolické morálky“ na teologických učilištích. Podobnou obnovou by však měl projít každý křesťan, než začne zpytovat své svědomí.

Lukáš Fošum OP je dominikán a teolog. Vystudoval všeobecné lékařství na LF UK v Plzni, teologii nejprve na dominikánském studijním centru v Bordeaux a Toulouse, doktorskou práci psal ve Fribourgu o etice Elizabeth Anscombové. Přednáší morální teologii a bioetiku na KTF UK, organizuje Letní školu Tomáše Akvinského. Je provinciál českých dominikánů.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam 

 

Kněžství v prvních staletích církve II | David Vopřada

středa 12. 12. 2018 v 19.30 hod.

Host: David Vopřada

Jak se do služby biskupů, kněží a jáhnů promítla změněná historická situace po Milánském ediktu? Jak církev ve svých služebnících uchopila nové společenské výzvy? Nové, lákavě vyhlížející „degustační prkénko“ patristických textů ze 4. a 5. století.

David Vopřada je kněz a teolog, vyučuje patrologii a církevní dějiny starověku na KTF UK, je členem redakční rady revue Salve.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam 

 

O víře. O naději. O lásce. Tři filosofické traktáty. | Josef Pieper

středa 14. 11. 2018 v 19.30 hod.

Host: Jan Frei

Jak obstát ve světě, kde se stalo normou nevěřit ničemu a věřit všemu, zoufat si v honbě za falešným štěstím, přivlastňovat si místo milovat? Víra, naděje a láska jsou jedinou přiměřenou odpovědí. Znamenají bytostné povýšení člověka, pravé uskutečnění jeho podstaty – být dobrý.

Jan Frei je překladatel.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam 

 

Boží prozřetelnost a předurčení | Tomáš Akvinský

středa 13. 6. 2018 v 19.30 hod.

Host: Justin Dvorský

Jistě znáte obraz Božího předvědění z knihy Plná slávy: když hledíme z mostu dolů na krávu kráčející k přejezdu, přímo pod kola vlaku, víme jistě, jak to dopadne – ačkoli jsme to nezpůsobili, ačkoli kráva teoreticky může uhnout. Pokud vám toto vysvětlení nestačí a máte dojem, že vám Bruce Marshall něco zatajil, zkuste Tomáše Akvinského.

Justin Dvorský je překladatel.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam 

 

Kněžství v prvních staletích církve I | David Vopřada

středa 9. 5. 2018 v 19.30 hod.

Host: David Vopřada

Ty jsi kněz podle řádu Melchizedechova… nebo snad Áronova? Nebo dokonce, s přimhouřením obou očí, podle jakéhosi sekulárního či pohanského řádu? Trvalo dlouhou dobu, než se ustavilo novozákonní kněžství v té podobě, jak ho známe dnes. Křesťanská literatura prvních staletí přináší mnohé informace o počátcích tohoto vývoje.

David Vopřada je kněz a teolog, vyučuje patrologii a církevní dějiny starověku na KTF UK, je členem redakční rady revue Salve.

 

VERA MUNDI LUMINA | Jana Maroszová 

středa 11. 4. 2018 v 19.30 hod.

Hosté: Jana Maroszová

Barokní knihovna v klášteře dominikánů, zajímavá mimo jiné tím, že se i během komunismu zachovala neporušená, skrývala svá tajemství až do chvíle, kdy se ji rozhodla prozkoumat filoložka Jana Maroszová. Soustředila se na soubor německých dominikánských kázání.

Jana Maroszová je česká filoložka a autorka knihy Vera mundi lumina.

 

Exultet | Radek Tichý

středa 14. 3. 2018 v 19.30 hod.

Host: Radek Tichý

Původně zrnka písku v různých liturgiích a v dílech církevních otců, místy snad i s příměsí teologické hlíny, postupně však obalovaná perletí Boží chvály a ohlazovaná staletími liturgického užívání. A dnes tu máme Exsultet, perlu Velikonoc!

Radek Tichý je kněz a teolog se specializací na liturgiku.

 

Ponoř se! | Timothy Radcliffe

středa 7. 2. 2018 v 19.30 hod.

Host: Benedikt Mohelník OP

Ve křtu přestává být lidský život sérií nesouvisejících epizod a stává se cestou k cíli. Končí seriál bez konce a začíná příběh směřující ke slavnému vyústění. Ponořme se znovu do velkého okamžiku křtu a skrze jeho obřad sledujme základní charakteristiky křesťanského povolání.

Benedikt Mohelník OP je katolický kněz, teolog a dominikán, v letech 2006–2018 provinciál české provincie dominikánů. Působí na katedře sytematické teologie a filosofie KTF UK. Je šéfredaktorem revue Salve a garantem platformy Dominikánská 8.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam 

 

Chvála těla | Tomasz Kwiecień

středa 10. 1. 2018 v 19.30 hod.

Host: Błażej Matusiak OP

Vstávání, klekání, uklánění, rukou spínání… pro vnějšího pozorovatele taková bizarní hodinka tělocviku. Mají tyhle tělesné úkony ještě nějaký význam pro nás, moderní lidi, kteří klademe důraz především na to, co se děje „uvnitř“?

Błażej Matusiak OP je polský kněz, dominikán pražského kláštera a muzikolog.

 

Kázání na Píseň písní| Sv. Bernard z Clairvaux

středa 13. 12. 2017 v 19.30 hod.

Host: Antonín Krasucki OP

Píseň písní je pro svatého Bernarda jen odrazovým můstkem pro velmi praktickou nauku o duchovním životě. Důvěra, že tentýž Duch, který Písmo diktoval, vede také jeho vykladatele, otvírá čtenáři netušené horizonty.

Antonín Krasucki OP je kněz a dominikán.

podívejte se na fotky | poslechněte si záznam  

 

 

Informace o starších akcích, ze kterých nemáme k dispozici fotografie ani audiozáznam naleznete na stránkách Dominikánské 8. První tam zaznamenaný knižní salón se uskutečnil 11. 9. 2013 nad knihou Láska a ticho.