Doprava zdarma od 750 Kč

Připravujeme

Patříme mezi úzkoprofilová malá nakladatelství a vydáváme knihy, které obvykle osloví specifickou skupinu čtenářstva. Při výběru nových titulů k vydání u nás nestojí na prvním místě zisk. Tedy vlastně jak se to vezme! Naším cílem je především vydávat takové knihy, které mohou hledající doprovázet na cestě, osvěcovat rozum a také nasvěcovat nerovnosti, o které se občas zaškobrtne... A především se snažíme, aby naše knihy pomáhaly při získávání života. Vždyť k čemu by bylo dobré, kdyby člověk získal celý svět (Mk 8, 36)?

K vydávání nových titulů však přesto potřebujeme finanční prostředky, kterých se nám mnohdy nedostává. O složitosti doby a o dopadech na knižní trh v oblasti razantního poklesu tržeb jistě není potřeba mluvit... Věříme však, že knihám ještě neodzvonilo a že budou mít své místo i v této době.

Budeme Vám velmi vděční, když nám dopomůžete k vydání našich knih a finančně nás podpoříte!

 

Sponzorské dary je možné zaslat na:
č.ú. 6375022/2700
v.s. 220
(účet České dominikánské provincie)

– do zprávy pro příjemce uveďte prosím formulaci „dar na vydavatelskou činnost“

 

Aktuálně pro Vás připravujeme:

Aquinata

Suzanne Vrai, André Pinet: 15 zastavení s Tomášem Akvinským

Svatý Tomáš není jen brilantní teolog, ale také vynikající učitel modlitby a průvodce duchovního života. Prostřednictvím rozjímání nad vybranými Tomášovými texty chtějí autoři ukázat, že jeho nauka nemusí být pouze předmětem studia teologů, ale že z ní s užitkem mohou čerpat všichni věřící. Cesta pod vedením Andělského učitele začíná u tématu pokory, postupuje od otázek o Bohu a Božím otcovství k Duchu svatému a Marii, sleduje hlavní etapy Ježíšova vykupitelského díla: jeho narození, růst, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení, představuje jeho plody: eucharistii a církev, až nakonec vrcholí v blaženém patření – poslední a dokonalé blaženosti člověka.

Tomáš Akvinský: Questiones disputatae De veritate, q. 22

Akvinský na základě své definice vůle jako racionální žádosti ruší rozdělení vůle na dobrou a zlou. Ve vůli vždy zůstává tíhnutí k blaženosti a vůle je vždy svobodná. Vůle sleduje jedním pohybem cíl i prostředky. I skrytý záměr se tak odhaluje v konkrétním cíli, v tom, co vůle momentálně sleduje.  Zlo je dáno špatným rozhodnutím a tomu věnuje další otázku v QD De Veritate, které pojednává o svobodném rozhodování. Milost svobodu neruší, ale posílením a přeformátováním ji dává cíl, který přesahuje její původní přirozené tíhnutí.

Jean-Pierre Torrell: Saint Thomas en plus simple

 

Summa theologiae

Tomáš Akvinský: O činnosti tělesných tvorů

Tomáš Akvinský: O poznání Boha

Tomáš Akvinský: Stvoření

Tomáš Akvinský: Hřích

 

 

Patristika

Aurelius Augustinus: Postní promluvy

Aurelius Augustinus: Velikonoční promluvy

Ambrož: Kain a Ábel

 

Teologie

Jean-Hervé Nicolas: Syntéza dogmatické teologie IV. Od stvoření ke Trojici

Poslední díl syntézy dogmatické teologie jednoho z nejvýznamnějších představitelů soudobého tomismu je podle autora jakýmsi dodatkem k prvním třem částem. Vyplňuje mezery v předchozím výkladu a nabízí další úhel pohledu na již probrané oblasti: lidský duch, poučený Božím zjevením, směřuje od Trojice ke Trojici tentokrát skrze stvoření.

