U nás máte vždy dopravu zdarma!

Tak jako na většinu malých nakladatelství a knihkupectví doléhá i na nás krize způsobená vyhlášením nouzových opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Velkým problémem pro nás byla nemožnost prodeje knih v kamenných knihkupectvích. Neměli jsme tržby, a tak se nyní potýkáme s nedostatkem prostředků na tisk nových knih. Věříme však, že knihám ještě neodzvonilo a že budou mít své místo i v době pokoronavirové.

Budeme Vám velmi vděční, když nám dopomůžete k vydání našich knih a finančně nás podpoříte!

Připravujeme pro Vás:

 

 

Humbert z Romans: Dopis o třech základních řeholních slibech

 

Pátý magistr Řádu kazatelů bratr Humbert z Romans ve svém listu povzbuzuje bratry na cestě k dokonalosti. Jeho pojetí řeholního života zůstává aktuální dodnes a může se stát inspirací pro každého, nejen pro řeholníky. Humbert představuje řeholní život jako cestu obrácení, cestu náročného života podle ctností, cestu, na níž lidská moudrost spolupracuje s Boží milostí, jež nás přetváří v Krista.

 

 

Alain Quilici OP: 15 zastavení se svatým Dominikem

 

Jedním z vynikajících učitelů duchovního života je bezesporu svatý Dominik. Nezanechal nám sice žádnou propracovanou nauku, ale může nás inspirovat příkladem svého života, jak nám ho zprostředkovali jeho současníci, které hluboce ovlivnil. Dominik nikdy neopomněl příležitost k hlásání evangelia a byl vytrvalý v modlitbě, takže se o něm tradovalo, že mluvil jen o Bohu nebo s Bohem. Měl srdce vnímavé pro potřeby druhých a toužil je přivádět k pravému smyslu a prameni, ke Kristu. Autor představuje Dominika jako člověka srdce, rozhodnosti a rozvahy, muže modlitby, rozumu, zkušenosti, kříže, jako představeného i bratra a nabízí tak čtenáři množství podnětů pro prohloubení a rozvinutí křestního povolání.

 

 

David Vopřada: Quodvultdeus, Křestní promluvy

 

Svazek obsahuje devět promluv kartáginského biskupa Quodvultdea († cca 450), které pronesl v době od Popeleční středy po Svatý týden a v nichž se věnuje otázkám křesťanského života, vyznání víry, křtu a eucharistie. Promluvy ukazují, jak velkou pozornost Quodvultdeus věnoval přípravě kandidátů křtu na život v církvi a k upevnění jejich víry tak, aby se nepřidali k heretickým naukám a zůstali věrní „matce církvi“.

 

 

Pavel Dudzik: Cyril Jeruzalémský, Katecheze I

 

Svazek představuje křestní katecheze biskupa a učitele církve Cyrila Jeruzalémského (cca 315–386). Autor je sepsal v letech 347–348, když jako kněz připravoval čekatele na křest v jeruzalémském kostele Božího hrobu. Pojednává v nich o křestní milosti, o hříchu a pokání a o vyznání víry. Kazecheze představují cenný zdroj pro poznání tehdejšího způsobu předávání a vyučování víry.

 

 

Charles Journet: Zlo. Teologický esej 

Hluboká teologická reflexe problému zla od jednoho z největších teologů 20. století. Autor odkrývá zlo v celé jeho hloubce a zrůdnosti a toto poznání jej nakonec dovede k hlubšímu poznání dobra, Dobra absolutního – Boha. Překlad Oldřich Selucký. Druhé, opravené vydání.

 

 

Jean Jacques Pérennès: Pierre Claverie, blahoslavený tvůrce pokoje

Kniha představuje život a dílo Pierra Claverieho OP (1938–1996, blahoslaven 8. prosince 2018), biskupa v alžírském Oranu, který obětoval sám sebe za usmíření a mír mezi náboženstvími a zařadil se tak do společnosti arcibiskupa Romera, Martina Luthera Kinga a dalších velkých svědků naší doby. 

