Ediční řada Teologie

Sensus fidei v životě církve

Sensus fidei v životě církve

 •  Mezinárodní teologická komise,
 • 96 str. brož

Úkolem hierarchie je hledat a vyjevovat v konkrétní historické situaci pravou cestu víry. Hierarchie ale tento úkol nemůže vykonávat svévolně, nýbrž výlučně jako službu víře celého společenství a v jistém ohledu také ve spolupráci s ostatními věřícími. Ve hře je tedy identita křesťanství, katolicity. Mezinárodní teologická komise v dané věci připomíná, že laici mají aktivní roli v uchovávání, prožívání, prohlubování, formulování a předávání pravé víry. Podotýká se, že od prvních staletí až do novověku to byli právě laici, kteří udržovali víru v některé pravdy mnohem jasněji a pevněji než biskupové a teologové...

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 110 Kč
Dokumenty Tridentského koncilu

Dokumenty Tridentského koncilu

 • váz., 336 str.

Tridentský koncil v 16. století se nesmazatelným způsobem zapsal do dějin římskokatolické církve a křesťanství vůbec. Jedni ho považují za příčinu zkostnatění církve na několik dalších staletí, jiní v něm naopak spatřují poslední zlatý věk církve a především liturgie. Málokdo je ale seznámen se skutečným obsahem jeho dekretů. Česko-latinský text s poznámkami, předmluva kardinála D. Duky.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Vyprodáno, 370 Kč
Antitotalitní encykliky

Antitotalitní encykliky

 • Pius XI.,
 • brož., 124 str.

Tři encykliky Papeže Pia XI., které odhalují nebezpečí totality: Non abbiamo bisogno (1931), Mit brennender Sorge (1937), Divini Redemptoris (1937). Hlas církve v mnoha ohledech opět aktuální.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 159 Kč
Fenomén „katolická teologie“

Fenomén „katolická teologie“

 • Jean-Pierre Torrell,
 • brož., 168 str.

Tato práce vyšla poprvé roku 1994 v řadě „Que sais-je?“ („Co vím?“), jejímž cílem je populární formou seznamovat čtenáře s různými oblastmi lidského vědění. Významný francouzský teolog zde pojednává o fenoménu, který se nazývá „katolická teologie“. Nejprve popisuje vznik tohoto termínu a jeho chápání v raných dobách křesťanství. Dále čtenáře seznamuje s některými významnými momenty dějin teologického myšlení, přičemž uvedená jména a data slouží pouze jako záchytné body pro důležité myšlenky. Další kapitola se snaží odpovědět na otázku po povaze teologie jakožto vědy. Jakou roli hraje v teologii víra a jakou rozum? Co je jejím cílem? Jakým způsobem se tato věda dobírá předmětu svého zkoumání, který je neuchopitelný a přesažný všemi směry? S tím souvisí otázka pramenů teologie. Poslední kapitola a Postskriptum z roku 2008 se věnují aktuálním proudům v teologii. Samotnou Torrellovu práci uvádí důkladná studie o životě a díle tohoto významného žijícího teologa.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 195 Kč
Pečeť daru Ducha Svatého

Pečeť daru Ducha Svatého

 • Benedikt Mohelník,
 • brož., 296 str.

Studie Benedikta Mohelníka OP o svátosti biřmování je publikací jeho doktorské teze v oboru dogmatické teologie. Autor se zabývá otázkou, zda je svátost biřmování správně chápána a zda se jí dostává správného místa v křesťanském životě. Vychází ze studia novodobé historie diskuse týkající se biřmování, analyzuje různé způsoby přístupu k tématu (učení magisteria, teologická reflexe, ekumenický pohled) a podrobuje je precizní kritice. Na tomto základě pak předkládá svůj vlastní příspěvek, spekulativní reflexi, v níž rozpracovává důležité dogmatické otázky: význam svátostného obřadu, charakter vlastní biřmování, svátostná milost. Objasňuje je na základě teologie viditelných poslání božských Osob, rozboru pojmů Kristova kněžství a křesťanského kultu a pojmu dokonalosti. Závěry studie ozřejmují smysl staleté církevní praxe, která tři svátosti křesťanské iniciace uspořádává v pořadí křest, biřmování, eucharistie.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 325 Kč
Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné

Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné

 •  MTK,
 • brož., 64 s.

