Ediční řada Spiritualita

Proč být křesťan?

Proč být křesťan?

 • Timothy Radcliffe,
 • z angličtiny přeložil Daniel Soukup, brož., 264 s., rok vydání 2017

Je-li křesťanství pravdivé, mělo by to být vidět i na životech křesťanů – měly by být prodchnuté svébytnou nadějí, svobodou, štěstím a odvahou. To je základní myšlenka knihy bývalého magistra dominikánského řádu Timothyho Radcliffa. V tomto moudrém a brilantně napsaném „úvodu do křesťanství“ autor jedinečně propojuje hluboké znalosti teologie a literatury, zkušenosti z cest po celém světě i vnímavost pro palčivé problémy dneška.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 290 Kč
Promluvy o lásce

Promluvy o lásce

 • Charles Journet,
 • brož., 120 str., překlad Věra Vejrychová, rok vydání 2016

Téma lásky (teologální ctnosti lásky, caritas) se dá uchopit různými způsoby a kardinál Journet si ve svých Promluvách zvolil přístup nejobtížnější, teologický – vydal se ve stopách pojednání Tomáše Akvinského v Teologické sumě. Promlouvá o lásce z naukového hlediska, které doplňuje příklady, přiléhavými obrazy a svědectvím svatých.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 150 Kč
Tři filosofie života

Tři filosofie života

 • Peter Kreeft,
 • brož., 152 str.

Tři mudroslovné knihy Písma představují podle Petera Kreefta tři jediné možné filosofie života: Kazatelova „marnost“ představuje peklo. Jobovo utrpení představuje očistec. A láska Písně písní představuje nebe. Všechny tyto tři stavy začínají teď a tady na zemi.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 190 Kč
Promluvy o modlitbě

Promluvy o modlitbě

 • Charles Journet,
 • 144 stran, brož.

Kniha Promluvy o modlitbě je nejlépe charakterizována podtitulem: Modlitba s Ježíšem. Kardinál Journet nás uvádí do tématu „Malým katechismem o modlitbě“, který je vlastně stručným shrnutím toho, co o ní říká Tomáš Akvinský ve své Teologické Sumě. Dále už je pozornost věnována výhradně modlitbě Ježíšově – neboť každá modlitba křesťana, která má být slyšet v nebi, musí být v prvé řadě modlitbou Ježíšovou.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 170 Kč
Promluvy o vykoupení

Promluvy o vykoupení

 • Charles Journet,
 • brož, 100 str.

Další svazek oblíbeného autora se tentokrát noří do hlubin Božího „bláznovství“, které neváhá vydat vlastního Syna za spásu světa.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 130 Kč
O posledních věcech

O posledních věcech

 • Charles Journet,
 • brož. 184 str.

Tématu posledních věcí patří v myšlení a rozjímání kardinála Journeta významné místo. Tato kniha nabízí pečlivý přepis kázání, jež na toto téma pronesl při duchovním cvičení v roce 1961. Ve svém výkladu náš kazatel jakoby nevědomky přináší živoucí svědectví čiré, průzračné víry, nesené hlubokou láskou. Nebojí se promlouvat o tajemstvích, o kterých lidé nemají odvahu hovořit a na něž nelze pohlížet bez lásky. Stvoření člověka, prvotní hřích, očistec, peklo. K těm nejtěžším otázkám, které si klade každý člověk, přistupuje naprosto zpříma, a jeho odpověď jako by už nyní byla projasněná paprskem pokoje, jehož dosáhneme později v nebi, v blaženém patření na Boha.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 220 Kč
Pouť

Pouť

 • Peter Kreeft,
 • brož. 112 str.

Obraz života jako cesty je pravděpodobně jedním z nejpopulárnějších obrazů světové literatury. Různé cesty vedou k různým cílům – a cesty mysli jsou právě tak skutečné jako cesty těla. Jako musíte volit, kdykoli přicházíte na rozcestí vaší fyzické cesty, musíte volit i mezi různými myšlenkovými cestami, různými životními filosofiemi. Kniha vypráví o pouti za smyslem života a o vyjití anebo úniku od deseti chybných odboček na této pouti.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 130 Kč
Moc zla

Moc zla

 • Bernard Bro,
 • brož., 144 str.

