Revue Salve je významný český časopis vycházející od roku 1991. Jeho dlouholetým šéfredaktorem je od roku 1997 Dominik Duka OP, současný pražský arcibiskup. Revue se snaží nabídnout všem lidem přemýšlejícím o víře, teologii a kultuře šíři současného živého křesťanského myšlení s přesahy do anglosaského, románského a polského myšlenkového světa. Současná podoba koncepčně propracovaných čísel nabízí náhledy na dané téma z více rozdílných a někdy i protichůdných úhlů.

Salve 3/2008 Pius XII.
60 Kč

Tomáš Petráček Církev doby Pia XII. Jaroslav Šebek Papežská politika a české země 1938-1945 Philippe Chenaux Pius XII. a druhá světová válka "Papež musí mluvit jako papež" Rozhovor s Philippem Chenauxem Heinz-Gerhard Justenhoven Papež Pius XII., průkopník mírové etiky ve 20. století Piotr Napiwodzki OP Mystici Corporis Christi a spor o pojetí církve Tomáš Petráček Papež Pius XII. a biblická otázka, Geneze a poselství encykliky Divino afflante Spiritu Jan Rückl Pius XII. a liturgické reformy Konrad Glombik Hlavní teze morální nauky Pia XII. Santiago Cantera Montenegro OSB Pius XII a dogma o Nanebevzetí Panny Marie Kalendárium Pia XII.

Detail
Salve 2/2008 Hudba a liturgie
60 Kč

Josef kardinál Ratzinger K teologickému základu liturgické hudby František Kunetka SDB Musica sacra, nebo musica liturgiae sacrae? Friedhelm Mennekes SJ Varhany a liturgie Wolfgang Bretschneider Vox clamantis - hudební skladatel Petr Eben Nahlédnutí do planoucí duše Jean-Rodolphe Kars Dílo Oliviera Messiaena a katolická liturgie Aron Jean-Marie kardinál Lustiger Úvahy nad dílem Oliviera Messiaena bratr Émile Modlitba se zpěvy v Taizé Zpěv žalmů - těžiště mnišské modlitby aneb Jak postavit oficium na nohy Rozhovor s otcem Mikulášem, novicmistrem a kantorem v klášteře Sept-Fons

Vyprodáno 
Detail
Salve 1/2008 Kazatelství
60 Kč

Benedikt Mohelník OP Morek kázání David Vopřada Planus atque suavissimus doctor Milánský biskup Ambrož coby kazatel Paul-Bernard Hodel OP Počátky dominikánského kazatelství Raniero Cantalamessa OFMCap „Z každého planého slova“ (Mluvit „jako Božími slovy“) Pavel Vojtěch Kohut OCD Živé svědectví o moci evangelia (Kazatelství a duchovní život podle Markova evangelia) Anketa mezi kazateli (T. Radcliffe OP, T. Halík, J. Skoblík, T. Špidlík SJ, D.-B. de La Soujeole OP, F.-P. Tebartz-van Elst) Libuše Martínková Kazatelství a Internet Kazatelna v proměnách času

Detail
Salve 4/2007 Teologie
48 Kč

Víme dnes o Bohu víc, než věděli apoštolové? Rozhovor s Christophem kardinálem Schönbornem OP Ctirad Václav Pospíšil OFM Náboženství ve světle teologie, religionistiky a filozofie Štěpán M. Filip OP Teologický pluralismus Pavel Vojtěch Kohut OCD Světci - jediní nebo přinejmenším nejlepší teologové? (Příspěvek k naznačení vztahu teologie a svatosti) Štěpán M. Filip OP Melchor Cano a jeho dílo De locis theologicis Yves M.-J. Congar OP Liturgie jako svědek posvátné tradice Gilbert Narcisse OP Uvedení do postupu teologické Ctirad Václav Pospíšil OFM Povzbuzení k pravé naději, Zamyšlení nad novou encyklikou Benedikta XVI. Nevím, co je „klasická“ ilustrace Bible, Rozhovor s Václavem Sokolem, autorem výtvarného doprovodu čísla

Detail
Salve 3/2007 (Anti-)modernimus
48 Kč

Otto Weiss Katolický modernismus (Pojem – sebeidentifikace – podoby – důsledky) Guy Bedouelle OP Pius X.: nesmlouvavý papež, nebo reformátor? Tomáš Petráček Arcibiskup a „jeho modernista“ (E. I. Mignot a A. Loisy – příběh zapovězeného přátelství) Štěpán M. Filip OP Moderní encyklika proti modernismu, aneb Co je dosud platné z encykliky Pascendi Dominici gregis? Benedict T. Viviano OP Církev v moderním světě a francouzští dominikáni Zpráva královéhradeckého biskupa Josefa Doubravy o modernismu z roku 1906 Jaroslav Hrdlička Idea „zápasu“ ve střetech českých radikálně modernistických nacionalistů a jejich odpůrců v letech 1919–20 (Karel Farský, František Kovář a František Kordač) Milost rozumět své době a milovat ji Rozhovor s Bernardem Montagnesem OP Církev v době (anti-)modernistické krize Přehled hlavních událostí

