Doprava zdarma od 750 Kč

Výklad listu svatého Pavla Filipanům

Neohodnoceno
240 Kč

Super Epistolam B. Pauli ad Philipenses lectura

Tomáš Akvinský, překlad Tomáš Machula

brož., bilingvní vydání, 184 str., rok vydání 2023

 

Tomáš Akvinský nebyl pouze filosof a teolog, ale také vykladač Písma svatého. Jeho komentáře k biblickým knihám tvoří významnou součást jeho díla. Napsal komentáře k pěti starozákonním knihám (Žalmy, Job, Izaiáš, Jeremiáš, Pláč), komentář ke dvěma evangeliím (podle Matouše a Jana), dále rozsáhlou glosu ke všem evangeliím pod názvem Catena aurea (Zlatý řetěz), komentáře ke všem Pavlovým spisům a k listu Židům. Tento svazek přináší první překlad z Tomášových biblických komentářů, a to jeho výklad listu Filipanům. Jedná se o tzv. lecturu, tedy text v té podobě, jak si jej autor připravil pro přednášku. Nejde tedy o hotové dílo určené ke zveřejnění, ale spíše o podklad pro prezentaci myšlenek obsažených v komentovaném textu. Obsahuje vysvětlení jednotlivých veršů proložené odkazy na jiné biblické citáty, které s probíraným tématem souvisejí, rozvíjejí ho či přinášejí doplňující informace. Filipané jsou pro Tomáše vzorem křesťanů, kteří na úzké cestě Kristově snášejí pro Krista mnohá soužení, osvíceni a sjednocováni vírou vnášejí Kristovo světlo do světa a uprostřed jeho bolestí a smutků svědčí o pravé a trvalé radosti, která se rodí a posiluje z blízkosti Pána.

Překlad, úvodní studie a poznámky Tomáš Machula.

Kategorie: Aquinata

Spravedlnost se někdy chápe jako zvláštní ctnost, kterou člověk dosahuje správného jednání v oblasti společenské komunikace, a v tomto ohledu člověka řídí. Uměřenost se vztahuje na vášně v nitru, zatímco spravedlnost k druhému člověku. Jiným způsobem se spravedlnost bere jako obecná ctnost, díky níž člověk zachovává zákon kvůli společnému dobru. V tomto smyslu se o ní v Písmu často mluví jako o zachovávání božského zákona. „Jednal jsem podle práva a spravedlnosti“ (Žl 119, 121), rozumí se, podle zákona, který zachováváme z lásky, kdy ono hnutí vychází z nitra. V tomto smyslu jde o ctnost. Ctnost to ale není, pokud jde o spravedlnost z vnější příčiny, tj. buď kvůli zisku, nebo ze strachu z trestu. V tomto případě může být její zachování nepříjemné. Podle toho jsou tedy dvě podoby spravedlnosti: za prvé je to spravedlnost morální, za druhé spravedlnost zákonná, kdy zákon zachováváme nikoli z lásky, ale ze strachu.

Poté říká: „Pán blízko je“ (Flp 4, 5), což se týká příčiny radosti. Člověk se totiž raduje z blízkosti přítele. Pán je blízko přítomností své vznešenosti. „Není daleko od jednoho každého z nás.“ (Sk 17, 27) Dále je blízko co do těla: „Vy, kteří jste někdy byli daleko, v Kristu Ježíši jste se sblížili v krvi Kristově.“ (Ef 2, 13) Je blízko také přítomností milosti. „Přibližte se k Bohu, a on přiblíží se k vám.“ (Jak 4, 8) Je blízko i tím, že nás vyslyší. „Blízko je Pán všem, kdo ho vzývají.“ (Žl 145, 18)