Revue Salve je významný český časopis vycházející od roku 1991. Jeho dlouholetým šéfredaktorem je od roku 1997 Dominik Duka OP, současný pražský arcibiskup. Revue se snaží nabídnout všem lidem přemýšlejícím o víře, teologii a kultuře šíři současného živého křesťanského myšlení s přesahy do anglosaského, románského a polského myšlenkového světa. Současná podoba koncepčně propracovaných čísel nabízí náhledy na dané téma z více rozdílných a někdy i protichůdných úhlů.

salve02
80 Kč

David Bouma: Několik fundamentálně-teologických poznámek k biblickému a zejména starozákonnímu kánonu Jiří Beneš: Tanach mezi Samaritánským pentateuchem a Septuagintou aneb Je užší kánon dostatečný? Jiří Pavlík: Vznik Septuaginty a takzvaný „alexandrijský kánon“ Adam Mackerle: Text Starého zákona a Kumrán Adrian Schenker OP: Dnešní pohled na otázku starozákonního kánonu Jiří Pavlík: Starozákonní kánon ve starověké církvi Martin Wernisch: Problematika biblického kánonu v uvažování evropské reformace, především u Martina Luthera Tomáš Petráček: Kánon víry a kánon mravů aneb jeden, nebo dva kánony? Robert Dittmann: Deuterokanonické knihy v protestantské tradici se zřetelem k Bibli kralické Josef Bartoň: Český starozákonní překlad po roce 1900

Detail
Salve1
80 Kč

Kateřina ze Sieny z pera Rajmunda z Capuy Kateřina Čadková: Extremitates sanctitatis Ludvík Grundman OP: Eucharistická ekleziologie Dialogu sv. Kateřiny Sienské Alessandra Bartolomei Romagnoli: Diskuze o stigmatech Gilles Berceville OP: Prohlášení sv. Kateřiny za Učitelku církve Pavel VI.: Apoštolský list, kterým papež prohlašuje sv. Kateřinu ze Sieny Učitelkou církve obecné Jan Stejskal: Kateřina Sienská v kontextu kázání mnicha Jana Jeronýma z Prahy Kateřina Sienská: List králi Francie

Detail
Salve4 obalka na web
80 Kč

Marie J. Pitterová OP: Trpící Bůh? Starozákonní pohled na Boží „utrpení“ David Vopřada: Boží utrpení u Órigena Gilles Emery OP: Neměnnost milujícího Boha a problémy úvah o „Božím utrpení“ Štěpán M. Filip OP: Deitas impassionabilis. Boží netrpnost podle magisteria církve Tváří v tvář utrpení nechci dávat rychlou odpověď. Rozhovor s Albertem-Peterem Rethmannem Pierre Descouvemont: Skutečně Bůh trpí? Krzysztof Olaf Charamsa: Učení svatých o Boží netrpnosti

Detail
Salve3 12
80 Kč

Tomáš Petráček: Jezuita George Tyrrell a katolicismus mezi modernismem a medievalismem Paul Vallely: Katolíkem v Anglii Basil Hume: Matka Juliána z Norwiche Benedikt XVI.: Promluva ve Westminster Hall Vincent Nichols: Mše sv. o svátku mučedníků Ctihodné anglické koleje v Římě Mary Cecily Bouldingová OP: Anglikánsko-římskokatolické vztahy od II. vatikánského koncilu Gianfranco Ghirlanda SJ: Význam apoštolské konstituce Anglicanorum Coetibus V Anglii se učí svobodnější cestě ke svobodě. Rozhovor s Vierou Terezií Hašanovou Ondřej Koupil: Angličtí benediktini (odpověď Alešovi) Allan White OP: Mezi exilem a vykoupením: pohled na katolickou církev v Anglii Alexander Tomský: Poznámky k tématu anglické konverze Daniel Soukup: Pravda skutečnosti, pravda fantazie a pravda Zjevení v Pánovi prstenů

