Doprava zdarma od 750 Kč

Krátká rozmluva o získání pravé dokonalosti

1 hodnocení
65 Kč
Vyprodáno

Kateřina Sienská, překlad Reginald Dacík, 3. vyd., sešit, 20 str., rok vydání 2016

Dílko svaté Kateřiny o křesťanské dokonalosti, jehož překlad podáváme svým přátelům, se nezachovalo v krásné toskánštině sienské světice. Nejstarší rukopis je latinský.

Kategorie: Dominicana

„Kdo zná světici z jejích listů a Dialogu s Boží Prozřetelností, cítí, jak i tímto dílkem vane její duch. Je to duch života hluboce ponořeného v Boha, duch opravdové lásky, která znamená naprostý zánik egoistických tendencí, je to duch hluboké odevzdanosti do vůle Boží a tichého spočinutí v náručí Božím. Knížečka je opravdu charakteristická jak pro středověk, tak zvláště pro dominikánskou mystiku, která nachází ve svaté Kateřině Sienské svou velkou reprezentantku.“ (P. Reginald Dacík)

ukázky

„Abys však lépe pochopila, jak vroucně toužím být s vámi, a abys více toužila podrobit svou vůli a spojit ji se mnou, pohleď a uvaž v hloubi své duše, že jsem chtěl, aby se můj Jednorozený vtělil a aby mé božství odložilo svou nesmírnou velebnost a spojilo se s vaším člověčenstvím. Abych vás tak velkým příkladem lásky a takovým důkazem nevýslovného milování povzbudil, přilákal a přivedl ke spojení vaší vůle s mou, k níž byste výhradně lnuli, chtěl jsem mimo to, aby týž milovaný Syn můj podstoupil tak hroznou a krutou smrt kříže, aby svými bolestmi sňal váš hřích. Hřích, pravím, který utvořil propast mezi mnou a vámi a mou tvář od vás tak odvrátil, že jsem na vás nemohl ani pohlédnout.“

„Uvažuj rovněž, že já, tvůj Bůh, jsem nejvýš moudrý, nejdokonaleji vše poznávám a všemu rozumím, všechno přesně vidím a ostře pronikám, takže se nemohu žádným způsobem klamat a nemohu podléhat žádnému omylu v řízení tebe, nebe a země a celého vesmíru. Kdyby tomu tak nebylo, nebyl bych ani Bůh, ani nejmoudřejší. A abys alespoň poněkud pochopila moc této svrchované moudrosti, věz, že ze zla viny a trestu dovedu vyvésti daleko větší dobro, než je samo zlo.“

„Toužíš-li tedy žít v tomto pomíjejícím světě milostí a v onom stálém a věčném světě slávou, zemři sama sobě, zapři sama sebe a odvrhni svou vlastní vůli. Blahoslavení totiž mrtví, kteří umírají v Pánu. A blahoslavení chudí, neboť takoví mě vidí v tomto putování vzájemnou láskou v naději, že mě uzří pak ve vlasti se slávou a ctí.“

 

Začtěte se do ukázky z knihy