U nás máte vždy dopravu zdarma!

Tak jako na většinu malých nakladatelství a knihkupectví doléhá i na nás krize způsobená vyhlášením nouzových opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Velkým problémem pro nás byla nemožnost prodeje knih v kamenných knihkupectvích. Neměli jsme tržby, a tak se nyní potýkáme s nedostatkem prostředků na tisk nových knih. Věříme však, že knihám ještě neodzvonilo a že budou mít své místo i v době pokoronavirové.

Budeme Vám velmi vděční, když nám dopomůžete k vydání našich knih a finančně nás podpoříte!

Připravujeme pro Vás:

 

 

Bernard z Clairvaux: Kázání na Žalm 91 (90) Qui habitat

 

Sedmnáct Bernardových kázání na Žalm 91 (90) Qui habitat – „Kdo žije pod ochranou Nejvyššího“, známý např. z modlitby nedělního breviáře. Bernard tato kázání přednesl patrně v postní době, vyzývá své posluchače k boji proti pokušením a zároveň upozorňuje, v kom je naše útočiště, pomoc a naděje.

 

 

Humbert z Romans: Dopis o třech základních řeholních slibech

 

Pátý magistr Řádu kazatelů bratr Humbert z Romans ve svém listu povzbuzuje bratry na cestě k dokonalosti. Jeho pojetí řeholního života zůstává aktuální dodnes a může se stát inspirací pro každého, nejen pro řeholníky. Humbert představuje řeholní život jako cestu obrácení, cestu náročného života podle ctností, cestu, na níž lidská moudrost spolupracuje s Boží milostí, jež nás přetváří v Krista.

 

 

Jan Zlatoústý: Křestní katecheze

 

Devátý svazek edice Patristika představí homilie Jana Chrýsostoma spadající do okruhu postní přípravy čekatelů na křest a velikonočního a povelikonočního poučování novokřtěnců. Jan se v nich

věnuje nejen vysvětlování významu svátostných symbolů a účinku svátostí, ale především pravidlům křesťanského života.

 

 

David Vopřada: Quodvultdeus, Křestní promluvy

 

Svazek obsahuje devět promluv kartáginského biskupa Quodvultdea († cca 450), které pronesl v době od Popeleční středy po Svatý týden a v nichž se věnuje otázkám křesťanského života, vyznání víry, křtu a eucharistie. Promluvy ukazují, jak velkou pozornost Quodvultdeus věnoval přípravě kandidátů křtu na život v církvi a k upevnění jejich víry tak, aby se nepřidali k heretickým naukám a zůstali věrní „matce církvi“.

 

 

Pavel Dudzik: Cyril Jeruzalémský, Katecheze I

 

Svazek představuje křestní katecheze biskupa a učitele církve Cyrila Jeruzalémského (cca 315–386). Autor je sepsal v letech 347–348, když jako kněz připravoval čekatele na křest v jeruzalémském kostele Božího hrobu. Pojednává v nich o křestní milosti, o hříchu a pokání a o vyznání víry. Kazecheze představují cenný zdroj pro poznání tehdejšího způsobu předávání a vyučování víry.

 

 

Vladimír J. Koudelka OP: Dominik. Zvěstování Božího slova

 

Svatý Dominik, základní rysy jeho osobnosti a apoštolského způsobu života, jak je poznáváme z pramenů: nejstarších stanov řádu, papežských dokumentů, životopisných děl, legend a svědectví zaznamenaných při kanonizačním procesu. Nové revidované vydání knihy, která vyšla v roce 1992 v nakladatelství Sursum.

 

 

Charles Journet: Zlo. Teologický esej 

Hluboká teologická reflexe problému zla od jednoho z největších teologů 20. století. Autor odkrývá zlo v celé jeho hloubce a zrůdnosti a toto poznání jej nakonec dovede k hlubšímu poznání dobra, Dobra absolutního – Boha. Překlad Oldřich Selucký. Druhé, opravené vydání.

 

 

Dom Louis Leloir OSB: Poušť a společenství. Svědectví Otců pouště na základě arménských pateriků

Autor přibližuje spiritualitu pouštních otců prostřednictvím arménských pateriků, vydaných v Benátkách roku 1855. Ukazuje význam jejich poselství pro současnost, a to nejen pro dnešní mnišský život, ale i pro život obecně křesťanský, v němž je stále důležitá samota, prodlévání v ústraní s Bohem, ukázněnost a sebeovládání. Chce také upozornit na živoucí pouto, které ve všech dobách spojuje ty, kdo přebývají na poušti, s jejich bratry a sestrami po celém světě. Všichni, podle svého povolání, v modlitbách a ve skrytosti zůstávají ve spojení, berou na sebe potřeby i úzkosti ostatních, vzdávají Bohu díky za jejich radosti a uctívají jeho jméno.

