U nás máte vždy dopravu zdarma!

Revue Salve, vycházející od roku 1991, nabízí všem lidem přemýšlejícím o víře, teologii a kultuře rozsáhlé sondy do živého křesťanského myšlení s přesahy do anglosaského, románského a polského myšlenkového světa. Koncepčně propracovaná monotematická čísla představují zvolenou problematiku vždy z více - někdy i protichůdných - úhlů pohledu.

01 2016 liturgie a liturgika
Salve 1/2016 – liturgie a liturgika
100 Kč

Juan Javier Flores Arcas OSB: Jak dělat liturgickou teologii Enrico Mazza: Lex orandi a lex credendi Romano Guardini: Kultický akt a současný úkol liturgického vzdělávání Anketa nad Guardiniho dopisem (V. Ventura, br. M-Jáchym, A. Guggenheim, G. Buss) Radek Tichý: Co znamená tento obřad? Robert Sarah – Andrea Grillo: Aktuální polemika o liturgii Ondřej Koupil – Jan Šlégr: Reedice Českého misálu Benedikt Kranemann: Otevřenost pro „plachou zbožnost“

Detail
825
salve 4 2015
Salve 4/2015 – výzvy koncilu
80 Kč

Tomáš Petráček: Sylabus omylů piánské církve. Církev, hereze a II. vatikánský koncil John W. O’Malley SJ: Druhý vatikánský koncil. Humanistický koncil a řečová událost Massimo Faggioli: Reforma liturgie a reforma církve padesát let po II. vatikánském koncilu Johannes Meier: Dopad II. vatikánského koncilu na Latinskou Ameriku, Asii a Afriku (1965–2015) Lukáš Nosek: Extra Christum et Spiritum nulla salus est. Postoj církve k islámu (nejen) podle deklarace Nostra aetate Církev nespasí ani konzervativní, ani progresivní postoj. Rozhovor s protestantským teologem Miroslavem Volfem Irene J. Dabrowski a Anthony L. Haynor: Gaudium et spes a transhumanistické hnutí. Socionáboženský technický hlavolam pro katolickou církev 21. století Mariano Delgado: Církev jako „plodná matka“. Jak by chtěl papež František znovu získat „radost evangelizace“

Detail
822
Salve03 2015
Salve 3/2015 – zasvěcený život
80 Kč

Pavel Vojtěch Kohut OCD: Perspektivy zasvěceného života Philippe Lefebvre OP: Zasvěcený život Být svědectvím o věrnosti: Rozhovor o zasvěceném životě s Gabrielou Vlkovou OP a Marií Pitterovou OP Benedicta Hübnerová OP: Krize jako historická příležitost Dom Samuel: Ty, jehož Bůh povolává ke službě Benediktinky na Bílé Hoře: Jiná podoba návratu k Benediktově Řeholi v Čechách Benoît-Dominique de La Soujeole OP: Zasvěcený život v křesťanském tajemství Jan Poříz OCD: „Zde všechny mají být přítelkyněmi“

Detail
819
salve 2 2015
Salve 2/2015 – vášně
80 Kč

Tomáš Machula: Vášně jako filozofické a teologické téma Adam Mackerle: Vášně ve Starém zákoně: kniha Přísloví Ctirad Václav Pospíšil: Šest úskalí našeho uvažování o christologii a vášních Servais Pinckaers OP: Vášně a morálka Irenej Šiklar OP: Integrace vášní podle sv. Tomáše Akvinského Michael S. Sherwin OP: Je-li to láska: Chaucer, Tomáš Akvinský a věrnost lásky Je třeba hrát vášnivě. Rozhovor s Wojciechem Giertychem OP Milan Nakonečný: Pojetí vášně v neotomismu a v akademické psychologii Lukáš Fošum OP: Ekonomie vášní. David Hume, Alasdair MacIntyre a Tomáš Sedláček

