Doprava zdarma od 750 Kč

Letní škola Tomáše Akvinského

Letní škola Tomáše Akvinského 2023 – 2. ročník

30. 7. – 4. 8. 2023 v klášteře v Tuchoměřicích

téma Trojice

 Ve dnech 30. 7. – 4. 8. 2023 se v klášteře v Tuchoměřicích konal 2. ročník Letní školy Tomáše Akvinského. Pořadatelem byla Česká dominikánská provincie ve spolupráci s nakladatelstvím Krystal OP.  Jejím smyslem je společné studium nauky a textů svatého Tomáše vztahujících se k tématu Trojice a hledání jejich významu pro náš duchovní i praktický život. Náplní Letní školy jsou přednášky, workshopy, společná i individuální modlitba a čas pro setkávání a rozhovory.

  

Jednotlivé přednášky si můžete poslechnout v kanálu Youtube Řádu bratří kazatelů:

 

Základní terminologie Tomášova pojednání o Trojici (fr. Efrem Jindráček OP)

Tomášův traktát o Trojici v Teologické sumě. Struktura, obsah, důsledky (doc. David Svoboda)

Neviditelná a viditelná poslání božských osob (fr. Štěpán Filip OP)

Tomášovo pojetí osoby a jeho důsledky pro antropologii a etiku (prof. Tomáš Machula)

Obraz Trojice v člověku (fr. Irenej Šiklar OP)

 

Knihy vydané nakladatelstvím Krystal OP jsou využívány při výkladu i diskuzi, a to především tituly vydané v rámci projektu Suma 21 (překlad Teologické sumy pro 21. století), vycházející v ediční řadě Summa theologiae, a dále knihy z edičních řad AquinataFilosofie a Dominicana.

 

Anotace přednášek

Pondělí 31. 7. –  Základní terminologie Tomášova pojednání o Trojici (fr. Efrem Jindráček OP) 

Tomáš Akvinský při výkladu katolické nauky o Nejsvětější Trojici používá několik klíčových termínů, které jsou dobře známy jak ze samotných dogmatických definic, tak z dokumentů magisteria, ale i z filosofie. Patří mezi ně především pojem „substance“, „subsistence“, „osoba“, „vztah“. Naším úkolem bude prostudovat význam těchto termínů v kontextu Tomášova výkladu a jeho vlastních definic. Připomeneme si, že dogmatické definice vycházejí především z obecného významu slov, a nikoli z konkrétní historické filosofické soustavy rozvinuté jako vědy. Rozebereme způsob predikace těchto termínů ve vědecké teologii při jejich aplikaci na téma Trojice: univocita, nebo analogie, a pokud analogie, tak jaký typ? Nakonec se zamyslíme nad konkrétními obtížemi spojenými s uvedenými termíny, jako je numerická a transcendentální jednota, obecná a individuální substance, definice osoby a kontradikce mezi substancí a akcidentem.       

 Úterý 1. 8. – Tomášův traktát o Trojici v Teologické sumě. Struktura, obsah, důsledky (doc. David Svoboda)

Tomášův traktát O Trojici v Teologické sumě je vrcholem jeho spekulativně trinitárních reflexí. V přednášce nejprve krátce vysvětlíme smysl trinitární teologie a její význam pro život křesťana. Dále zasadíme traktát do širšího kontextu Teologické sumy, vyložíme jeho strukturu a obsah. Následně z něho budeme společně číst a analyzovat vybrané úryvky (q. 27–42), které nám otevřou cestu k pochopení Tomášova celkového pojetí jednoho božství ve třech osobách i jeho dílčích myšlenkových postupů a argumentů. 

 Středa 2. 8. – Neviditelná a viditelná poslání božských osob (fr. Štěpán Filip OP)

Svatý Tomáš se věnuje otázce poslání božských osob zvláště ve svém komentáři k Sentencím Petra Lombardského (In I Sent., dd. 14–16) a v Teologické sumě (STh I, q. 43). Tato otázka je na jedné straně jakýmsi shrnutím a zpečetěním celého traktátu: toho, co je společné božským osobám, a zvláště toho, co je jim vlastní. V této souvislosti je především zdůrazněna návaznost mezi věčným vycházením božských osob a jejich posláním.

Otázka v Sumě o poslání božských osob je jakýmsi mostem mezi tím, co v ní předchází, totiž teologií v užším slova smyslu čili pojednáním o trojjediném Bohu v sobě samém, a vším ostatním, co v ní následuje, totiž ekonomií neboli pojednáním o působení trojjediného Boha navenek (ad extra). Celá Boží ekonomie má tak v poslání božských osob svůj základ, zvláště ekonomie milosti, tj. návratu (reditus) andělů a lidí k Bohu. Otázka poslání božských osob je sice náročná, ale překrásná. Vede nás do jádra tajemství Nejsvětější Trojice, k jeho kontemplaci, a má přesahy pro náš křesťanský život.