 

Jean Jacques Pérennès: Pierre Claverie, blahoslavený tvůrce pokoje

Kniha představuje život a dílo Pierra Claverieho OP (1938–1996, blahoslaven 8. prosince 2018), biskupa v alžírském Oranu, který obětoval sám sebe za usmíření a mír mezi náboženstvími a zařadil se tak do společnosti arcibiskupa Romera, Martina Luthera Kinga a dalších velkých svědků naší doby. 

 

 

Henryk Pietras SJ: Hereze

Kniha je stručným a zároveň vyčerpávajícím přehledem a výkladem heretických nauk z prvních staletí křesťanství stejně jako jejich „reliktů“ v mentalitě a myšlení současných křesťanů (má navíc podtitul: „Starověké hereze nikdy nezemřely“). Henryk Pietras je v Polsku uznávaný odborník na raně křesťanskou literaturu, profesor na římské Gregoriánské univerzitě a Collegiu Bobolanu ve Varšavě, vydal řadu publikací o antickém křesťanství. Čtenáře vede spíše cestou porozumění, čili snaží se ukazovat, proč a za jakých podmínek jednotlivé heretické nauky vznikaly, než aby za každou cenu soudil a stavěl na pranýř.Postupně si všímá herezí týkajících se Nejsvětější Trojice, herezí negujících Kristovo božství, herezí negujících Kristovo lidství, herezí týkajících se spásy a ekleziálních herezí.

 

 

David Vopřada: Tertulián. O křtu 

Křesťanský spisovatel Tertulián je autorem nejstarších pojednání o křtu. Kniha nabídne českému čtenáři poprvé celý text těchto základních a inspirativních textů pro teologii a duchovní život společně s pojednáním o křtu v prvních staletích církve.

 

 

Josef Pieper: Štěstí a kontemplace

 

„Nejvyšší štěstí člověka spočívá v kontemplaci pravdy.“ – Tomáš Akvinský

 

Všichni lidé přirozeně touží po štěstí a jeho prožívání často spojují s penězi, zdravím, seberealizací či žádostivou láskou… Nejvyšší lidské štěstí však spočívá v blaženosti, jíž dosáhneme až na věčnosti. Žízeň po štěstí v pozemském životě tedy zcela utišit nedokážeme. Přesto už zde můžeme předchuť tohoto štěstí zakoušet – v kontemplaci, v daru nejdůvěrnější přítomnosti Milovaného, kdy hledíme na toho, jenž je naším Štěstím. 

 

 

Jean-Hervé Nicolas: Syntéza dogmatické teologie IV. Od stvoření ke Trojici

 

Poslední díl syntézy dogmatické teologie jednoho z nejvýznamnějších představitelů soudobého tomismu je podle autora jakýmsi dodatkem k prvním třem částem. Vyplňuje mezery v předchozím výkladu a nabízí další úhel pohledu na již probrané oblasti: lidský duch, poučený Božím zjevením, směřuje od Trojice ke Trojici tentokrát skrze stvoření.

 

 

Suzanne Vrai, André Pinet: 15 zastavení s Tomášem Akvinským

 

Svatý Tomáš není jen brilantní teolog, ale také vynikající učitel modlitby a průvodce duchovního života. Prostřednictvím rozjímání nad vybranými Tomášovými texty chtějí autoři ukázat, že jeho nauka nemusí být pouze předmětem studia teologů, ale že z ní s užitkem mohou čerpat všichni věřící. Cesta pod vedením Andělského učitele začíná u tématu pokory, postupuje od otázek o Bohu a Božím otcovství k Duchu svatému a Marii, sleduje hlavní etapy Ježíšova vykupitelského díla: jeho narození, růst, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení, představuje jeho plody: eucharistii a církev, až nakonec vrcholí v blaženém patření – poslední a dokonalé blaženosti člověka.

 

 

Tomáš Akvinský: STh O eucharistii (STh III, q. 73–83)

 

Ve III. části Teologické sumy se Tomáš nejprve zabývá tajemstvím života Ježíše Krista a poté svátostmi. V otázkách 60–65 představuje svátosti obecně (tento svazek vyšel v srpnu 2019) a dále se věnuje postupně svátostem křtu, biřmování, eucharistie a pokání. Svátost eucharistie zpracovává v otázkách 73–83. Nejprve pojednává o svátosti samé, o jejím ustanovení, jménech, o nutnosti ke spáse. Dále zkoumá svátostnou formu eucharistie, úkon proměňování, Kristovu eucharistickou přítomnost, rozebírá účinky svátosti a obřad přijímání.

Překlad, úvodní studie a poznámky Benedikt Mohelník.

 

Tomáš Akvinský: STh O teologii (STh I, q. 1)

Tomáš Akvinský: STh O stvoření člověka (STh I, q. 90–102)

Tomáš Akvinský: STh O habitech (STh I-II, q. 49–54)

Tomáš Akvinský: STh O naději (STh II-II, q. 17–22)

Tomáš Akvinský: STh O prozíravosti (STh II-II, q. 47–56)

Tomáš Akvinský: STh O mimořádných darech Ducha (STh II-II, q. 171–178)

 

 

 

darkovy poukaz oliva 52/200
1 položek celkem