U nás máte vždy dopravu zdarma!

Tak jako na většinu malých nakladatelství a knihkupectví doléhá i na nás krize způsobená vyhlášením nouzových opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Velkým problémem pro nás byla nemožnost prodeje knih v kamenných knihkupectvích. Neměli jsme tržby, a tak se nyní potýkáme s nedostatkem prostředků na tisk nových knih. Věříme však, že knihám ještě neodzvonilo a že budou mít své místo i v době pokoronavirové.

Budeme Vám velmi vděční, když nám dopomůžete k vydání našich knih a finančně nás podpoříte!

Připravujeme pro Vás:

 

 

David Vopřada: Quodvultdeus, Křestní promluvy

 

Svazek obsahuje devět promluv kartáginského biskupa Quodvultdea († cca 450), které pronesl v době od Popeleční středy po Svatý týden a v nichž se věnuje otázkám křesťanského života, vyznání víry, křtu a eucharistie. Promluvy ukazují, jak velkou pozornost Quodvultdeus věnoval přípravě kandidátů křtu na život v církvi a k upevnění jejich víry tak, aby se nepřidali k heretickým naukám a zůstali věrní „matce církvi“.

 

 

Angelo Scarano: Otčenáš

Biblickoteologická pojednání k Otčenáši.

 

Dominique Barthélemy: Bůh a jeho obraz

Autorem je dominikánský profesor biblistiky z Fribourgu. Prochází celé biblické dějiny a všímá si jednotlivých etap Božího zjevování se svému lidu. Člověk se po pádu bojí Boha, kterého vnímá jako hrozného a pomstychtivého tyrana (Gn 3 a Jb). Bůh se snaží k člověku postupně přibližovat a postupně očišťovat tuto hrůzyplnou představu, kterou o něm člověk má: od patriarchů, přes smlouvu uzavřenou s Mojžíšem a očekávání proroků, až po Krista, který je Obrazem neviditelného Boha, a vylití Ducha svatého, který nás přetváří v tento Obraz.

 

André Feuillet: Kněžství Krista a jeho služebníků

Autorem je významný francouzský exegeta. První otázkou jeho knihy je, zda a jakým způsobem mluví Písmo o Kristově kněžství. Druhou je pak otázka kněžství některých jeho učedníků: Chtěl Kristus ustanovit kněze? Jaké je jejich poslání? A jaký má být jejich vztah k ostatním učedníkům? Autor na rozdíl od jiných nevychází v první řadě z Listu Židům, ale z Kristovy řeči na rozloučenou a zvláště z jeho Velekněžské modlitby (Jan 17). Při výkladu této části Janova evangelia pak používá i další místa Starého a Nového zákona.

 

Charles Journet: Zlo. Teologický esej 

Hluboká teologická reflexe problému zla od jednoho z největších teologů 20. století. Autor odkrývá zlo v celé jeho hloubce a zrůdnosti a toto poznání jej nakonec dovede k hlubšímu poznání dobra, Dobra absolutního – Boha. Překlad Oldřich Selucký. Druhé, opravené vydání.

 

  

Henryk Pietras SJ: Hereze

Kniha je stručným a zároveň vyčerpávajícím přehledem a výkladem heretických nauk z prvních staletí křesťanství stejně jako jejich „reliktů“ v mentalitě a myšlení současných křesťanů (má navíc podtitul: „Starověké hereze nikdy nezemřely“). Henryk Pietras je v Polsku uznávaný odborník na raně křesťanskou literaturu, profesor na římské Gregoriánské univerzitě a Collegiu Bobolanu ve Varšavě, vydal řadu publikací o antickém křesťanství. Čtenáře vede spíše cestou porozumění, čili snaží se ukazovat, proč a za jakých podmínek jednotlivé heretické nauky vznikaly, než aby za každou cenu soudil a stavěl na pranýř.Postupně si všímá herezí týkajících se Nejsvětější Trojice, herezí negujících Kristovo božství, herezí negujících Kristovo lidství, herezí týkajících se spásy a ekleziálních herezí.

 

David Vopřada: Tertulián. O křtu 

Křesťanský spisovatel Tertulián je autorem nejstarších pojednání o křtu. Kniha nabídne českému čtenáři poprvé celý text těchto základních a inspirativních textů pro teologii a duchovní život společně s pojednáním o křtu v prvních staletích církve.

 

 

Josef Pieper: Štěstí a kontemplace

 

„Nejvyšší štěstí člověka spočívá v kontemplaci pravdy.“ – Tomáš Akvinský

 

Všichni lidé přirozeně touží po štěstí a jeho prožívání často spojují s penězi, zdravím, seberealizací či žádostivou láskou… Nejvyšší lidské štěstí však spočívá v blaženosti, jíž dosáhneme až na věčnosti. Žízeň po štěstí v pozemském životě tedy zcela utišit nedokážeme. Přesto už zde můžeme předchuť tohoto štěstí zakoušet – v kontemplaci, v daru nejdůvěrnější přítomnosti Milovaného, kdy hledíme na toho, jenž je naším Štěstím. 

 

 

Jean-Hervé Nicolas: Syntéza dogmatické teologie IV. Od stvoření ke Trojici

 

Poslední díl syntézy dogmatické teologie jednoho z nejvýznamnějších představitelů soudobého tomismu je podle autora jakýmsi dodatkem k prvním třem částem. Vyplňuje mezery v předchozím výkladu a nabízí další úhel pohledu na již probrané oblasti: lidský duch, poučený Božím zjevením, směřuje od Trojice ke Trojici tentokrát skrze stvoření.

 

 

Suzanne Vrai, André Pinet: 15 zastavení s Tomášem Akvinským

 

Svatý Tomáš není jen brilantní teolog, ale také vynikající učitel modlitby a průvodce duchovního života. Prostřednictvím rozjímání nad vybranými Tomášovými texty chtějí autoři ukázat, že jeho nauka nemusí být pouze předmětem studia teologů, ale že z ní s užitkem mohou čerpat všichni věřící. Cesta pod vedením Andělského učitele začíná u tématu pokory, postupuje od otázek o Bohu a Božím otcovství k Duchu svatému a Marii, sleduje hlavní etapy Ježíšova vykupitelského díla: jeho narození, růst, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení, představuje jeho plody: eucharistii a církev, až nakonec vrcholí v blaženém patření – poslední a dokonalé blaženosti člověka.

 

 

 

Tomáš Akvinský: STh O teologii (STh I, q. 1)

Tomáš Akvinský: STh O vtělení (STh III, q. 1–6)

Tomáš Akvinský: STh O křtu a biřmování (STh III, q. 66–72)

Plán vydávání Summy TheologiaeSumma21_plan

 

 

darkovy poukaz oliva 52/200
1 položek celkem