 Čtvrtek 3. 8. – Tomášovo pojetí osoby a jeho důsledky pro antropologii a etiku (prof. Tomáš Machula) 

Tomáš zpočátku přijímá Boethiovu definici osoby, jak je zachycena ve slavném textu Contra Eutychen et Nestorium: „... secundum Boetium, persona est rationalis naturae individua substantia“. Zatímco v Komentáři k Sentencím ji v podstatě doslovně a bez komentáře cituje, v Otázkách o Boží moci již přichází s vlastním výrazem „... persona humana significat subsistens distinctum in natura humana“, přičemž „distinctum subsistens in natura humana non est nisi aliquid per individualem materiam individuatum et ab aliis diversum“. Nejvýznamnější a nejkomentovanější text věnovaný osobě je pak z první části Teologické sumy. Podobně jako Boethius, i Tomáš si klade otázky po osobě především v kontextu christologie a trinitární teologie. Chápeme-li osobu jako nejvyšší stupeň bytí, pak v rámci tohoto ontologického řádu jsou nejdokonalejší osoby božské, poté andělské a nakonec lidské. Při úvahách o člověku jako osobě je tedy v teologické perspektivě zcela na místě vycházet od božských osob jako dokonalé personality k člověku, který má personalitu darovanou Bohem na základě stvoření.

 Pátek 4. 8. – Obraz Trojice v člověku (fr. Irenej Šiklar OP)

Svatý Tomáš, inspirovaný svatým Augustinem, nachází v člověku nejen obraz Boží, ale také obraz Nejsvětější Trojice. Budeme se věnovat jednak analogiím, které používá pro vycházení v kontextu rozumu a vůle, a to analogii poznání a lásky, následně též otázkám, jak se tajemství Nejsvětější Trojice zrcadlí v lidských skutcích: například v modlitbě, v duchovním životě. Vždyť to, že Nejsvětější Trojice je principem a cílem člověka, jistě formuje i cestu, po které se k ní ubíráme. To vše bude opřeno o texty sv. Tomáše, například o jeho nauku o darech Ducha svatého, kterým se budeme zvlášť věnovat.

 


 

Letní škola Tomáše Akvinského 2022

 Ve dnech 1. - 5. 8. se v klášteře v Tuchoměřicích konala Letní škola Tomáše Akvinského. Pořadatelem byla Česká dominikánská provincie ve spolupráci s nakladatelstvím Krystal OP a Českou kongregací sester dominikánek. Jejím smyslem bylo společné studium nauky a textů svatého Tomáše vztahujících se k tématu stvoření a hledání jejich významu pro život náš a dnešního světa. Náplní Letní školy byly přednášky, workshopy, společná i individuální modlitba a čas pro setkávání a rozhovory.

 

Jednotlivé přednášky Letní školy Tomáše Akvinského si můžete poslechnout i zpětně v kanálu Youtube Řádu bratří kazatelů.

Základní studijní materiály si můžete stáhnout ZDE, doplňující materiály k jednotlivým přednáškám jsou ke stažení pod videi.

 

Stvoření světa jako závěr čistě filosofického důkazu? (1/2) | fr. Efrem Jindráček OP | 1.8.2022

Stvoření světa jako závěr čistě filosofického důkazu? (2/2) | fr. Efrem Jindráček OP | 1.8.2022

 

Trinitární rozměr stvoření (1/3) | David Svoboda | 2.8.2022

Ke stažení: Prezentace k přednášce Davida Svobody

Trinitární rozměr stvoření (2/3) | David Svoboda | 2.8.2022

Trinitární rozměr stvoření (3/3) | David Svoboda | 2.8.2022

 

Boží prozřetelnost a řízení (1/3) | fr. Štěpán Filip OP | 3.8.2022

Boží prozřetelnost a řízení (2/3) | fr. Štěpán Filip OP | 3.8.2022

Boží prozřetelnost a řízení (3/3) | fr. Štěpán Filip OP | 3.8.2022

 

 

Je-li ve stvoření zlo, může být Stvořitel zároveň vševládný i dobrý? (1/3) | fr. Metoděj Němec OP | 3.8.2022

Ke stažení: Text k přednášce fr. Metoděje Němce OP

Je-li ve stvoření zlo, může být Stvořitel zároveň vševládný i dobrý? (2/3) | fr. Metoděj Němec OP | 3.8.2022

 

Je-li ve stvoření zlo, může být Stvořitel zároveň vševládný i dobrý? (3/3) | fr. Metoděj Němec OP | 3.8.2022

 

Respekt ke stvoření jako přijetí Boží vůle (1/3) | Tomáš Machula | 4.8.2022

Ke stažení: Prezentace k přednášce Tomáše Machuly

                     Texty k přednášce Tomáše Machuly

Respekt ke stvoření jako přijetí Boží vůle (2/3) | Tomáš Machula | 4.8.2022

Respekt ke stvoření jako přijetí Boží vůle (3/3) | Tomáš Machula | 4.8.2022

 