Detail
salve2
80 Kč

Benedikt Mohelník OP: Místo duchovní bohoslužby Jan Kotas: Liturgie jako hybatelka změny Dom Samuel: Aby naše mysl byla ve shodě s naším hlasem Stefan Kraus: Ars celebrandi Walter Zahner: Stavba kostelů a liturgie po II. vatikánském koncilu André Vingt-Trois: Katedrála v srdci společnosti Josef Pleskot, Norbert Schmidt: Život kolem pevného středu Petr Tej: Vestavba exercičního domu do kostela sv. Kajetána v Praze Jan Alinče: Dominikánský klášter v Praze-Lysolajích

Detail
Salve1 12
80 Kč

Zdeněk R. Nešpor: Náboženství a ateismus v současné české společnosti ve světle statistických a sociologických výzkumů František Burda: Nové paradigma společnosti "Bůh je mrtev" Herbert Schnädelbach: Zbožný ateista Existuje Bůh?: Rozhovor Josepha kardinála Ratzingera s Paolem Floresem d'Arcais Anthony Kenny: Vědění, přesvědčení a víra Andrzej Dragula: Pravděpodobnost Boha. O nejistotě a osamělosti ateismu Robert Spaemann: Nesmrtelná zvěst Klaus Müller: Myslet Boží existenci Heinrich Watzka SJ: Věří ten, kdo věří v Boha, že Bůh existuje?

Detail
salve4
80 Kč

Tomáš Petráček: Inkvizice kacířských nepravostí Rozhovor s historikem Pawłem Krasem Tomáš Černušák: Dominikáni české provincie jako inkvizitoři ve středověku Bernard Gui OP: Inkviziční manuál středověkého dominikána Štěpán M. Filip OP: Sv. Tomáš Akvinský o (ne)tolerování heretiků Karel Šprunk: Jak vidět inkvizici Ludvík Grundman OP: Od souhlasu k omluvě Guy Bedouelle OP: Inkvizice mezi dějinami a mýtem Jan Hojda: "Kladivo na člověka" František Burda: Inkviziční proces s českým undergroundem

Detail
Salve311 M
80 Kč

Jeremy Driscoll OSB Svědectví Czesława Miłosze Jerzy Szymik „Kristus je tu proto...“ Antropocentrismus Miłoszovy theologiae crucis Aleksander Fiut Okamžik věčnosti Mezi vírou a nevírou „Jeden krok dopředu, jeden vzad...“ Rozhovor s Łukaszem Tischnerem Czesław Miłosz Teologický traktát Nad Teologickým traktátem (Jan Sokol, Jacek Salij OP, Jaroslav Med, Krzysztof Czyżewski, Tomáš Halík, Tomasz Dostatni OP) Na hranici mezi intelektem a obrazotvorností Dopisy Czesława Miłosze Thomasi Mertonovi Americká perspektiva Czesława Miłosze

Detail
salve kolumba
80 Kč

Církev jako nositelka umění dnes. Rozhovor s Joachimem kardinálem Meisnerem Kolumba – Muzeum jako estetická laboratoř. Rozhovor se Stefanem Krausem Friedhelm Mennekes SJ: Jiný pohled. Umění v kolínské sbírce Kolumba Friedhelm Mennekes SJ: Prostor mého dechu: východní věž v kolínské Kolumbě Vybraná díla Kolumby Kdyby se uskutečnilo všechno, co jsem plánoval, nebyl bych tak šťastný. Rozhovor s architektem Peterem Zumthorem Peter Zumthor: Novostavba arcibiskupského diecézního muzea. Myšlenky k návrhu Stefan Kraus: Estetický okamžik – Pokus popsat okamžik beze slov Tomáš Halík: Okamžik víry Kolumba – časový přehled