Kniha Bernarda Bro nenabízí řešení teoretických, filosofických, teologických či politických problémů spojených s existencí zla. Snaží se ukázat, jak lze dát smysl životu, který je plný utrpení a nespravedlnosti. Odpověď na problém zla nenajdeme s pohledem upřeným na hrůzy zla. Je třeba změnit úhel pohledu a obrátit zrak na trpící Tvář Boha, který umírá z lásky k nám na kříži. Zlo v nás a ve světě lze přemoci jen tak, jak je přemohl On – životem v milosrdenství. Je to život těžký, plný zkoušek, ale už teď je v něm přítomen život samého Boha.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 170 Kč
Promluvy o milosti, o Eucharistii, o Marii, o Duchu svatém

Promluvy o milosti, o Eucharistii, o Marii, o Duchu svatém

 • Charles Journet,
 • 304 str.

Duchovní cvičení kardinála Journeta určená laikům nebo řeholním sestrám ukrývají čisté zlato teologie a nauky o duchovním životě. Otec Journet uměl jedinečným způsobem a pomocí prostého jazyka otevírat mysl posluchačů, aby chápali i ta nejhlubší tajemství víry; dokázal probouzet žízeň po poznání pramenů; učil věřící hledat svobodu v setkání s Boží krásou. Jakoby nevědomky jim zároveň předával oheň a mír, kterým hluboká kontemplace naplnila jeho vlastní srdce.

 • Cena: 249 Kč
Návrat ke ctnostem

Návrat ke ctnostem

 • Peter Kreeft,
 • 172 str.

Autor sice tvrdí, že kniha je tuctová učebnice morálky, ale není tomu tak – aspoň co do žánru a metody výkladu. Vznikla na základě přednášek pro vysokoškoláky, přednášek velice živých a tvořivých, plných překvapivých zvratů a souvislostí, které samy dovedly posluchače k řešení nastolených otázek – a teprve tento výsledek je tradiční, starý několik tisíc let, prostě „tuctový“: Není jiné cesty, než návrat ke starým ctnostem! Kniha poslouží jako nepřeberný zdroj inspirace pro všechny učitele etiky či katolické morálky na středoškolské i vysokoškolské úrovni, a samozřejmě pro všechny, kdo hledají, jak být plně člověkem.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 195 Kč
Láska a ticho

Láska a ticho

 • brož., 96 str.

Anonymní kartuzián nás v první části knihy (která vyšla poprvé v roce 1945) učí jednoduché metodě meditace, která umožňuje modlit se bez přestání, tak jak to požaduje Kristus v evangeliu. Druhou část knihy tvoří kázání v kapitule pronesená v letech 1940-43 k různým liturgickým příležitostem. Zorné úhly, z nichž se kartuzián dívá na duchovní skutečnosti, jsou inspirativní a leckdy překvapivé, ale zároveň pevně zakotvené v tradiční scholastické teologii.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 135 Kč
Stavy lidstva a svatosti

Stavy lidstva a svatosti

 • Raissa a Jacques Maritainovi,
 • brož., malý formát, 76 str.

Publikace obsahuje dvě eseje z pera Raissy Maritainové (Příběh Abrahámův, Kníže tohoto světa) a jednu od Jacquese Maritaina (O nebeské církvi). Jejich společným jmenovatelem je mystický pohled za viditelné hranice tohoto světa.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 95 Kč
Promluvy o Duchu svatém

Promluvy o Duchu svatém

 • Charles Journet,
 • brož., 136 str.

Duchovní cvičení kardinála Journeta určená laikům nebo řeholním sestrám ukrývají zlatý poklad teologie i nauky o duchovním životě. Journet uměl velice prostým jazykem otevírat mysl posluchačů, aby chápali i ta nejhlubší tajemství víry. V Promluvách o Duchu svatém, které jsou jakýmsi autorovým testamentem, se Duch svatý sám ujímá úkolu zapalovat srdce čtenářů ohněm kontemplace, aby zatoužili po Boží kráse.

 • Cena: 145 Kč
Víra v člověka

Víra v člověka

 • Jacques Maritain,
 • brož., 48 s.

Je možné věřit v člověka? Prostá zkušenost vidí děsivé krutosti, jichž je člověk schopen, a tuto víru odmítá. Je však možné žít bez víry v člověka? Jak bychom bez ní byli schopni žít a pracovat pro druhé v rodině a ve společnosti? Těmito a podobnými otázkami se zabývají tři texty Jacqua Maritaina, které se zamýšlejí nad hodnotou člověka. Ateismus, který je předmětem prvního textu, je rozhodnutí vyloučit Boha z vlastního života. Ale co jiného pak může být cílem člověka, než on sám? Tolerance, o níž jde v druhém textu, je úsilí přiznat právo na existenci i člověku, jehož myšlení a jednání je poznamenáno zlem nepravdy a zloby. Víra v člověka je vlastním tématem třetího textu. Co je vlastně základem víry v člověka? - To všechno jsou otázky, kterým se nevyhne nikdo, kdo se snaží žít pro Boha a pro člověka uprostřed tohoto svízelného světa.