Vyprodáno 
Detail
Salve 1/2007 Teologie (a) umění
48 Kč

Punkta k teologii umění Klára Jelínková Pojem křesťanského umění u Jacquesa Maritaina Martin Bedřich Josef Cibulka a moderní sakrální architektura Pie Raymond Régamey OP Poslušnost vnitřní výzvě Henri matisse a kaple ve Vence Norbert Schmidt Stavba kaple dominikánek ve Vence Dom Samuel OCSO Modlitba a kultura Matissovy myšlenky - pomoc pro modlitbu? Úryvky z Deníku jednoho díla Církev a umění v Kolíně nad Rýnem Experiment Kolumba Rozhovor s Joachimem kardinálem Meisnerem Norbert Schmidt Kostel jako prostor pro otázky Friedhelm Mennekes SJ a Kunst-Station St. Peter v Kolíně nad Rýnem

Vyprodáno 
Detail
Salve 3-4/2006 Trojice
90 Kč

Thomas Sternberg Zákaz zobrazování Boha Otce? Trinitární teologie je „duchovní cvičení“ Rozhovor s Gillesem Emerym OP Gilles Emery OP Osoba Otce André-Marie Ponnou-Delaffon K teologii Ducha svatého Benedikt Tomáš Mohelník OP Od teologie k ekonomii Poslání Božských Osob podle Sumy teologie sv. Tomáše Akvinského Ctirad Václav Pospíšil OFM Tajemství Trojjediného a lidská společnost Pavel Vojtěch Kohut OCD Žít životem Boha (Uvedení do trojiční spirituality podle sv. Jana od Kříže) Blahoslavená Alžběta od Trojice Chválou slávy Trojice (Nebe ve víře 32.42–44) Ctirad Václav Pospíšil OFM Současná česká trinitologie

Detail
Salve 2/2006 Maritain
48 Kč

Jean Daujat Maritainovo poslání Philippe Chenaux Maritain na úsvitu třetího tisíciletí Miroslav Novák Myšlení Jacquesa Maritaina v bývalém Československu Klára Jelínková Umění ve filozofii Jacquesa Maritaina Rozlišovat, ale neoddělovat Rozhovor s Karlem Šprunkem Maritain a pravda Jacques Maritain O časném poslání křesťana Jacques Maritain Existovat spolu s lidem Jacques Maritain o antisemitismu Jacques Maritain Problém politického sjednocení světa Jacques Maritain Přirozená mystická zkušenost a prázdnota Jacques Maritain v datech Bibliografie textů Jacquesa a Raïssy Maritainových v českém jazyce

Vyprodáno 
Detail
Salve 1/2006 Mnišství
48 Kč

Jiří Pavlík Hodnocení vzdělání v literatuře počátků egyptského mnišství Anselm Pavel Skřivánek OSB Počátky benediktinských klášterů v českých zemích Exordium Parvum O počátcích kláštera v Cîteaux Bůh je svobodný, může nás zaskočit Rozhovor s Dom Patrikem, opatem kláštera Sept-Fons Maria Assumpta Schenklová Ocist Ženská mystika v německém středověku Alexius Vandrovec OSB Abatyše s kvazibiskupskou jurisdikcí Tomáš Petráček Proč a jak vznikají řeholní řády? Pierre Mandonnet OP a spor o výklad církevních dějin v době modernistické krize Norbert Schmidt Hora mnichů

Vyprodáno 
Detail
Salve 4/2005 Hledání univerzality
30 Kč

Sv. Tomáš a králík, který hraje na housle Rozhovor s Petrem Dvořákem a Tomášem Halíkem o přirozeném zákonu a hledání univerzality Aleš Caha Příkazy přirozeného zákona - Tomáš Akvinský inspirován dílem Ciceronovým Duns Scotus Desatero a přirozený zákon Karel Šprunk Ke Scotově pojetí přirozeného zákona Tomáš Chudý Přirozené právo jako první milost Albert-Peter Rethmann Právo a morálka Zamyšlení nad jejich sporným vztahem Jürgen Habermas a Joseph kardinál Ratzinger Předpolitické morální základy svobodného státu - Mnichovská debata Norbert Schmidt Le Corbusierův Modulor Dobrá fotka může vzniknout každou vteřinu Rozhovor s Hanou Rysovou, autorkou výtvarného doprovodu tohoto čísla

Vyprodáno 
Detail
Salve 3/2005 Spravedlivá válka
30 Kč

Může být válka spravedlivá? Rozhovor Dominika Duky, Tomáše Holuba a Alberta-Petera Rethmanna Mireia Ryšková Mír a válka v pojetí apoštola Pavla Ctirad Václav Pospíšil OFM František z Assisi a problematika míru James Turner Johnson Spravedlivá válka včera a dnes Tomáš Holub Dopad objevu atomové pumy na etický diskurs během studené války Thomas Hoppe Prevence násilí místo preventivních válek Heinz-Georg Justenhoven Etika míru u Jana Pavla II.