Detail
816
salve 1 15 obalka
Salve 1/2015 – od člověka k člověku
80 Kč

Jan Hojda: Služba jako cesta Tomáš Machula: Význam milosrdenství pro pojetí člověka Michal Opatrný: Povolání sociálního pracovníka a jeho klienta být člověkem Ctirad V. Pospíšil: Překrývání křesťanské a humanitní motivace k sociální a charitativní činnosti Jakub Sirovátka: Služba jako odpověď na etický nárok druhého člověka František Burda: Metasociální pozadí kulturního fenoménu služby Lucie Kolářová: „Od hříšníka k hříšníku“ Jana Karlová: Služba jako archetypický dotyk symbolického světa Jan Bierhanzl: Myslet pro druhého Petr Mikoška: Freud, Rogers a nesvobodný klient Helena Tampierová: Literatura jako služba

Detail
813
salve 4 14
Salve 4/2014 M.-D. Chenu
80 Kč

Christian Bauer: Změna místa teologie? Význam M.-D. Chenuho pro praktickou teologii Janette Gray RSM: M.-D. Chenu a škola Le Saulchoir Měl jsem víru v Boží slovo. Rozhovor s M.-D. Chenum Claude Geffré OP: Teologie vtělení a teologie znamení doby v myšlení otce Chenuho M.-D. Chenu, teolog koncilu. Rozhovor s Albertem Mellonim Petr Štica: Impulzy M.-D. Chenuho pro metodu v katolické sociální etice Martin Vaňáč: Po stopách M.-D. Chenuho v Čechach Kalendárium M.-D. Chenuho Norbert Schmidt: ÜBERRAUM

Detail
810
03 2014 25 let svobody
Salve 3/2014 – 25 let svobody
80 Kč

Jaroslav Šebek: Několik poznámek k církevní reflexi pětadvaceti let postkomunistické svobody Tomáš Halík: Vyrovnání s minulostí Daniel Kroupa: Křesťanské principy v české politice po listopadu 1989 Tomáš Machula: Teologické fakulty po čtvrtstoletí svobody Miloslav Vlk: Kroky na cestě smíření Čechů a Němců Pavel Černý: Po ekumenickém chodníku Benedikt Mohelník OP: Prorocký duch nesmí ustat Světla a stíny (anketa) Dominik Duka OP: Doslov o kořenech osvobození církve

Detail
807
02 2014 huba a liturgie II
Salve 2/2014 – hudba a liturgie II
80 Kč

Albert Gerhards: V napětí mezi slovem a znamením Wolfgang Bretschneider: Radosti a bolesti reformy církevní hudby Emmanuela Kohlhaasová: Hudba a spiritualita Wolfgang Bretschneider: Jakých úkolů se má zhostit hudba v katedrále? Rozhovor s Josefem Kšicou Anketa o hudbě a liturgii (D. Eben, S. Hořínka, R. Hugo, br. Jan od Kříže, L. Petřvalský, Z. Pololáník, M. Rataj, B. Sojková, J. Trojan, P. Vrábel, J. Zadina Richard Mailänder: Staré nové formy. Kolínský evensong a adventní vigilie Milada Jonášová: Hudba ve Svatovítské katedrále v 18. století Brice Tissier: Gregoriánský chorál a současná hudba

Detail
804
01 2014 eschatologie
Salve 1/2014 – Eschatologie
80 Kč

Jan Sokol: Dvojí polarita křesťanské eschatologie Ctirad V. Pospíšil: Eschatologie jako radost z bytí a „duše“ celé teologie Jean-Pierre Torrell OP: Osobní vzkříšení a budoucnost lidstva Jaroslav Brož: Eschatologická naděje jako bytí „s Kristem“ podle apoštola Pavla David Vopřada: Tři Ambrožovy texty o očišťujícím ohni u bran ráje Robert Ombres OP: Nauka o očistci podle sv. Tomáše Akvinského Ludvík Grundman OP: Jednota lidské osoby – zásadní bod nauky o vzkříšení Edward T. Oakes SJ: Katolická eschatologie a vývoj církevního učení Ježíš na špičce minaretu. Rozhovor s Bronislavem Ostřanským o islámské eschatologii Marc Chauveau OP: Výstavy současného umění v klášteře La Tourette