Detail
Salve 1/2011 StB a církev
80 Kč

Tomáš Petráček Několik poznámek k problematice kněží a totalitní státní moci v historickém kontextu Gregor Buß Katoličtí kněží jako neoficiální spolupracovníci Státní bezpečnosti Typologie Pavol Jakubčin Mírové hnutí katolického duchovenstva Jiří Plachý Průnik StB do struktur římskokatolické církve Možnosti a limity historického poznání Jozef Pavol Obete alebo kolaboranti? Tajná spolupráce katolíckych kňazov s ŠtB v Spišskej diecéze Gregor Buß Případ Rosner Rekonstrukce jednoho kontaktu východoněmecké Státní bezpečnosti (Stasi) StB a církev Anketa mezi biskupy zemí bývalého východního bloku Rudolf Baláž, Henryk J. Muszyński, Asztrik Várszegi OSB, Miloslav Vlk, Joachim Wanke Gregor Buß Otázka svobody Jak lze morálně hodnotit neoficiální kontakty se Státní bezpečností? Jaroslav Šebek "Od Velehradu k Anežce" Fenomén protirežimního charakteru náboženských poutí v Československu ve druhé polovině 80. let v kontextu politických a státněbezpečnostních opatření Jan Stříbrný Katolická církev čtyřicet let pod komunistickou mocí Bilance komunistické vlády v ČSSR

Detail
Salve 3-4/2010 Misie
110 Kč

Karl kardinál Lehmann Obrácení k životu pro všechny Původ a dosah základní misijní dimenze křesťanské víry Albert-Peter Rethmann Hlásání evangelia jako dialog Křesťanské pojetí misie v pluralitní společnosti Markus Luber SJ Misie v napětí mezi náboženstvím a kulturou Michael Sievernich SJ Může hřích ospravedlnit válku? Francisco de Vitoria OP a jeho příspěvek k mezinárodnímu právu Paul Oberholzer SJ Jezuité v Říši středu Jak první Evropané novověku vstoupili do Číny a vyrovnali se s konfucianismem Kdo se vzpírá politice státu, ten je „harmonizován“ Rozhovor o čínské církvi a misii Emeka Vernantius Ndukaihe Jméno: Vědomý hodnotový klíč k identitě člověka – hlas z Afriky Ludvík Grundman OP Tak (se u)kažte! Z misií v Litoměřicích a Moulleau Philip Jenkins Příští křesťanství

Detail
Salve 2/2010 Kněžství
80 Kč

Jaroslav Brož Biblické základy kněžství Tomáš Petráček Kněžství, kněží a dějiny Několik poznámek k proměnám forem kněžského života v moderní době Kde nacházejí svůj vzor a motivaci současní kněží? Matthew Levering Kristus kněz Prohloubení 22. otázky třetí části Summy Theologiae Benedikt Mohelník OP Vztah obecného a služebného kněžství Benoît-Dominique de La Soujeole OP Doktrinální základy kněžské spirituality Přiznávám, že ne vždy postupuji lege artis Rozhovor s Adamem Bonieckým Adriena Šimotová Prostrace. Instalace kresebného objektu v presbytáři Nejsv. Salvátora

Detail
Salve 1/2010 Přátelství
80 Kč

Thomas Söding Přátelství s Ježíšem Novozákonní motiv Jan Poříz OCD Nic není člověku na světě přátelské bez člověka, který by mu byl přítelem Přátelství u sv. Augustina Alexius Vandrovec OSB Duchovní přátelství u sv. Aelreda z Rievaulx a mnišská tradice Jean-Marie Gueullette OP Přátelství u sv. Tomáše Akvinského Jesús Castellano Cervera OCD Křesťanská modlitba – přátelství s Bohem Nauka a poselství sv. Terezie od Ježíše Nerezignujme příliš snadno na přátelství Rozhovor s Michałem Ziołem OCSO Fotografie tance Petra Neuberta

Detail
Salve 4/2009 Francouzský katolicismus
80 Kč

Tomáš Petráček Moderna, laicita, církev Fenomén francouzské církve v 19. a 20. století Václav Ventura Mission de France Raymond Darricau – Bernard Peyrous Nová společenství ve Francii 1967–1987 Ve Francii to ale bylo takhle ostré! Rozhovor s Oldřichem Seluckým Albert Rouet Naděje v akci Místní společenství v Poitiers Antoine Guggenheim Aaron Jean-Marie kardinál Lustiger, „apoštol a prorok“ (Ef 3,5) Jean-Marie Lustiger Srdce Evropy bije v Praze. A toto srdce je křesťanské! Kázání v katedrále sv. Víta v Praze 2. dubna 1989 Marcel Gauchet – Frédéric Louzeau Obtížná demokracie Collège des Bernardins – církevní experiment v Paříži Rozhovory s Msgr. J. Beauem, M. de Virvillem a A. Guggenheimem Rozeznít paměť místa Výstava Claudia Parmiggianiho v Collège des Bernardins (22. 11. 2008–31. 1. 2009) Kalendárium francouzské církve