Vyprodáno 
Detail
Salve 2/2005 Eucharistie
30 Kč

„Přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2, 2) Rozhovor s Joachimem kardinálem Meisnerem Joseph kardinál Ratzinger Hostina smířených – slavnost zmrtvýchvstání Jan Słomka Svatý Cyprián - otec latinské teologie eucharistie Charles Journet Mše svatá, neboli Trvání oběti Nového zákona Štěpán M. Filip OP „Duše svaté mešní oběti“ podle sv. Tomáše Akvinského Jean-Pierre Torrell OP Adoro Te devote - Nejkrásnější modlitba sv. Tomáše Akvinského Pavel Vojtěch Kohut OCD Eucharistie: zjevení Otcovy lásky a brána k Trojici, Mystická báseň Jana od Kříže Že dobře já znám pramen Otec Jeroným Dvě úvahy o kněžství Naděje může taky jenom šeptat Rozhovor se Zdeňkem Rotreklem

Vyprodáno 
Detail
Salve 1/2005 Ženy v církvi
30 Kč

Mireia Ryšková Žena ve starověké společnosti a v prvotní církvi Johannes Hofmann Císařovna Pulcheria Sv. Kateřina Sienská Dva listy papeži Řehoři XI. (úvod Dominik Duka OP) Pavel Vojtěch Kohut OCD „Ženský génius“ v tereziánském Karmelu Edith Steinová Dopis papeži Piu XI. (úvod Maria Amata Neyerová OCD) Madeleine Delbrêlová Ateistické prostředí, okolnost příhodná pro naše vlastní obrácení Růžena Vacková Dopis generálnímu tajemníkovi OSN (úvod Tomáš Halík a Adéla Gjuričová) Miroslav Zedníček Jáhenky v církvi

Vyprodáno 
Detail
Salve 4/2004 Sakrální architektura
30 Kč

Martin Rusina Katolický kostel pro Prahu - diplomní projekt Prostor kostela utváří víru někdy hlouběji než hlásání slova Rozhovor s Klementem Richterem Pavel Kopeček Posvátný prostor a směrnice biskupských konferencí Ctirad Václav Pospíšil OFM Chrám jako symbol přebývání Boha v člověku a mezi lidmi Aleš Filip Chrámy snivců, Ideální architektura středoevropského fin-de-siècle Norbert Schmidt Duch vane, kam chce; portrét Marie-Alain Couturiera OP Marie-Alain Couturier OP L‘Art Sacré – vybrané texty Le Corbusier Poslední sbohem příteli Nesložili jsme slib minimalismu! rozhovor s Dom Samuelem OCSO, představeným kláštera Matky Boží v Novém Dvoře

Vyprodáno 
Detail
Salve 3/2004 Čistota
30 Kč

Simon Tugwell OP Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha Ctirad Václav Pospíšil OFM Čistota srdce Ježíše z Nazareta Pavel Vojtěch Kohut OCD Toto tajemství je veliké Arnaldo Pigna OCD Prožívat zasvěcenou čistotu Pravá láska a čistota - úryvek z Instrukce Papežské rady pro rodinu Lidská sexualita: pravda a význam Jiří Paďour OFMCap Otázky a odpovědi na téma celibátu Jordán Saský OP Dopisy Dianě d'Andalò Boguslaw Nadolski TChr Čistota srdce a liturgie

Vyprodáno 
Detail
Salve 2/2004 Víra ve filmu
30 Kč

Vatikánský seznam nejlepších filmů k 100. výročí kinematografie Robert A. White SJ Spiritualita v kinematografii (rozhovor) Di Noia OP, Boniecki, Holland, Krajewski, Strózewski Rozhovory o filmu Utrpení Krista režiséra Mela Gibsona Vladimír Suchánek Ježíš Kristus... vítězný? Tomáš kardinál Špidlík SJ Andrej Tarkovskij Pavel Kopeček Tajemství za stříbrným plátnem Timothy Radcliffe OP Jurský park a poslední večeře Klára Lukavská O dracích a meditaci nad slovem aneb Tolkien filolog a spisovatel Markéta Tobolková Proměny pašijí v Hořicích na Šumavě

Vyprodáno 
Detail
Salve 1/2004 Migrace a integrace
30 Kč

J. Voss Cizinec, který je v tvých branách (rozhovor) Miloslav kardinál Vlk Migrace v ČR a ve východní Evropě Albert-Peter Rethmann Kdo patří k nám? Tomáš Chudý Přijímání druhého u E. Levinase Johann Baptist Metz Křesťanství a cizinci Pavel Vojtěch Kohut OCD Nezapomínejte na pohostinnost Albert-Peter Rethmann Počátky etiky migrace Obnovená pastorace migrantů a uprchlíků - dokument 5. světového kongresu o pastorační péči o migranty a uprchlíky

Vyprodáno 
Detail
Nahoru
53 položek celkem