 

 

Henryk Pietras SJ: Hereze

Kniha je stručným a zároveň vyčerpávajícím přehledem a výkladem heretických nauk z prvních staletí křesťanství stejně jako jejich „reliktů“ v mentalitě a myšlení současných křesťanů (má navíc podtitul: „Starověké hereze nikdy nezemřely“). Henryk Pietras je v Polsku uznávaný odborník na raně křesťanskou literaturu, profesor na římské Gregoriánské univerzitě a Collegiu Bobolanu ve Varšavě, vydal řadu publikací o antickém křesťanství. Čtenáře vede spíše cestou porozumění, čili snaží se ukazovat, proč a za jakých podmínek jednotlivé heretické nauky vznikaly, než aby za každou cenu soudil a stavěl na pranýř.Postupně si všímá herezí týkajících se Nejsvětější Trojice, herezí negujících Kristovo božství, herezí negujících Kristovo lidství, herezí týkajících se spásy a ekleziálních herezí.

 

David Vopřada: Tertulián. O křtu 

Křesťanský spisovatel Tertulián je autorem nejstarších pojednání o křtu. Kniha nabídne českému čtenáři poprvé celý text těchto základních a inspirativních textů pro teologii a duchovní život společně s pojednáním o křtu v prvních staletích církve.

 

 

Josef Pieper: Štěstí a kontemplace

 

„Nejvyšší štěstí člověka spočívá v kontemplaci pravdy.“ – Tomáš Akvinský

 

Všichni lidé přirozeně touží po štěstí a jeho prožívání často spojují s penězi, zdravím, seberealizací či žádostivou láskou… Nejvyšší lidské štěstí však spočívá v blaženosti, jíž dosáhneme až na věčnosti. Žízeň po štěstí v pozemském životě tedy zcela utišit nedokážeme. Přesto už zde můžeme předchuť tohoto štěstí zakoušet – v kontemplaci, v daru nejdůvěrnější přítomnosti Milovaného, kdy hledíme na toho, jenž je naším Štěstím. 

 

 

Jean-Hervé Nicolas: Syntéza dogmatické teologie IV. Od stvoření ke Trojici

 

Poslední díl syntézy dogmatické teologie jednoho z nejvýznamnějších představitelů soudobého tomismu je podle autora jakýmsi dodatkem k prvním třem částem. Vyplňuje mezery v předchozím výkladu a nabízí další úhel pohledu na již probrané oblasti: lidský duch, poučený Božím zjevením, směřuje od Trojice ke Trojici tentokrát skrze stvoření.

 

 

Suzanne Vrai, André Pinet: 15 zastavení s Tomášem Akvinským

 

Svatý Tomáš není jen brilantní teolog, ale také vynikající učitel modlitby a průvodce duchovního života. Prostřednictvím rozjímání nad vybranými Tomášovými texty chtějí autoři ukázat, že jeho nauka nemusí být pouze předmětem studia teologů, ale že z ní s užitkem mohou čerpat všichni věřící. Cesta pod vedením Andělského učitele začíná u tématu pokory, postupuje od otázek o Bohu a Božím otcovství k Duchu svatému a Marii, sleduje hlavní etapy Ježíšova vykupitelského díla: jeho narození, růst, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení, představuje jeho plody: eucharistii a církev, až nakonec vrcholí v blaženém patření – poslední a dokonalé blaženosti člověka.

 

 

Tomáš Akvinský: STh O eucharistii (STh III, q. 73–83)

 

Ve III. části Teologické sumy se Tomáš nejprve zabývá tajemstvím života Ježíše Krista a poté svátostmi. V otázkách 60–65 představuje svátosti obecně (tento svazek vyšel v srpnu 2019) a dále se věnuje postupně svátostem křtu, biřmování, eucharistie a pokání. Svátost eucharistie zpracovává v otázkách 73–83. Nejprve pojednává o svátosti samé, o jejím ustanovení, jménech, o nutnosti ke spáse. Dále zkoumá svátostnou formu eucharistie, úkon proměňování, Kristovu eucharistickou přítomnost, rozebírá účinky svátosti a obřad přijímání.

Překlad, úvodní studie a poznámky Benedikt Mohelník.

 

Tomáš Akvinský: STh O teologii (STh I, q. 1)

Tomáš Akvinský: STh O stvoření člověka (STh I, q. 90–102)

Tomáš Akvinský: STh O habitech (STh I-II, q. 49–54) 

 

 

 

darkovy poukaz oliva 52/200
1 položek celkem