Vztah mezi Božím obrazem a blažeností (1/3) | fr. Irenej Šiklar OP | 5.8.2022

Ke stažení: Prezentace k přednášce fr. Ireneje Šiklara OP

Vztah mezi Božím obrazem a blažeností (2/3) | fr. Irenej Šiklar OP | 5.8.2022

Vztah mezi Božím obrazem a blažeností (3/3) | fr. Irenej Šiklar OP | 5.8.2022

 

Více fotografií naleznete zde 

 


 

Letní škola Tomáše Akvinského 2021

 

Ve dnech 9. - 13. 8. se v Jablonném v Podještědí konala Letní škola svatého Tomáše Akvinského. Pořadatelem byla Česká dominikánská provincie ve spolupráci s nakladatelstvím Krystal OP a Českou kongregací sester dominikánek. Jejím smyslem bylo společné studium nauky a textů svatého Tomáše a hledání jejich významu pro život náš a dnešního světa. Náplní Letní školy byly přednášky, workshopy, společná i individuální modlitba a čas pro setkávání a rozhovory.

 

Knihy vydané nakladatelstvím Krystal OP byly využívané při výkladu i diskuzi, a to především tituly vydané v rámci projektu Suma 21 (překlad Teologické sumy pro 21. století), vycházející v ediční řadě Summa theologiae a dále knihy z edičních řad Aquinata, Filosofie a Dominicana.

 

Jednotlivé přednášky Letní školy Tomáše Akvinského můžete absolvovat i zpětně v kanálu Youtube nakladatelství Krystal OP 

Život sv. Tomáše Akvinského | fr. Štěpán Filip OP | 9.8.2021

Ke stažení: modlitba sv. Tomáše Akvinského před diktováním, psaním nebo kázáním a přehled děl sv. Tomáše Akvinského

 

Úvod do Sumy, De Deo Uno | fr. Štěpán Filip OP | 9.8.2021

 

Úvod do Sumy, De Deo Uno – otázky | fr. Štěpán Filip OP | 9.8.2021

 

Přehled titulů od a o sv. Tomášovi Akvinském v českém jazyce | fr. Štěpán Filip OP | 10.8.2021

Ke stažení: přehled děl sv. Tomáše Akvinského

 

Úvod do Secunda Pars, Blaženost (1/2) | fr. Irenej Šiklar OP | 10.8.2021

Ke stažení: Úvod do druhé části Summy Theologiae (prolog a otázky 1–5)

 

Úvod do Secunda Pars, Blaženost (2/2) | fr. Irenej Šiklar OP | 10.8.2021

 

Oheň u sv. Tomáše Akvinského | fr. Lukáš Fošum OP | 10.8.2021

Ke stažení: Oheň u sv. Tomáše Akvinského

 

Chudoba u prvních bratří | fr. Lukáš Fošum OP | 11.8.2021

Ke stažení: Svatý Tomáš Akvinský o chudobě a dokonalosti

 

Vtělení u sv. Tomáše Akvinského (1/2) | fr. Metoděj Němec OP | 11.8.2021

Ke stažení: Texty k přednášce

 

Vtělení u sv. Tomáše Akvinského (2/2) | fr. Metoděj Němec OP | 11.8.2021

 

Svátosti (1/2) | fr. Benedikt Mohelník OP | 12.8.2021

Ke stažení: Prezentace k přednášce, otázka 60, otázky 62–63, otázka 65

 

Svátosti (2/2) | fr. Benedikt Mohelník OP | 12.8.2021

 

Ekleziologie sv. Tomáše Akvinského (1/2) | fr. Ludvík Grundman OP | 13.8.2021

Ke stažení: Úvod do ekleziologie svatého Tomáše Akvinského, Ekleziologie svatého Tomáše Akvinského

 

Ekleziologie sv. Tomáše Akvinského (2/2) | fr. Ludvík Grundman OP | 13.8.2021

Více fotografií naleznete zde

O habitech ob
O habitech v Teologické sumě
120 Kč

Tomáš Akvinský, překlad Tomáš Machula brož., 96 str., rok vydání 2021   Pojednání o habitech v Teologické sumě (STh I-II, q. 49–54) navazuje na traktát o vášních...

Detail
1497
O stvoreni ob
O stvoření v šesti dnech v Teologické sumě
160 Kč

Tomáš Akvinský, překlad Tomáš Machula brož., 136 str., rok vydání 2020   Tomášův traktát o hexae­meronu (STh I, q. 65–74), tedy o šesti dnech stvoření, jak jsou popsány...

Detail
1376
O stvoreni cl ob
O stvoření člověka v Teologické sumě
200 Kč

Tomáš Akvinský, překlad Tomáš Machula brož., 164 str., rok vydání 2021    V této části Teologické sumy (STh I, q. 90–102) Tomáš pojednává o člověku v situaci před...

Detail
1521
Euchar ob
O eucharistii v Teologické sumě
390 Kč

Tomáš Akvinský, překlad Benedikt Mohelník brož., 328 str., rok vydání 2021   Traktát o svátosti eucharistie je posledním úplným traktátem Teologické sumy (STh III, q....

Detail
1473
4 položek celkem