Detail
801
04 2013 papezove a koncil
Salve 4/2013 – papežové a koncil
80 Kč

Tomáš Petráček: Svatí papežové v nesvatém světě David Vopřada: Autorita koncilů starověké církve Tomáš Petráček: Odvaha a odpovědnost. Papežové a II. vatikánský koncil Anketa: Papežové a koncil (M. Vlk, J. Meisner, K. Skalický, W. Bretschneider, H. Bortnowska, F. X. Halas, B. T. Viviano, J. Rybař, M. Sievernich) Radek Martinek: Nad knížaty a králi? Změna vizuálního obrazu papežství po II. vatikánském koncilu Radek Tichý: Annibale Bugnini a obnova liturgie Martin Kočí: Cuius concilium? Quae reformatio? Druhý vatikánský koncil a zápas o jeho interpretaci

Detail
798
salve 3 13
Salve 3/2013 – světlo
80 Kč

Yves-Marie Blanchard: Světlo v Bibli Michel Evdokimov: Pohledy na téma světla v pravoslavné církvi Jan Kotas: Světlo v liturgii Pavel Vojtěch Kohut OCD: „Temný mrak ozařující noc“. Světlo a temnota v mystické zkušenosti Jana od Kříže Bertram Stubenrauch: Sakrální prostor jako obraz víry František Burda: Duchovní sémantika funkce světla v nefigurativní malbě Norbert Schmidt: Nové vitraje – Neo Rauch, Sigmar Polke a Gerhard Richter Alois Kölbl: Citlivá redukce. Rekonstrukce opatského kostela v Pannonhalmě a chrámu sv. Mořice v Augsburgu od Johna Pawsona

Detail
795
salve02
Salve 2/2013 – kánon Starého zákona
80 Kč

David Bouma: Několik fundamentálně-teologických poznámek k biblickému a zejména starozákonnímu kánonu Jiří Beneš: Tanach mezi Samaritánským pentateuchem a Septuagintou aneb Je užší kánon dostatečný? Jiří Pavlík: Vznik Septuaginty a takzvaný „alexandrijský kánon“ Adam Mackerle: Text Starého zákona a Kumrán Adrian Schenker OP: Dnešní pohled na otázku starozákonního kánonu Jiří Pavlík: Starozákonní kánon ve starověké církvi Martin Wernisch: Problematika biblického kánonu v uvažování evropské reformace, především u Martina Luthera Tomáš Petráček: Kánon víry a kánon mravů aneb jeden, nebo dva kánony? Robert Dittmann: Deuterokanonické knihy v protestantské tradici se zřetelem k Bibli kralické Josef Bartoň: Český starozákonní překlad po roce 1900

Detail
792
Salve1
Salve 1/2013 – sv. Kateřina Sienská
80 Kč

Kateřina ze Sieny z pera Rajmunda z Capuy Kateřina Čadková: Extremitates sanctitatis Ludvík Grundman OP: Eucharistická ekleziologie Dialogu sv. Kateřiny Sienské Alessandra Bartolomei Romagnoli: Diskuze o stigmatech Gilles Berceville OP: Prohlášení sv. Kateřiny za Učitelku církve Pavel VI.: Apoštolský list, kterým papež prohlašuje sv. Kateřinu ze Sieny Učitelkou církve obecné Jan Stejskal: Kateřina Sienská v kontextu kázání mnicha Jana Jeronýma z Prahy Kateřina Sienská: List králi Francie