 • Cena: 65 Kč
Promluvy o Marii

Promluvy o Marii

 • Charles Journet,
 • brož., 88 s.

Charles Journet (1891 1975) patří mezi významné teology Druhého vatikánského koncilu. Journetovou doménou byla především eklesiologie, v jeho pojetí neoddělitelně spjatá s mariologickým tématem. Promluvy o Marii jsou sestaveny z textů duchovních cvičení, která dával kardinál Journet kněžím ve Fribourgu v roce 1974, a z úryvků exercicií konaných v roce 1951 v Ženevě.

 • Vyprodáno, 93 Kč
Vody Siloe

Vody Siloe

 • Thomas Merton,
 • váz., 272 s.

Na klíčových, často velmi dramatických událostech z dějin cisterciáků přísné observance autor ukazuje vnitřní krásu mnišského života a hodnoty, kterými je tento život nesen.

 • Cena: 295 Kč
Promluvy o eucharistii

Promluvy o eucharistii

 • Charles Journet,
 • brož., 64 s.

Autorovy promluvy připomínají nejen základní body věrouky o eucharistii, ale zároveň jsou svědectvím života a modlitby člověka hluboké kontemplace. V knize se často vracejí dvě slova: oheň a něha, která naplno vyjadřují duchovní naladění těchto promluv: smysl pro hloubku tajemství vykoupení a ozvěnu pokoje, který nepochází od člověka.

 • Vyprodáno, 75 Kč
Promluvy o milosti

Promluvy o milosti

 • Charles Journet,
 • brož., 112 s.

Přestože teologické téma milosti prošlo v posledních desetiletích velkými proměnami, toto klasické dílko si zachovává svou pravdivost a aktuálnost. Jedná se o rekolekční promluvy, které jsou díky svému obraznému stylu výkladu přístupné širokému čtenářskému publiku.

 • Vyprodáno, 98 Kč
Poznámky k Otčenáši

Poznámky k Otčenáši

 • Raissa Maritainová,
 • brož., 80 s.

Autorka zkoumá s pokornou a pronikavou pozorností jednotlivé prosby Otčenáše: nejprve ukazuje význam samotných slov a pak se pokouší rozvinout v plné šíři smysl každé prosby. Čerpá přitom z bohaté tradice západních i východních církevních otců a z díla nejvýznamnějších teologů, ale to vše prochází světlem a žárem vlastní vnitřní modlitby.

 • Vyprodáno, 95 Kč
Láska a přátelství

Láska a přátelství

 • Jacques Maritain,
 • brož., 56 s.

Drobné dílko od věhlasného francouzského filosofa, který výrazně ovlivnil i teologickou scénu II. vatikánského koncilu. Pomůže náročnému čtenáři zorientovat se v kategoriích lásky a přátelství z filosofického a duchovního hlediska..

 • Vyprodáno, 82 Kč
Žádný člověk není ostrov

Žádný člověk není ostrov

 • Thomas Merton,
 • brož., 140 s.

Svědomí, askeze, upřímnost, ticho, samota... autorova hluboká reflexe pilířů duchovního života ukazuje jejich nezbytnost, ale také úskalí sebestřednosti. Duchovní život získává smysl až ve spojení s životy druhých, v integraci do Božího plánu spásy světa.

 • Cena: 72 Kč
Tajemství Emmanuela

Tajemství Emmanuela

 • Jacek Salij,
 • brož., 80 s.

Církev jako náboženská instituce je často vystavena kritice i z vlastních řad. Známý polský autor obrací naši pozornost na podstatnou, božskou tvář církve, kterou můžeme vírou přijmout nebo odmítnout, nikoli však kritizovat.

 • Cena: 45 Kč
Boží přítomnost

Boží přítomnost

 • A. Moynihan,
 • brož., 64 s.

Chceme-li přebývat v Boží přítomnosti, musíme znát její formy a projevy, jak se k nám sklání ve stvoření, v duši, v Kristu, v Nejsvětější svátosti. Jenom tak ji můžeme pravdivě okoušet a odpovědět na ni vděčností a oddaností.

 • Cena: 37 Kč
Abys živ byl

Abys živ byl

 • Jaroslav Škarvada,
 • brož.

Sborník kázání a úvah otce biskupa.

 • Cena: 32 Kč
 

© 1993 - 2017 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]