Detail
Salve 3/2009 Jeruzalémská biblická škola
80 Kč

Tomáš Petráček Pravda se nemá čeho bát Stručné dějiny Jeruzalémské biblické školy Marie-Joseph Lagrange OP Vzpomínky na Svatou zemi Pavel Jäger – Lukáš Nosek – Tomáš Petráček Ve službě Písmu a církvi: čeští studenti Jeruzalémské biblické školy Benedikt R. Hajas OP Roland Étienne Guérin de Vaux OP (1903–1971) Je dobře, že je překladů víc Rozhovor o českém překladu Jeruzalémské Bible Olivier-Thomas Venard OP Vydávání Bible v Jeruzalémské biblické škole Kalendárium Jeruzalémské biblické školy Příprava české Jeruzalémské Bible v datech

Detail
Salve 2/2009 Křesťanství a filosofie
80 Kč

Tomáš Petráček Pravda se nemá čeho bát Stručné dějiny Jeruzalémské biblické školy Marie-Joseph Lagrange OP Vzpomínky na Svatou zemi Pavel Jäger – Lukáš Nosek – Tomáš Petráček Ve službě Písmu a církvi: čeští studenti Jeruzalémské biblické školy Benedikt R. Hajas OP Roland Étienne Guérin de Vaux OP (1903–1971) Je dobře, že je překladů víc Rozhovor o českém překladu Jeruzalémské Bible Olivier-Thomas Venard OP Vydávání Bible v Jeruzalémské biblické škole Kalendárium Jeruzalémské biblické školy Příprava české Jeruzalémské Bible v datech

Detail
Salve 1/2009 Život Ducha
80 Kč

Tomáš Machula Lidská řeč o Trojjediném Bohu Yves Congar OP Mateřství v Bohu a ženskost Ducha Svatého Ignace de la Potterie SJ Duch Svatý a církev v Novém zákoně Marie-Joseph Le Guillou OP Zkušenost křesťanského Východu – zkušenost Ducha Svatého Nevidím pneumatologický deficit v dějinách západní církve Rozhovor s Brucem D. Marshallem Karel Šprunk Lidské přátelství jako obraz Trojice Benedikt T. Mohelník OP Oživující dar přátelské lásky Štěpán M. Filip OP Zákon Ducha Klára Jelínková Zahrada uzavřená Magdaleny Bartákové

Detail
Salve 4/2008 Polsko - překročit hradby
60 Kč

Petr Příhoda Češi a Poláci, jejich víra, zbožnost a vzájemné vztahy Chceme spojovat tradici s modernitou Rozhovor se Zbigniewem Nosowským, šéfredaktorem měsíčníku Więź Kolektiv Laboratorium WIĘZI Vždy na vrchu, či jen na povrchu? Plusy a minusy polské víry Adam Michnik Byl Pontius Pilát liberálním demokratem? Demokracie mezi relativismem a absolutnem – nad knihami Josepha Ratzingera Tomasz Dostatni OP Překonávat hradby Jerzy Szymik Teologie v Polsku Identita, intuice, perspektivy Michał Paluch OP Soteriologie sv. Tomáše Akvinského Elżbieta Adamiaková Mariologie středověku, reformace a katolické reformy Zbigniew Nosowski – Michał Paluch OP – Piotr Jordan Śliwiński OFMCap Pro společenství svědků Ukazatele pro polskou církev Kalendárium polských náboženských dějin ve 20. století Anotace vybraných polských katolických časopisů

Detail
Nahoru
Další produkty
53 položek celkem