Detail
789
Salve4 obalka na web
Salve 4/2012 – utrpení Boha
80 Kč

Marie J. Pitterová OP: Trpící Bůh? Starozákonní pohled na Boží „utrpení“ David Vopřada: Boží utrpení u Órigena Gilles Emery OP: Neměnnost milujícího Boha a problémy úvah o „Božím utrpení“ Štěpán M. Filip OP: Deitas impassionabilis. Boží netrpnost podle magisteria církve Tváří v tvář utrpení nechci dávat rychlou odpověď. Rozhovor s Albertem-Peterem Rethmannem Pierre Descouvemont: Skutečně Bůh trpí? Krzysztof Olaf Charamsa: Učení svatých o Boží netrpnosti

Detail
786
Salve3 12
Salve 3/2012 - Anglický katolicismus
80 Kč

Tomáš Petráček: Jezuita George Tyrrell a katolicismus mezi modernismem a medievalismem Paul Vallely: Katolíkem v Anglii Basil Hume: Matka Juliána z Norwiche Benedikt XVI.: Promluva ve Westminster Hall Vincent Nichols: Mše sv. o svátku mučedníků Ctihodné anglické koleje v Římě Mary Cecily Bouldingová OP: Anglikánsko-římskokatolické vztahy od II. vatikánského koncilu Gianfranco Ghirlanda SJ: Význam apoštolské konstituce Anglicanorum Coetibus V Anglii se učí svobodnější cestě ke svobodě. Rozhovor s Vierou Terezií Hašanovou Ondřej Koupil: Angličtí benediktini (odpověď Alešovi) Allan White OP: Mezi exilem a vykoupením: pohled na katolickou církev v Anglii Alexander Tomský: Poznámky k tématu anglické konverze Daniel Soukup: Pravda skutečnosti, pravda fantazie a pravda Zjevení v Pánovi prstenů

Detail
783
salve2
Salve 2/2012 - Prostor a liturgie
80 Kč

Benedikt Mohelník OP: Místo duchovní bohoslužby Jan Kotas: Liturgie jako hybatelka změny Dom Samuel: Aby naše mysl byla ve shodě s naším hlasem Stefan Kraus: Ars celebrandi Walter Zahner: Stavba kostelů a liturgie po II. vatikánském koncilu André Vingt-Trois: Katedrála v srdci společnosti Josef Pleskot, Norbert Schmidt: Život kolem pevného středu Petr Tej: Vestavba exercičního domu do kostela sv. Kajetána v Praze Jan Alinče: Dominikánský klášter v Praze-Lysolajích

Detail
780
Salve1 12
Salve 1/2012 - Ateismus
80 Kč

Zdeněk R. Nešpor: Náboženství a ateismus v současné české společnosti ve světle statistických a sociologických výzkumů František Burda: Nové paradigma společnosti "Bůh je mrtev" Herbert Schnädelbach: Zbožný ateista Existuje Bůh?: Rozhovor Josepha kardinála Ratzingera s Paolem Floresem d'Arcais Anthony Kenny: Vědění, přesvědčení a víra Andrzej Dragula: Pravděpodobnost Boha. O nejistotě a osamělosti ateismu Robert Spaemann: Nesmrtelná zvěst Klaus Müller: Myslet Boží existenci Heinrich Watzka SJ: Věří ten, kdo věří v Boha, že Bůh existuje?

Detail
777
salve4
Salve 4/2011 - Inkvizice
80 Kč

Tomáš Petráček: Inkvizice kacířských nepravostí Rozhovor s historikem Pawłem Krasem Tomáš Černušák: Dominikáni české provincie jako inkvizitoři ve středověku Bernard Gui OP: Inkviziční manuál středověkého dominikána Štěpán M. Filip OP: Sv. Tomáš Akvinský o (ne)tolerování heretiků Karel Šprunk: Jak vidět inkvizici Ludvík Grundman OP: Od souhlasu k omluvě Guy Bedouelle OP: Inkvizice mezi dějinami a mýtem Jan Hojda: "Kladivo na člověka" František Burda: Inkviziční proces s českým undergroundem

Detail
774
Nahoru
Další produkty
64 položek celkem