Sv. Bernard: Kázání postní a velikonoční

Sbírka kázání svatého Bernarda pro okruh doby postní a velikonoční navazuje na předchozí výbor adventních a vánočních kázání. Hluboká znalost Písma a církevních otců, psychologická a duchovní zkušenost svatého Bernarda se mohou stát bohatou inspirací pro dnešní kazatele, ale především pro duše usilující o důvěrné setkání s tajemstvím Vykoupení. Překlad Markéta Koronthályová.

 

 

Charles Journet: Sedm posledních slov

 

Meditace kardinála Journeta o posledních Ježíšových slovech na kříži. Přivádí nás do tajemství vykoupení, centra a základu celého křesťanství. Nejvyšší projev nekonečné lásky k Bohu dává smysl osobní existenci křesťana i křesťanské vizi dějin. 

 

 

Charles Journet: Zlo. Teologický esej 

Hluboká teologická reflexe problému zla od jednoho z největších teologů 20. století. Autor odkrývá zlo v celé jeho hloubce a zrůdnosti a toto poznání jej nakonec dovede k hlubšímu poznání dobra, Dobra absolutního – Boha. Překlad Oldřich Selucký. Druhé, opravené vydání.

 

 

Dom Louis Leloir OSB: Poušť a společenství. Svědectví Otců pouště na základě arménských pateriků

Autor přibližuje spiritualitu pouštních otců prostřednictvím arménských pateriků, vydaných v Benátkách roku 1855. Ukazuje význam jejich poselství pro současnost, a to nejen pro dnešní mnišský život, ale i pro život obecně křesťanský, v němž je stále důležitá samota, prodlévání v ústraní s Bohem, ukázněnost a sebeovládání. Chce také upozornit na živoucí pouto, které ve všech dobách spojuje ty, kdo přebývají na poušti, s jejich bratry a sestrami po celém světě. Všichni, podle svého povolání, v modlitbách a ve skrytosti zůstávají ve spojení, berou na sebe potřeby i úzkosti ostatních, vzdávají Bohu díky za jejich radosti a uctívají jeho jméno.

 

Jean Jacques Pérennès: Pierre Claverie, blahoslavený tvůrce pokoje

Kniha představuje život a dílo Pierra Claverieho OP (1938–1996, blahoslaven 8. prosince 2018), biskupa v alžírském Oranu, který obětoval sám sebe za usmíření a mír mezi náboženstvími a zařadil se tak do společnosti arcibiskupa Romera, Martina Luthera Kinga a dalších velkých svědků naší doby. 

 

 

Henryk Pietras SJ: Hereze

 

Kniha je stručným a zároveň vyčerpávajícím přehledem a výkladem heretických nauk z prvních staletí křesťanství stejně jako jejich „reliktů“ v mentalitě a myšlení současných křesťanů (má navíc podtitul: „Starověké hereze nikdy nezemřely“). Henryk Pietras je v Polsku uznávaný odborník na raně křesťanskou literaturu, profesor na římské Gregoriánské univerzitě a Collegiu Bobolanu ve Varšavě, vydal řadu publikací o antickém křesťanství. Čtenáře vede spíše cestou porozumění, čili snaží se ukazovat, proč a za jakých podmínek jednotlivé heretické nauky vznikaly, než aby za každou cenu soudil a stavěl na pranýř.Postupně si všímá herezí týkajících se Nejsvětější Trojice, herezí negujících Kristovo božství, herezí negujících Kristovo lidství, herezí týkajících se spásy a ekleziálních herezí.

 

 

David Vopřada: Tertulián. O modlitbě. O křtu 

Křesťanský spisovatel Tertulián je autorem nejstarších pojednání o modlitbě a o křtu. Kniha nabídne českému čtenáři poprvé celý text těchto základních a inspirativních textů pro teologii a duchovní život společně s pojednáním o modlitbě a křtu v prvních staletích církve.

 

 

Josef Pieper: Štěstí a kontemplace

„Nejvyšší štěstí člověka spočívá v kontemplaci pravdy.“ – Tomáš Akvinský

 

Všichni lidé přirozeně touží po štěstí a jeho prožívání často spojují s penězi, zdravím, seberealizací či žádostivou láskou… Nejvyšší lidské štěstí však spočívá v blaženosti, jíž dosáhneme až na věčnosti. Žízeň po štěstí v pozemském životě tedy zcela utišit nedokážeme. Přesto už zde můžeme předchuť tohoto štěstí zakoušet – v kontemplaci, v daru nejdůvěrnější přítomnosti Milovaného, kdy hledíme na toho, jenž je naším Štěstím. 