Henryk Pietras: Hereze

Kniha je stručným a zároveň vyčerpávajícím přehledem a výkladem heretických nauk z prvních staletí křesťanství stejně jako jejich „reliktů“ v mentalitě a myšlení současných křesťanů (má navíc podtitul: „Starověké hereze nikdy nezemřely“). Henryk Pietras je v Polsku uznávaný odborník na raně křesťanskou literaturu, profesor na římské Gregoriánské univerzitě a Collegiu Bobolanu ve Varšavě, vydal řadu publikací o antickém křesťanství. Čtenáře vede spíše cestou porozumění, čili snaží se ukazovat, proč a za jakých podmínek jednotlivé heretické nauky vznikaly, než aby za každou cenu soudil a stavěl na pranýř.Postupně si všímá herezí týkajících se Nejsvětější Trojice, herezí negujících Kristovo božství, herezí negujících Kristovo lidství, herezí týkajících se spásy a ekleziálních herezí

 

Filosofie

Josef Pieper: Smrt a nesmrtelnost

 

Dominicana 

 

Listy Kateřiny Sienské

 

Spiritualita

Leclercq: Láska k literatuře, Monastická tradice

Thomas Merton: Vody Siloe – chystá se dotisk

Thomas Merton: Monastický pokoj – chystá se dotisk

 

Biblistika

Angelo Scarano: Otčenáš

Biblickoteologická pojednání k Otčenáši.

Dominique Barthélemy: Bůh a jeho obraz

Autorem je dominikánský profesor biblistiky z Fribourgu. Prochází celé biblické dějiny a všímá si jednotlivých etap Božího zjevování se svému lidu. Člověk se po pádu bojí Boha, kterého vnímá jako hrozného a pomstychtivého tyrana (Gn 3 a Jb). Bůh se snaží k člověku postupně přibližovat a postupně očišťovat tuto hrůzyplnou představu, kterou o něm člověk má: od patriarchů, přes smlouvu uzavřenou s Mojžíšem a očekávání proroků, až po Krista, který je Obrazem neviditelného Boha, a vylití Ducha svatého, který nás přetváří v tento Obraz.

André Feuillet: Kněžství Krista a jeho služebníků

Autorem je významný francouzský exegeta. První otázkou jeho knihy je, zda a jakým způsobem mluví Písmo o Kristově kněžství. Druhou je pak otázka kněžství některých jeho učedníků: Chtěl Kristus ustanovit kněze? Jaké je jejich poslání? A jaký má být jejich vztah k ostatním učedníkům? Autor na rozdíl od jiných nevychází v první řadě z Listu Židům, ale z Kristovy řeči na rozloučenou a zvláště z jeho Velekněžské modlitby (Jan 17). Při výkladu této části Janova evangelia pak používá i další místa Starého a Nového zákona.

Philippe Lefevre OP: Jak zabít Ježíše

Kniha francouzského dominikána a biblisty, který se při svém kněžském působení, aniž by to sám vyhledával, doprovázel lidi, kteří byli v církvi zneužíváni. Tato zkušenost jím hluboce otřásla a vedla jej při osobní modlitbě a studiu k reflexi tohoto fenoménu. Kniha není výčtem biblických míst, kde můžeme najít zmínky o sexuálním násilí, ale snahou spolu s živým Božím slovem hledat světlo v temnotách. Klíčovými tématy knihy je vytváření podhoubí pro zneužívání moci, příležitosti k sexuálnímu zneužívání, způsob přístupu k obětem i pachatelům atd.

Jacques Vermeylen: Deset klíčů k otevření Bible.

Tento belgický diecézní kněz nás v deseti kapitolách své knihy uvede do tajů Písma svatého. Provede nás geografií Svaté země, její kulturou, podnebím a historií. Jedinečným způsobem propojuje zlomové události biblických dějin s postupnými redakcemi Písma, do nějž se vtiskují. Vykresluje nám tak pestrou fresku námětů a barev, které vytváří celek Božího slova. Samotný text doplňují odkazy na jednotlivé biblické úryvky, které je ilustrují a mohou být použity pro práci ve skupinách.

darkovy poukaz oliva 52/200
1 položek celkem