Doprava zdarma od 750 Kč

Křížová cesta

Neohodnoceno
79 Kč

Rozjímání sepsané učitelem duší a služebníkem Božím

sešit, 52 str., rok vydání 2023

Toto rozjímání křížové cesty není pouhým doprovázením Ježíše na jeho cestě na Kalvárii. Je to spíš pozvání k naší vlastní křížové cestě, po níž kráčíme životem společně s Ježíšem, my v něm, a on v nás. Cestou od jednoho zastavení k druhému se učíme umírat lži a znovu vstávat v pravdě, učíme se po vzoru Ježíše svobodně umírat sobě samému, aby Ježíš mohl žít v nás, vzdáváme se všeho, co jsme a co máme, abychom vše mohli dostat od Otce. Na této cestě z otroctví ke svobodě, radostného okoušení pravdy a odevzdávání se lásce postupně objevujeme, že nekráčíme sami, nejsme ve svých bolestech a trápeních opuštění, ale jsme neseni a utěšováni Ježíšem, tím víc, čím víc jsme ochotni se mu otevřít. A skrze umírání sobě se učíme milovat druhé, aby i oni mohli v Bohu vstát k novému životu.

Rozjímání sepsal ve 20. století v Římě anonymní autor, který působil jako formátor a představený kněží a řeholníků.

Autorem ilustrací je německý kněz a teolog P. Johannes Johne. Narodil se roku 1956 v Žitavě, studoval teologii, filosofii a církevní dějiny v Erfurtu a v roce 1985 byl v Drážďanech vysvěcen na kněze. Dlouhá léta se věnuje farní pastoraci a pastoraci rekreantů a poutníků, v současné době je farářem v Bad Schandau. Je velkým ctitelem svaté paní Zdislavy a často jezdívá do Jablonného v Podještědí, kde byla jeho křížová cesta několik let umístěna v bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy.

Kategorie: Spiritualita

Co v tobě vlastně brání Ježíšově lásce? Nejsou to tvoje slabosti, dokonce ani zlozvyky; Ježíš přišel zachránit hříšníky a překonání i těch nejhorších zlozvyků pro něj nic neznamená. Ne, největší překážkou jeho lásky a jeho milosti nejsou tvoje slabosti ani zlozvyky; hlavní překážkou jsou tvoje lži a tvoje pokrytectví, tvoje hluboká a skrytá touha přesvědčit sám sebe o vlastní dobrotě, o vlastní dobrotě v sobě samém – teprve veškerá síla tvé zkušenosti a pravdy tě přesvědčuje o opaku, že vše, co je jen tvé vlastní a není v Ježíši, je zkažené.

Cožpak to nevidíš? Vždyť Ježíš tak v evangeliu znovu a znovu učil na příkladu zákoníků a farizeů. A kdo jsou oni zákoníci a farizeové? Pokrytci a lháři, ti, jejichž mysl byla uzavřena pravdě, protože sami sebe učinili pravdou, aby se ospravedlnili a oslavili. Nebyli to právě oni, kdo ukřižovali Ježíše, oni, živé ztělesnění pokrytectví a lží? Nepřibíjíš ty sám Ježíše na kříž svým vlastním pokrytectvím a lhaním, jímž se ospravedlňuješ a z Ježíše tak děláš lháře, neboť on přišel, aby tě ospravedlnil?

 Když jsem přijímal svůj kříž, právě v tomto okamžiku svého utrpení jsem tě předvídal s veškerou tvojí láskou ke mně, tak jak právě jsi. Byl jsem vyčerpán bičováním a utrpením noci, ale viděl jsem tebe, vyčerpaného bičováním v temné noci tvých zkoušek, tvých zkoušek ve mně, když jsi ve mně byl očišťován skrze utrpení se mnou. Ano, i ty jsi byl bičován. Cítím v sobě tvé utrpení, tvé vyčerpání. Chápeš aspoň trochu, jak v tobě trpím? Jsem s tebou ve veškerém tvém utrpení; vše trpím pro tebe, s tebou a v tobě. Nejsi sám, jak si často myslíš, a čím více své utrpení sjednotíš s mým, čím více mu umožníš, aby se stalo mým, tím méně se budeš cítit osamělý. Je to pravda: „Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží“ (Mt 11, 30) – ale musíš svolit, aby se stalo břemenem mým, musíš mě nechat je nést.

 

„Žízním.“ (Jan 19, 28) Chápeš, jaký je význam tohoto výkřiku? Žízním teď po svém Otci, protože ho nemohu milovat v duších. Žízním po lásce a moje potřeba lásky nemůže být utišena, protože můj Otec mě nemůže milovat v duších. Takto žízním po duších: žízním po tom, být v duších. Žízním po tvé lásce ke mně v duších, tvé lásce, která je mou láskou. Žízním po tom, aby se skrze mou lásku v tobě mohly duše stát mnou, aby mě Otec mohl milovat v nich, tak jako mě miluje ve mně samém. Žízním, protože když mě Otec nemůže milovat v nich, jsem od něj odloučený. Chápeš už, jak skutečné to je, můj milovaný, že tě miluji tak, jako miluji sebe?