 

 

Jean-Hervé Nicolas: O církvi a svátostech

Syntéza dogmatické teologie vznikla zredigováním kursů dogmatické teologie, které dával P. Jean-Hervé Nicolas (1910–2001), jeden z nejvýznamnějších představitelů soudobého tomismu, na teologické fakultě ve Fribourgu. Díky znalosti současných teologů a dokonalému ovládnutí teologické metody Tomáše Akvinského předkládá Nicolas výklad, který se vyznačuje jak pevností, tak ortodoxií, a přitom je obohacen o výsledky plodného období teologického zkoumání po Druhém vatikánském koncilu.

 

 

Jean-Hervé Nicolas: Syntéza dogmatické teologie IV. Od stvoření ke Trojici

 

Poslední díl syntézy dogmatické teologie jednoho z nejvýznamnějších představitelů soudobého tomismu je podle autora jakýmsi dodatkem k prvním třem částem. Vyplňuje mezery v předchozím výkladu a nabízí další úhel pohledu na již probrané oblasti: lidský duch, poučený Božím zjevením, směřuje od Trojice ke Trojici tentokrát skrze stvoření.

 

 

Gilles Emery: Trojice. Úvod do katolického učení o Trojjediném Bohu

 

Kniha představuje prameny a vývoj trojiční křesťanské kultury. Nabízí potřebnou průpravu k tomu, aby čtenář tuto kulturu mohl nejen ocenit, ale také do ní vstoupit. Není pouhým historickým či systematickým úvodem, ale spíše modelem plně rozvinuté trojiční vnímavosti – v biblické, liturgické i dogmatické oblasti. Autor nezamýšlí pouze prezentovat učení o Trojici, ale chce také přispět k rozvoji trojiční moudrosti u svých čtenářů.

 

 

Suzanne Vrai, André Pinet: 15 zastavení s Tomášem Akvinským

 

Svatý Tomáš není jen brilantní teolog, ale také vynikající učitel modlitby a průvodce duchovního života. Prostřednictvím rozjímání nad vybranými Tomášovými texty chtějí autoři ukázat, že jeho nauka nemusí být pouze předmětem studia teologů, ale že z ní s užitkem mohou čerpat všichni věřící. Cesta pod vedením Andělského učitele začíná u tématu pokory, postupuje od otázek o Bohu a Božím otcovství k Duchu svatému a Marii, sleduje hlavní etapy Ježíšova vykupitelského díla: jeho narození, růst, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení, představuje jeho plody: eucharistii a církev, až nakonec vrcholí v blaženém patření – poslední a dokonalé blaženosti člověka.

 

 

Luc-Thomas Somme: Zbožštění v Kristu v textech Tomáše Akvinského

 

Pojednání o Božím synovství a zbožštění člověka, inspirované texty Tomáše Akvinského. Autor vychází z Tomášových komentářů k Pavlovým listům a k Evangeliu podle Jana a prostřednictvím Tomášova lectio divina ukazuje, kam až sahá Boží plán moudrosti a lásky k nám: máme se milostí stát tím, čím je Slovo svou přirozeností, synem Boha. Tomášova reflexe nám odhaluje krásu dědictví, které je nám určeno, a vznešenost a důstojnost společného povolání každé lidské osoby. 

 

 

Tomáš Akvinský: STh O eucharistii (STh III, q. 73–83)

 

Ve III. části Teologické sumy se Tomáš nejprve zabývá tajemstvím života Ježíše Krista a poté svátostmi. V otázkách 60–65 představuje svátosti obecně (tento svazek vyšel v srpnu 2019) a dále se věnuje postupně svátostem křtu, biřmování, eucharistie a pokání. Svátost eucharistie zpracovává v otázkách 73–83. Nejprve pojednává o svátosti samé, o jejím ustanovení, jménech, o nutnosti ke spáse. Dále zkoumá svátostnou formu eucharistie, úkon proměňování, Kristovu eucharistickou přítomnost, rozebírá účinky svátosti a obřad přijímání.

Překlad, úvodní studie a poznámky Benedikt Mohelník.

 

Tomáš Akvinský: STh O teologii (STh I, q. 1)

Tomáš Akvinský: STh O Stvoření (STh I, q. 44–49)

Tomáš Akvinský: STh O habitech (STh I-II, q. 49–54)

Tomáš Akvinský: STh O naději (STh II-II, q. 17–22)

 

 

 

1 položek celkem