Připravujeme:

Radek Tichý: Exsultet.

Historie a liturgie velikonočního chvalozpěvu

Chvalozpěv na Velikonoční svíci je píseň nejen esteticky krásná, ale také nesmírně bohatá na teologii a podněty pro duchovní život. Je téměř dobrodužné rozplétat prameny této duchovní poezie, pátrat po tom, z kterých velikánů církevního starověku Exsultet čerpal, aby jejich myšlenky a kázání přetavil v modlitbu chvály, díků a oběti.

David Vopřada: Kněžství v prvních staletích církve I

První díl antologie patristických textů týkajících se kněžství (1-3. stol). Kromě obsáhlého úvodu do problematiky zde najdeme podrobně okomentované texty apoštolů, apoštolských otců, apologetů 2. století a křesťanského Východu i Západu ve 3. století.

Tomáš Akvinský: O prozřetelnosti a předurčení (QD De Veritate 5-7)

Úvodní studie a překlad Justin Dvorský OP.

Tomáš Akvinský: STh O člověku (I, 75–76)

Úvodní studie a překlad Kateřina Kutarňová.

Tomáš Akvinský: STh Dary Ducha svatého (STh I-II, 68–70)

Úvodní studie a překlad Tomáš Machula.

Adam Mackerle: Etické aspekty u Malých proroků

Tomáš Akvinský: QD O Boží moci III (De potentia, q. 5 a 6)

Úvodní studie a překlad Karel Floss.

Josef Pieper: O víře. O naději. O lásce.

Tři filosofické traktáty o teologálních ctnostech.

Servais Th. Pinckaers OP: Prameny křesťanské morálky, její metoda, obsah, dějiny

Kniha sestává ze tří částí. Nejprve je stanovena definice morální teologie a její oblast působnosti. Pak je morálka zkoumána ze dvou hlavních stránek: jejího lidského rozměru, jenž ji sbližuje s humanitními vědami, a jejího křesťanského rozměru podle svatého Pavla a výkladu Kázání na hoře podle sv. Augustina a sv. Tomáše. Tématem druhé části jsou dějiny křesťanské morálky, především z pohledu systematizace. Třetí část zkoumá samotné základy morální stavby v člověku: svobodu a zákon. Hlavní snahou autora je co nejúčinněji obnovit vazby křesťanské morálky s jejími prameny: Písmem, Duchem Svatým, evangelijním zákonem a přirozeným zákonem, jenž vyrůstá ze svobody samotné.

Tomáš Akvinský: STh O Trojici (STh I, 27–43)

Tomáš Akvinský: STh O svátostech obecně (STh III, 60–65)

 
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]