Poslední dokument Mezinárodní teologické komise (z r. 2007). Pokouší se řešit otázku věčného údělu dětí, které umírají nepokřtěné, na pozadí základních pravd víry o univerzální spasitelné vůli Boží a jedinečnosti Kristova vykupitelského díla, s přihlédnutím k teologické tradici církve. Vyšlo v říjnu 2008 v řadě Theologia maior.

 • Cena: 75 Kč
Diakonát, vývoj a perspektivy

Diakonát, vývoj a perspektivy

 •  MTK,
 • brož., 120 s.

Dokument Mezinárodní teologické komise z r. 2002 o teologickém rozměru diakonátu, o jeho historii a pastorační budoucnosti. Vyšlo v říjnu 2008 v řadě Theologia maior.

 • Cena: 125 Kč
Prolegomena k četbě Vladimíra Boublíka

Prolegomena k četbě Vladimíra Boublíka

 • Jiří Žůrek,
 • brož.,, 320 str.

Tato publikace předkládá kriticky zpracovaný životopis významného českého exilového teologa, včetně cenné archivní dokumentace, kompletní bibliografie a analýzy hlavních témat Boublíkovy teologie.

 • Cena: 310 Kč
Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie – 3. vydání

Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie – 3. vydání

 • Ctirad Václav Pospíšil,
 • 608 str.

Systematické pojednání o tajemství Nejsvětější Trojice, které nezůstává pozadu za vývojem tohoto tématu ve světové literatuře posledních desetiletí. Originálním způsobem zpracovává především vztah imanentní a ekonomické Trojice, téma Božích charakteristik a trinitární teologii kříže. Zvláštní důraz, jak už naznačuje titul díla, je kladen na souvislost trinitárního tajemství s celou stvořenou skutečností a zvláště s životem člověka. „V trinitologii totiž v nejvyšší možné míře platí, že každé naše snažení vyslovit nevyslovitelné může být jen a jen krokem na cestě, která nalézá svůj cíl až v absolutní budoucnosti, tedy v eschatologii, a že všechno naše snažení nás nakonec nemůže plně uspokojit. Ať pokročíme sebevýše a sebehlou-běji, platí vždy to samé, protože horizont, na němž se nám toto tajemství jeví, jako by neustále ustupoval před námi. Tajemství Trojjediného tak zůstává ustavičnou výzvou k sebe-překonání, která na konci našeho snažení zaznívá možná ještě naléhavěji než na jeho počátku…“ Vyšlo ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím.

 • Cena: 499 Kč
Syntéza dogmatické teologie II - Vtělení Slova

Syntéza dogmatické teologie II - Vtělení Slova

 • Jean-Hervé Nicolas,
 • brož., 320 str. B5

Druhý díl dnes už klasické dogmatiky J.-H. Nicolase se věnuje kristologickým tématům. Autor je jedním z nejvýznamnějších představitelů soudobého tomismu.

 • Cena: 295 Kč
Dokumenty 1. vatikánského koncilu

Dokumenty 1. vatikánského koncilu

 • 104 str.

První vatikánský koncil (1869--1870) definoval ve své věroučné konstituci Dei Filius dogma o přirozené poznatelnosti Boha lidským rozumem a v konstituci Pastor aeternus se vyjádřil o papežské neomylnosti. Kromě pracovního překladu dokumentů zde čtenáři najdou i několik textů uvádějících událost koncilu do širších dobových a teologických souvislostí.

 • Pouze jako e-kniha, 80 Kč
Manželské právo katolické církve

Manželské právo katolické církve

 • Damián Němec,
 • váz., 216 s.

Jedná se o původní českou monografii zpracovávající oblast kanonického práva týkající se manželství. Vyznačuje se důrazem na praktické, především pastorační a katechetické využití, zároveň však může sloužit jako učebnice pro studenty teologických i právnických fakult. Vydáno ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím

 • Cena: 219 Kč
Ježíš z Nazareta, Pán a spasitel - 3. doplněné vydání

Ježíš z Nazareta, Pán a spasitel - 3. doplněné vydání

 • Ctirad Václav Pospíšil,
 • brož., 416 s.

