Doprava zdarma od 750 Kč

O našem poznání Boha

Neohodnoceno
140 Kč

Tomáš Akvinský, překlad Pavel Kilbergr a Tomáš Machula

brož., 100 str., rok vydání 2023

V První části Sumy, poté co Tomáš pojedná o teologii a důkazech Boží existence, věnuje svoji pozornost otázkám o Boží esenci. Z této části pocházejí i dvě otázky, jež tvoří obsah předkládaného svazku (STh I, q. 12–13). Tomáš se v nich zamýšlí nad problematikou lidského poznání Boha a výpovědí o Bohu. Nejprve se ptá, zda je možné přirozenými silami poznat Boží esenci, tedy Boha takového, jaký je, a zda je možné jeho esenci celou plně nahlédnout. Dále se zabývá možnostmi slovního vyjádření našeho poznání Boha, zkoumá, jakým způsobem lze hovořit o Bohu, abychom tuto realitu při vší její komplikovanosti pojmenovali co nejpřesněji.

 

Překlad, úvodní studie a poznámky Pavel Kilbergr a Tomáš Machula.

Jestliže jeden ze středověkých koncilů (IV. Lateránský) říká, že mezi Bohem a tím, co o něm říkáme, je větší nepodobnost než podobnost, ale že přesto lze o Bohu formulovat smysluplné výpovědi, je to zásadní výzva pro každého teologa i každého křesťana. Na jedné straně to znamená, že Bůh poznatelný je a že o něm lze rozumně mluvit, ale na straně druhé je třeba si stále uvědomovat meze našeho snažení. Boha poznáváme, ale nedokonale. O Bohu mluvíme, ale nedokonale. Tomášovy kvestie, které nacházíme v tomto svazku, nám pomáhají tuto nedokonalost přijmout a pochopit, jak s ní rozumně pracovat. (Z úvodní studie Pavla Kilbergra a Tomáše Machuly)

Kategorie: Summa theologiae

Naše přirozené poznání se zakládá na smyslech, a proto může jít tak daleko, kam až může být vedeno smyslovými [věcmi]. Náš intelekt však nemůže být smyslovými [věcmi] veden až k vidění Boží esence, neboť tvorové [poznatelní] smysly jsou účinky Boží moci, které jí nejsou adekvátní. Z poznání smyslových [věcí] proto není možné poznat celou Boží moc, a tedy ani vidět jeho esenci. Protože však to jsou jeho účinky, které na něm závisí jako na příčině, mohou nás dovést alespoň k tomu, abychom poznali, zda Bůh existuje, a abychom o něm poznali, co musí mít jako první příčina všeho, která přesahuje všechny své účinky. A proto poznáváme jeho vztah ke všem tvorům, a sice že je příčinou všech; rozdíl mezi ním a tvory, totiž že nepatří mezi své účinky; a že je vyňat nikoli proto, že by mu něco chybělo, ale proto, že je všechny převyšuje.

Podle Filosofa jsou slova znamením pojmů a pojmy jsou podobností věcí. Je tedy zřejmé, že slova odkazují na označované věci prostřednictvím pojmu v intelektu. Podle toho tedy můžeme pojmenovat to, co lze poznat intelektem. Výše bylo ukázáno, že v tomto životě nemůžeme Boha poznávat v jeho esenci. Lze ho ale poznávat prostřednictvím tvorů, na základě toho, že je jejich původcem, a pomocí vyvyšování a odnímání. Tímto způsobem tedy může být pojmenován prostřednictvím tvorů, nikoli ovšem tak, že by jméno označující Boha vyjadřovalo božskou esenci o sobě, tak jako jméno „člověk“ vyjadřuje svým významem esenci člověka podle toho, co jest. Označuje jeho definici, a tím ukazuje jeho esenci. Pojem označovaný jménem je totiž definicí.