První obsáhlejší pokoncilní zpracování dogmatické christologie a soteriologie v češtině. Autorův živý styl, šíře záběru a zároveň ucelenost výkladu činí publikaci vhodnou nejen pro studenty teologických fakult, ale i pro ty, kdo chtějí prohloubit své znalosti christologie samostatným studiem. Vydáno ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím

 • Cena: 455 Kč
Hermeneutika mystéria

Hermeneutika mystéria

 • Ctirad Václav Pospíšil,
 • brož., 240 s. B5

Rozsáhlé a ucelené představení i nové promyšlení základních struktur myšlení v dogmatické teologii. Určeno všem zájemcům o teologii, hermeneutiku a filosofii vědy. Vydáno ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím

 • Cena: 320 Kč
Pojednání o Panně Marii

Pojednání o Panně Marii

 • René Laurentin,
 • brož., 200 str. B5

Pojednání o Panně Marii Systematická příručka mariologie od předního katolického teologa 20. století. Spojuje vědeckou solidnost s jasností a stručností, která zpřístupňuje toto dílo i laickým čtenářům. Vydáno ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím

 • Cena: 235 Kč
Syntéza dogmatické teologie I - Bůh v Trojici

Syntéza dogmatické teologie I - Bůh v Trojici

 • Jean-Hervé Nicolas,
 • 264 s. formátu B5

První traktát dnes už klasické dogmatiky J.-H. Nicolase OP (1910-2001), který je jedním z nejvýznamnějších a nejplodnějších představitelů soudobého tomismu.

 • Vyprodáno, 240 Kč
Ospravedlnění a dědičný hřích v ekumenickém dialogu

Ospravedlnění a dědičný hřích v ekumenickém dialogu

 • brož., 80 s.

Kniha předkládá Společnou deklaraci katolické církve a Luterského světového svazu z roku 1999 na téma ospravedlnění, která v současné době představuje vrchol vzájemného dialogu mezi katolickou církví a církvemi vzešlými z reformace.

 • Cena: 75 Kč
Křesťanství a ostatní náboženství

Křesťanství a ostatní náboženství

 •  MTK,
 • brož., 88 s.

Dokument Mezinárodní teologické komise z r. 1996 pojednávající o předpokladech mezináboženského dialogu z křesťanského hlediska.

 • Vyprodáno, 80 Kč
Bible a christologie

Bible a christologie

 •  PBK,
 • brož., 104 s.

Dokument papežské biblické komise z r. 1984 představuje základní současné přístupy k osobě Ježíše Krista.

 • Vyprodáno, 94 Kč
Zlo

Zlo

 • Charles Journet,
 • brož., 272 s.

Hluboká teologická reflexe problému zla od jednoho z největších teologů 20. stol. Autor odkrývá zlo v celé jeho hloubce a zrůdnosti a toto poznání jej nakonec dovede k hlubšímu poznání dobra, Dobra absolutního - Boha.

 • Vyprodáno, 120 Kč
Věděl Ježíš, že je Bůh?

Věděl Ježíš, že je Bůh?

 • Francois Dreyfus,
 • brož., 128 s.

Na tuto otázku hledá autor odpověď u Ježíše evangelií. Ukazuje, že vědecký přístup k výkladu Písma nijak neohrožuje tradiční učení církve o Ježíšově božství.

 • Cena: 95 Kč
Božské ctnosti

Božské ctnosti

 • Albert Beneš,
 • brož., 104 s.

Druhý díl studijních textů uvádí do speciální morálky definováním základních pojmů - habitus a ctnost. Těžištěm knihy je pojednání o vlitých ctnostech, víře, naději a lásce.

 • Cena: 74 Kč
Kristocentrismus

Kristocentrismus

 • Giacomo Biffi,
 • brož., 64 s.

Autor ukazuje Krista nejen jako Vykupitele, ale především jako vzor a cíl veškerého stvoření. Kniha vyšla jako příspěvek k roku "Krista, Pána dějin a Otce budoucího věku" v rámci přípravy na jubilejní rok 2000.

 • Cena: 45 Kč
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]